Delårsrapport tredje kvartalet 2020

VD-kommentar
Nu när vi avslutar ett hektiskt kvartal för FRISQ är jag stolt över att kunna konstatera att vi genomfört en fulltecknad riktad nyemission på 78,75 miljoner SEK. Kapitaltillskottet kommer att stärka vårt försäljnings- och implementeringsarbete under 2021.

Medan vi arbetar hårt för att utveckla en produkt som driver både bättre vård och patientengagemang är vi ödmjukt medvetna om att sjukvården fortsatt är under extremt tryck i och med den pågående pandemin, resurser är knappa och det finns lite energi att tänka på modernisering och förbättringar när man precis avslutat ytterligare ett 12 timmars skift.

Hösten har emellertid medfört vissa positiva förändringar. Vi har tecknat flera nya avtal med de största sjukvårdsregionerna i Sverige, vilket är i linje med vår tidigare kommunicerade strategi att bygga ett starkt fotfäste på vår hemmamarknad som en plattform till internationell expansion.

De senaste månaderna har vi anpassat och uppgraderat interna kompetenser, parallellt med att vi renodlat vår balansräkning för ökad transparens. Vi är övertygade om att behovet av FRISQs tjänster kommer att vara större än någonsin när den mest akuta fasen av pandemin har lagt sig – men när det sker är nästan omöjligt att säga. Därför kommer företaget att frångå alla tidigare kommunicerade mål, och istället tillhandahålla löpande uppdateringar för maximerad anpassningsförmåga och kunna fånga möjligheter där de uppstår. I närtid fortsätter vi att fokusera på produktutveckling och stödja våra kunder under dessa osäkra tider.

George Thaw, VD FRISQ

Finansiell utveckling tredje kvartalet 2020
• Rapporterad nettoomsättning uppgick till 0,3 Mkr (0,7)
• Övriga intäkter uppgick till 0,2 Mkr (0,0)
• Resultatet per aktie uppgick till -4,7 kr (-0,8)
• Kassaflödet uppgick till -19,0 Mkr (-17,9)
• Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 34,1 Mkr (47,4)
• Totalresultatet uppgick till -151,1 Mkr (-18,0), varav 125,4 Mkr avser nedskrivning av goodwill samt återföring av uppskjuten skattefordran
• Bolaget kommer att frångå tidigare kommunicerade mål som ersätts av löpande uppdateringar.

Finansiell utveckling januari – september 2020
• Rapporterad nettoomsättning uppgick till 1,1 Mkr (1,9)
• Övriga intäkter uppgick till 0,2 Mkr (0,5)
• Resultatet per aktie uppgick till -6,5 kr (-2,3)
• Kassaflödet uppgick till 7,4 Mkr (5,7)

Väsentliga händelser under kvartalet
• Kontrakt tecknat med
‐ Region Skåne; utvärdering av framåtriktade vårdplaner
‐ VGR; utveckling, underhåll och support
‐ KI and VGR; treårigt forskningsbidrag med fokus på exekverbara vårdplaner för kronisk komplex sjuklighet.
• George Thaw utsågs till Interim VD.
• En omstrukturerings- och kompetensväxlingsplan för att möta de snabbt föränderliga marknadsbehoven initierades.
• Förskjutningen av förväntade framtida kassaflöden, i kombination med den pågående produktuppdateringen mot en mer renodlad SaaS produkt, har lett till att Styrelsen omvärderat tidpunkten för när kassaflödet som relaterar till den ursprungligen uppbokade goodwillen kommer att materialiseras, varför posten om 104,5 Mkr skrivs ner i sin helhet. Samtidigt har uppskjuten skattefordran om 20,9 Mkr återförts. Varken nedskrivningen eller återläggningen är kassaflödespåverkande. Vid balansdagen uppgick skattemässiga underskott till 290,1 Mkr.
• USA-satsningen kvarstår som planerat men förskjuts pga. att den amerikanska östkusten drabbats hårt av Covid-19. Vi räknar med att återuppta arbetet så snart som Covidsituationen tillåter.
• Den fortfarande oklara inverkan av Covid på samhället i allmänhet – och FRISQs målmarknad i synnerhet – har gjort det näst intill omöjligt att förutsäga omsättning på en specifik marknad vid en viss tidpunkt. Bolaget kommer därför att frångå tidigare kommunicerade mål och istället ge löpande uppdateringar.

Väsentliga händelser efter perioden
• Vid den extra bolagsstämman den 4 november beslutades om en riktad nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av 15 750 000 aktier till en teckningskurs om 5.0 kronor per aktie. Emissionen tillför bolaget 78,75 Mkr före emissionskostnader.

Kommande finansiella rapporter
Bokslutskommunikén för helåret 2020 publiceras 25 februari 2021. 

No products in the cart.