Frisq: Bokslutskommuniké 2019 – Visade effektivitetsvinster och högt patientengagemang

Finansiell utveckling fjärde kvartalet 2019

 • Rapporterad nettoomsättning var 0,03 Mkr (2,6)
 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 0,53 Mkr
 • Omklassificering av EU-finansierade kommersiellaprojekt till övriga intäkter om 0,5 Mkr
 • Övriga intäkter uppgick till 0,6 Mkr (0,4)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,9 kr (-0,7)
 • Kassaflödet uppgick till -21,0 Mkr (-10,6)
 • Likvida medel per 31 december var till 26,7 Mkr (41,7)

Finansiell utveckling januari – december 2019

 • Rapporterad nettoomsättning om 1,9 Mkr (5,2)
 • Övriga intäkter uppgick till 1,2 Mkr (1,1)
 • Kommersiella EU-finansierade projekt uppgick till 1,1 Mkr (1,1) 
 • Resultatet per aktie uppgick till -3,2 kr (-2,2)
 • Kassaflödet uppgick till -15,0 Mkr (-0,6)

VD Martin Irding kommenterar året och kvartalet

För FRISQ har 2019 varit ett år av en omställning från ett utvecklingsbolag, med engångsintäkter i form av "proof of concepts", till ett kommersiellt bolag med intäkter från löpande licensförsäljning. FRISQ har under året också deltagit i mycket tidskrävande upphandlingar med stora framtida intäktspotentialer. 
En ny säljorganisation har kommit på plats under andra halvåret, och flera nya licensavtal har tecknats under hösten. Under året har användandet av FRISQ Care i vården visat mycket goda resultat i patientengagemang och effektivitetsförbättringar för vårdpersonalen. 
Dessutom har flera viktiga avtal med långsiktig potential tecknats under det sista kvartalet med bl.a. Capio inom affärs-området "Äldre och mobil vård" och Cereb. Capio, är en del av ett av Europas ledande sjukvårdsföretag, och den största privata vårdgivaren i Sverige. Cereb är en snabbt växande vård-givare inom psykiatri med verksamhet på flera håll i Sverige.
Vi har med andra ord jobbat hårt under året och lagt en grund som kommer att börja bära frukt 2020. Vi ser nu fram emot att öka försäljningen samtidigt som vi skalar upp vårt arbete med att förbättra vårdens effektivitet och kvalitet genom ökat patientengagemang, förenklad administration och sammankoppling av primär- och sjukhusvård. En nödvändig omställning som inte bara efterfrågas i den svenska sjukvården utan även internationellt.
Martin Irding, VD FRISQ

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet

 • Avtal tecknades med:
 • Capio – äldre och mobil vård; försäljning av standardprodukt
 • Cereb; försäljning av standardprodukt
 • KI – rehabiliteringsstudie för kolorektalcancer
 • Johan Zetterström, med bakgrund som bl.a. Nordenchef för Salesforce rekryterades till försäljningschef

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång

 • FRISQ meddelar att bolaget avser göra en fullt garanterad företrädes- emission om cirka 64,6 Mkr
 • En extra bolagsstämma kommeratt hållas den 30 januari 2020
 • Avsiktsförklaring tecknad med Dartmouth-Hitchcock Medical Center avseende avtal för försäljning av standardprodukt

Väsentliga händelser under tidigare kvartal 2019

 • Avtal tecknades med:
 • Ryggkirurgiskt Centrum; försäljning av standardprodukt
 • KI; stöd i klinisk prostatastudie
 • Apoteksgruppen; pilot
 • Socialstyrelsen lyfte FRISQ som lärdomsprojekt i rapport
 • Samarbetet Alliance for Innovative Care etablerades
 • Riktad nyemission om brutto67 Mkr genomfördes i mars
 • Etablering av verksamhet i USA påbörjad
 • Prioritering av nya samarbeten med stor framtida potential fick FRISQ att senarelägga prognosen för break-even

Kommande finansiella rapporter 

Delårsrapport för första kvartalet 2020 publiceras 7 maj 2020
Delårsrapport för andra kvartalet 2020 publiceras 27 augusti 2020
Delårsrapport för tredje kvartalet 2020 publiceras 12 november 2020
Bokslutskommunikén för helåret 2020 publiceras 25 februari 2021

Bolagsstämma

Bolaget håller en extra bolagsstämma 30 januari 2020 i Stockholm
Bolaget håller ordinarie bolagsstämma 26 mars 2020 i Stockholm

Utdelning 

Ingen utdelning föreslås till aktieägarna. Först när bolaget uppnår stabil lönsamhet kommer förslag om utdelning till aktieägare att ske.

Denna information är sådan som FRISQ Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 januari 2020 klockan 08:00 (CET).

No products in the cart.