Delårsrapport första kvartalet 2020

Statligt erkännande skapar möjligheter i en turbulent tid. FRISQ – enda tekniska lösningen som uppfyller behoven för patientkontraktet

VD-kommentar
Under årets första tre månader genomförde vi en övertecknad företrädesemission om cirka 74,6 Mkr och många affärs-utvecklingsinitiativ med kunder både i Sverige och utomlands. Vi tecknade en avsiktsförklaring med det prestigefulla universitets-sjukhuset Dartmouth-Hitchcock Medical Center i USA. Men kvartalet kom också att innebära utmaningar på makronivå som få hade kunnat föreställa sig vid slutet av 2019 vilket innebar stora kortsiktiga omprioriteringar i vården. Jag talar givetvis om coronapandemin.

Pandemin har för oss inneburit förändringar i verksamheten. Sammanfattningsvis kan sägas att vi trots den ansträngda situationen i samhället ser med stor tillförsikt på framtiden och behovet av en sammankopplad och effektiv vård. Mer om vårt perspektiv på pandemin går att läsa i den operationella uppdatering som utkom den 29 april 2020.

Att verka mot den ansträngda vårdsektorn har krävt en särskild lyhördhet till våra kunders behov och kapacitet. Våra försäljningsrutiner och det dagliga arbetet har behövt anpassas efter detta. Vissa dialoger har pausats samtidigt som andra accelererats med anledning av den ojämna belastningen i vården. Vi fortsätter arbeta enligt fokusområdena som presenterades i samband med emissionen tidigare i år.

Vi har under kvartalet sett en digital mobilisering från regionernas sida för att möta de nya behoven. En omställning som enligt SKR bedöms ha bestående effekter på vården och hastigheten i förnyelsen av offentlig sektor. I april utkom även huvudbetänkandet i den statliga utredningen “Samordnad utveckling för god och nära vård” i vilken FRISQ identifierades som den enda tekniska lösningen som hittills uppfyller behoven för patientkontraktet, en bärande del i regeringens vårdstrategi

Med stora utmaningar för samhället och vården framför oss ser vi fram emot att delta i vårdens utveckling och göra skillnad.
Martin Irding, VD FRISQ

Finansiell utveckling i sammandrag
Första kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,6 Mkr (0,6)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,8 kr (-0,8)
 • Kassaflödet uppgick till 45,2 Mkr (-20,2)
 • Likvida medel per 31 mars uppgick till 71,9 Mkr (21,5)

Väsentliga händelser under perioden

 • Avsiktsförklaring tecknad med Dartmouth-Hitchcock Medical Center avseende avtal för försäljning av standardprodukt
 • FRISQ genomförde fullt garanterad företrädesemission om 7 175 460 aktier till en teckningskurs om 9,00 SEK per aktie med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Emissionen tecknades till 120%. Därtill valde styrelsen att utnyttja överteckningsoption som gav möjlighet att emittera ytterligare högst 1 111 111 aktier vilket sammanlagt innebar en total emissionsvolym om cirka 74,6 Mkr före emissionskostnader.
 • Årsstämman beslutade att implementera ett optionsprogram samt en tillhörande nyemission om högst 320 000 aktier.

Väsentliga händelser efter perioden:

 • Avtal tecknades med Lunds universitet för användning av FRISQ Care
 • Den statliga utredningen “Samordnad utveckling för god och nära vård” har identifierat FRISQ som den enda tekniska lösningen som hittills uppfyller behoven för det så kallade patientkontraktet.
 • USA-satsningen kvarstår som planerat men förskjuts något då Frisqs initiala kunder och samarbetspartners behöver anpassa sin verksamhet på kort sikt för att möta Covid-19. Vi räknar med att återuppta arbetet så snart som covidsituationen är under kontroll på den amerikanska östkusten.
 • Bolaget står i nuläget kvar vid tidigare kommunicerade mål, men covid-situationens oöverskådliga effekter på samhället i allmänhet och sjukvården i synnerhet, gör att bolagets mål kan komma att revideras när möjligheter och konsekvenser är mer överskådliga.
 • Fokus på att utveckla och skala upp produkten, i enlighet med de målsättningar som utfästes i samband med den nyligen genomföra emissionen, kvarstår.

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport för andra kvartalet: 27 augusti 2020
Delårsrapport för tredje kvartalet: 12 november 2020
Bokslutskommunikén för helåret 2020 publiceras 25 februari 2021

Delårsrapporterna hålls tillgängliga på bolagets hemsida www.frisqholding.se samma dag som de publiceras.

No products in the cart.