Finansiell utveckling

Fjärde kvartalet 2018

•  De totala intäkterna uppgick till 3,0 Mkr (0,1) varav nettoomsättning utgjorde 2,6 Mkr (0,1).

•  Resultat per aktie uppgick till -0,7 kr (-0,4).

Januari – december 2018

•  De totala intäkterna uppgick till 6,4 Mkr (0,3) varav nettoomsättning utgjorde 5,3 Mkr (0,2).

•  Resultat per aktie uppgick till -2,2 kr (-1,5).

•  Likvida medel per den 31 dec var 41,9 Mkr (42,5).

VD Martin Irding kommenterar året och kvartalet

Stark efterfrågan

Vid ett flertal tillfällen under 2018, och inte minst under årets sista kvartal, fick vi bekräftat att efterfrågan för ett framåtblickande och patientinteraktivt system som kopplar ihop den splittrade vårdkedjan är stor. Jag är därför övertygad om att FRISQ:s vårdplanslösning och kärnprodukt, FRISQ Care, som löser just denna utmaning kommer att spela en viktig roll både på den svenska och internationella vårdmarknaden framöver.

Sedan FRISQ Care erhöll CE-märkning i början av 2018 har intresset för produkten tilltagit. Under året har vi tecknat kundavtal och initierat pilotprojekt hos ett flertal vårdgivare. Vi har också fortsatt vårt arbete med att integrera FRISQ Care mot stora globala journalsystem vilket är en av FRISQ:s viktiga konkurrensfördelar. Jag är glad över att vi under 2018 inlett ett strategiskt samarbete med CompuGroup Medical (CGM) som gör det möjligt att enbart i Sverige nå över 70 000 licenserade vårdanvändare, samtidigt som FRISQ kan delta i flera större upphandlingar tillsammans med CGM. Ett annat bra uppslag är Socialstyrelsens nyutgivna rapport ”Att kunna följa patientens väg genom vården” där FRISQ tillsammans med Västra Götalandsregionen lyfts som ett av de mest intressanta exemplen beträffande behovet av tekniskt stöd för vårdplaner i Sverige som kopplar ihop olika vårdgivare.

FRISQ lanserar i USA

Med utgångspunkt i FRISQ:s goda strategiska positionering och den starka efterfrågan har vi under 2018 tagit flera steg för att skala upp FRISQ globalt: Vår organisation har förstärkts och standardiseringar av produkten har gjorts. Samtidigt har vi aktivt sonderat potentialen i nya marknader. Med denna bakgrund har FRISQ:s styrelse beslutat om att lansera FRISQ i USA. Jag återkommer till detta längre fram i denna rapport.

Tydliga målsättningar

Under det fjärde kvartalet adderade vi ytterligare ett mål för FRISQ: Break-Even för den svenska verksamheten redan vid utgången av 2019.

FRISQ:s långsiktiga mål, att uppnå en nettoomsättning om minst 225 MSEK med en EBITDA-marginal uppgående till 35-40% i Norden år 2022 kvarstår. Omsättningsmålet motsvarar att nå ut med FRISQ Care till 40 000 av de totalt 1,2 miljoner vårdanvändarna i Norden med den prisbild som vi ser i marknaden idag.

Framåtblick

En av de gemensamma prioriteringarna för FRISQ:s utvecklingsavdelning och sälj/marknadsfunktion under 2018 har varit att utveckla standardiserade kunderbjudanden. Detta strategiskt viktiga arbete kommer att fortsätta under 2019 och är en viktig förutsättning för att FRISQ Care ska kunna skalas upp och för att nya säljare effektivt ska kunna ta produkten till kunderna på bredare front. Min övertygelse är att detta är rätt prioritering för uppskalning i Norden och att nu konkret etablera FRISQ i USA. Målsättningen är att detta ska ge goda intäkter under 2019. Med förhoppning om ett framgångsrikt 2019 ser jag nu fram emot att fortsätta vår redan påbörjade och viktiga resa tillsammans med FRISQ:s duktiga medarbetare.

Martin Irding, VD FRISQ

Utveckling inom våra fokusområden

Showcase Sverige

 • FRISQ nu etablerat inom de stora diagnosområdena
 • FRISQ arbetar i Stockholms Läns Landsting (SLL) och Västra Götalandsregionen (VGR)
 • Integrationen mot journalsystemet i SLL färdigställd
 • Sälj- och distributionslösningar med ledande partners som Dustin och Atea

Global närvaro

 • Presentation av FRISQ för intressenter i Europa, USA och Asien
 • FRISQ deltar i internationella upphandlingar med partners, främst i Europa
 • FRISQ:s styrelse har nu fattat beslut om att lansera FRISQ i USA

Vår unika produkt

 • FRISQ Care färdigställt för standardiserad licensförsäljning
 • Globalt skalbar SaaS-lösning etablerad
 • FRISQ utvalt av det ledande Business Intelligence-bolaget Qlik att presenteras på världens största IT-mässa för vården i USA, HIMSS

Väsentliga händelser under 2018

Första kvartalet

 • FRISQ Care erhåller CE-märkning
 • Flera Proof of Concept (POC)-projekt initieras
 • Avtal tecknas med Apoteksgruppen
 • EU-finansierat initiativ vid Lovisenbergs Diakonale Sykehus, Oslo inleds
 • Arbete med WeMind Psykiatri för implementation av FRISQ Care

Andra kvartalet

 • Riktad nyemission om 50 Mkr möjliggör förstärkningar av organisationen och förberedelse för internationell expansion
 • Avtal om FRISQ:s första kliniska studie vid Karolinska Institutet (KI)
 • Avtal med Sophiahemmet vårdcentral och Sophiahemmet Rehab Center (SRC)
 • Lars Björk och Göran Hägglund väljs in i FRISQ:s styrelse

Tredje kvartalet

 • FRISQ och CompuGroup Medical (CGM) inleder ett strategiskt samarbete
 • Integration mot TakeCare gör det tekniskt möjligt att nå 70 000 licensierade vårdanvändare bara i Sverige
 • Fusionen av FRISQ Care AB och FRISQ AB med syfte att förenkla bolagsstrukturen och minimera administrativa kostnader fullbordad

Fjärde kvartalet

 • FRISQ adderar mål om att uppnå Break-Even för den svenska projektverksamheten vid slutet av 2019
 • FRISQ genomför sin första kapitalmarknadsdag någonsin
 • Viktiga steg mot att standardisera FRISQ Care:s kunderbjudande tas, vilket är en förutsättning för att skala upp produkten och lansera den internationellt

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång

 • I januari 2019 fattade FRISQ:s styrelse beslut om att lansera FRISQ i USA.
 • FRISQ har utsett Carnegie Investment Bank AB (publ) till finansiell rådgivare för att utvärdera kapitalstrukturen och möjliga framtida finansieringsalternativ.
 • Socialstyrelsen lyfter i sin nya rapport om patientens väg genom vården fram FRISQ Care och FRISQ:s samarbete med Västra Götalandsregionen (VGR) som ett lärdomsprojekt med stor potential.
 • FRISQ tecknade sitt första avtal om försäljning av en standardiserad produkt med återkommande licensintäkter hos Ryggkirurgiskt centrum (RKC). RKC kommer bl a använda FRISQ Care för att optimera omhändertagandet av patienter. Inför operationen kommer patienten genom FRISQ Care få relevant information och samtidigt själv ge information till vårdteamet. Efter operationen ges patienten rehabiliteringsstöd och patienten kan utvärdera sin vårdupplevelse mm.
 • FRISQ har inlett ett samarbete med Karolinska Institutet (KI) för att bistå den kliniska studien ProBio inom prostatacancer. Samarbetet innebär att FRISQ Care kommer att användas för att utvärdera effekten av genetisk profil vid val av rätt läkemedel. FRISQ Care kommer bl a användas som datahanteringssystem i studien.
 • FRISQ blir samarbetspartner i Swelife-initiativet, Sweper. Detta syftar bl a till att skapa en modell för att systematisera hälsodata för att denna ska kunna användas på ett effektivt och enhetligt sätt.

Utdelning

Ingen utdelning föreslås till aktieägarna. Först när bolaget uppnår stabil lönsamhet kommer förslag om utdelning till aktieägarna ske.

Årsstämma

Ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2018 kommer att äga rum i Stockholm den 16 maj 2019.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport för första kvartalet 2019: 9 maj 2019
Årsstämma för 2018: 16 maj 2019
Delårsrapport för andra kvartalet 2019: 29 augusti 2019
Delårsrapport för tredje kvartalet 2019: 7 november 2019

Delårsrapporterna hålls tillgängliga på bolagets hemsida investor.nosamed.com samma dag som de publiceras.

Kontaktinformation

Martin Irding, VD FRISQ
E-post: martin.irding@frisq.se

FRISQ Holding AB (publ)
Lästmakargatan 20, 111 44 Stockholm
Tel +46 (0)8 120 131 21
E-post: info@frisq.se
Hemsida: investor.nosamed.com
Organisationsnummer: 556959-2867

FNCA Sweden AB är FRISQ:s Certified Adviser
E-post: info@fnca.se
Tel +46 (0)8 528 00 399

Denna information är sådan som FRISQ Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 februari 2019 klockan 08:00 (CET).