Frisq: Delårsrapport juli – september 2019

Fortsatt fokus på större affärer
Analyser visar på kraftigt ökat patientengagemang med FRISQ Care.

Finansiell utveckling tredje kvartalet 2019

  • De totala intäkterna för kvartalet uppgick till 0,8 Mkr (1,7) varav nettoomsättning utgjorde 0,7 Mkr (1,5)
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,8 kr (-0,5)
  • Kassaflödet uppgick till -17,6 Mkr (-14,1)
  • Likvida medel per 30 september uppgick till 47,9 Mkr (52,5)

Finansiell utveckling januari – september 2019

  • De totala intäkterna för perioden uppgick till 2,4 Mkr (3,4) varav nettoomsättning utgjorde 1,9 Mkr (2,7)
  • Resultatet per aktie uppgick till -2,3 kr (-1,6)
  • Kassaflödet uppgick till 6,0 Mkr (10,0)

Väsentliga händelser under perioden

  • Apoteksgruppen och FRISQ har genomfört en förstudie om hur apotek kan ge stöd och följa upp läkemedelsanvändning hos KOL-patienter. Arbetet resulterade i ett avtal om en pilotsatsning.
  • Annika Muskantor tillträdde tjänsten som CFO den 9 september.
  • Under året har de nya samarbetsmöjligheter som uppstått med några av vårdens största aktörer drivit en tillfälligt förändrad allokering av resurser och prioriteringar. FRISQ väljer därför att senarelägga prognosen för break-even för den svenska verksamheten. Bolaget står fast vid sitt långsiktiga mål om en nettoomsättning om 225 MSEK i Norden år 2022, men väljer av kommersiella skäl att i dagsläget frångå att offentliggöra en uttalad tidpunkt för att nå break-even.

VD kommenterar kvartalet
Årets tre första kvartal har varit några av de mest produktiva och framskridande hittills. Utåt sett har vi under året haft en lägre intensitet i vår kommunikation, en naturlig konsekvens av hög intern aktivitet med pågående implementeringar, nyckelsamarbeten, stort säljfokus och anpassning av vår programvara.
Under året har FRISQ även haft möjlighet att genomföra de första mätbara analyserna av FRISQ Cares produkt i faktisk verksamhet där tidiga resultat visar på högt patientengagemang. Något som tillsammans med det övriga arbetet inneburit att FRISQ fortsatt att stärka sin ställning bland svenska vårdaktörer, journalsystem och vårdinformationsleverantörer, vilket öppnat dörren för intressanta möjligheter tillsammans med större aktörer, tidigare än prognostiserat.
I USA fortsätter diskussionerna med vårdgivare som förväntat och enligt ursprunglig plan. Avslutningsvis är vi stolta över att nu kunna erbjuda vården en standardiserad och integrerad produkt som både är värdeskapande och har en unik funktionalitet.

Martin Irding
VD FRISQ

Denna information är sådan som FRISQ Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 november 2019 klockan 08:00 (CET).

No products in the cart.