Archives

 • FRISQ Holding AB (publ), under namnändring till Nosa Med AB (publ), slutför förvärv av NoseOption AB

  Den 10 mars 2023 ingick FRISQ Holding AB (publ), under namnändring till Nosa Med AB (publ), ("FRISQ" eller "Bolaget"), avtal om förvärv av samtliga aktier i NoseOption AB org.nr 556861-2294 ("NoseOption"). Samtliga villkor för transaktionen har uppfyllts och förvärvet har idag slutförts. FRISQs styrelse har fullföljt ansökan för den fortsatta noteringen på Nasdaq First North …

  More
 • Kommuniké från årsstämman i FRISQ

  Årsstämman i Frisq Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") hölls idag den 10 mars 2023 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut. Fastställande av resultat- och balansräkningenÅrsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i FRISQ. VinstdispositionÅrsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att balanserat resultat skulle balanseras i ny räkning. AnsvarsfrihetStyrelsens ledamöter …

  More
 • FRISQ Holding AB ingår aktieöverlåtelseavtal avseende förvärvet av NoseOption AB

  FRISQ Holding AB ("FRISQ") har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal med aktieägarna i NoseOption AB ("NoseOption") (https://nosaplugs.com) för att förvärva 100 procent av aktierna i NoseOption. Förvärvet av NoseOption görs genom en apportemission av 111 612 230 nyemitterade aktier i FRISQ, innebärande att säljarna erhåller 362,88 aktier i FRISQ för varje aktie i NoseOption de överlåter …

  More
 • FRISQ Holding AB publicerar bolagsbeskrivning för åternotering av FRISQ Holding AB (med namnbyte till Nosa Med AB) som beslutsunderlag inför årsstämman

  FRISQ Holding AB publicerar bolagsbeskrivningen för åternotering av bolaget under namnet Nosa Med AB. NASDAQ har givit sitt godkännande till åternoteringen, med sedvanliga villkor. Styrelsen i FRISQ Holding AB rekommenderar aktieägarna att vid bolagstämman den 10 mars 2023 rösta ja till att förvärva NoseOption AB med betalning i aktier och att byta namn på det …

  More
 • FRISQs årsredovisning för 2022 är publicerad

  Styrelsen i FRISQ Holding AB meddelar härmed att årsredovisningen för 2022 är publicerad på bolagets hemsida www.frisqholding.se. Årsredovisningen är författad på svenska. Årsredovisningen kan också på begäran erhållas per post – vänligen kontakta FRISQ per e-post investor@frisq.se. För ytterligare information: Mats Lindstrand, VD FRISQ Holding ABE-mail: investor@frisq.se Kort om FRISQ: FRISQ är sedan 2016 listat på Nasdaq …

  More
 • Rättelse av kallelse till årsstämma i FRISQ Holding AB

  FRISQ Holding AB (publ) offentliggjorde den 8 februari 2023 en kallelse till årsstämma den 10 mars 2023. Följande är en rättelse av tidigare kallelse. Rättelsen avser antalet styrelseledamöter samt styrelsens sammansättning. Korrigerad kallelse återges i sin helhet nedan. Aktieägarna i Frisq Holding AB (publ), org.nr 556959-2867, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredag den 10 mars …

  More
No products in the cart.