Delårsrapport andra kvartalet 2020

VD-kommentar
Det är ett privilegium för mig att idag presentera min första kvartalsrapport och FRISQ:s andra kvartalsresultat för 2020.

Den pågående pandemin har inneburit stora utmaningar för en vårdsektor som, av nödvändighet, tvingats prioritera akutsjukvård – ofta med gammaldags verktyg och metoder som har ansträngts till bristningsgränsen – över modernisering och digitalisering. Men pandemin har också gjort FRISQ än mer relevant. Covid-19 har accelererat och accentuerat behovet, liksom möjligheten, att växa FRISQ internationellt. Verktygen för att samarbeta och nå alla i vårdkedjan på distans har gått från ”något som vore bra att ha” till ett måste.

Den finansiella rapporten som presenteras idag återspeglar de närliggande utmaningarna. Under vintern stod FRISQ redo att skala upp och rulla ut över Sverige, Norden, några strategiskt viktiga brofästen i USA och till andra marknader som visat intresse. Det vi har är en marknadsrelevant och bra produkt och en kundbas som verkligen behöver och efterfrågar FRISQ. Pandemin kommer inte att passera snabbt, och vi måste anpassa oss till en ny verklighet för att säkra kommersiellt livskraftiga inkomstströmmar.

Vi håller just nu på att utvärdera förändringarna på marknaden och genomför en strategisk översikt av företaget för att justera marknadsföringsstrategin, produkten och teamet så att FRISQ ska uppnå sin fulla potential.

Jag ser fram emot att berätta mer om FRISQs framsteg under de kommande månaderna och åren.

George Thaw, VD FRISQ

Finansiell utveckling i sammandrag

Finansiell utveckling andra kvartalet 2020
Rapporterad nettoomsättning var 0,3 Mkr (0,6)
Övriga intäkter uppgick till 0 Mkr (0,1)
Resultatet per aktie uppgick till -0,8 kr (-0,7)
Kassaflödet uppgick till -18,8 Mkr (43,8)
Likvida medel vid periodens utgång var 53,1 Mkr (65,3)

Finansiell utveckling januari – juni 2020
Rapporterad nettoomsättning om 0,8 Mkr (1,2)
Övriga intäkter uppgick till 0 Mkr (0,5)
Resultatet per aktie uppgick till -1,6 kr (-1,5)
Kassaflödet uppgick till 26,4 Mkr (23,6)

Väsentliga händelser under kvartalet:

  • Avtal tecknades med Lunds Universitet; stöd för forskningsprojekt inom psykisk ohälsa
  • Statliga utredningen “Samordnad utveckling för god och nära vård” identifierade FRISQ som enda tekniska lösningen som uppfyller behoven för patientkontraktet

Väsentliga händelser under tidigare kvartal:

  • Avsiktsförklaring tecknades med Dartmouth-Hitchcock Medical Center i USA
  • Företrädesemission genomfördes vilket tillförde bolaget ca 74,6 Mkr före emissionskostnader 
  • Årsstämman beslutade om ett optionsprogram och en tillhörande nyemission (högst 320 000 aktier).

Väsentliga händelser efter perioden:

  • Avtal tecknades med Region Skåne för utvärdering av arbetet med framåtriktade vårdplaner
  • Avtal tecknades med VGR (Västra Götalandsregionen) för utveckling, underhåll och support
  • George Thaw utsågs till Interim VD
  • USA-satsningen kvarstår som planerat men förskjuts pga. att den amerikanska östkusten drabbats hårt av Covid-19. Vi räknar med att återuppta arbetet så snart som Covidsituationen tillåter
  • Bolaget står i nuläget kvar vid tidigare kommunicerade mål, men Covidsituationens effekter på samhället i allmänhet och sjukvården i synnerhet, gör att bolagets mål kan komma att revideras när sjukvårdens verksamhetsplaner blir mer överskådliga under hösten.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport för tredje kvartalet 2020 publiceras 12 november 2020
Bokslutskommunikén för helåret 2020 publiceras 25 februari 2021

Delårsrapporterna hålls tillgängliga på bolagets hemsida www.frisqholding.se samma dag som de publiceras.

No products in the cart.