FRISQ har beslutat att genomföra en riktad nyemission av aktier om 78,75 miljoner SEK

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANA- DA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

INSIDERINFORMATION: Styrelsen i FRISQ Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") har idag beslutat att genomföra en riktad emission om 15 750 000 aktier under förutsättning av efterföljande godkännande av en extra bolagsstämma (den "Riktade Emissionen"). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts till 5,00 SEK per aktie. Den Riktade Emissionen är fulltecknad och förväntas tillföra FRISQ 78,75 miljoner SEK. Kallelsen till extra bolagsstämma kommer idag att publiceras i ett separat pressmeddelande.

FRISQs VD George Thaw kommenterar: “När jag tillträdde som VD i FRISQ i augusti var jag överväldigad av alla affärsmöjligheter FRISQ har, men jag såg också behovet att stärka våra finansiella muskler för att kunna utnyttja alla affärsmöjligheter. Detta kapitaltillskott kommer säkerställa FRISQs förmåga att öka takten i försäljningen och implementeringen under de kommande tolv månaderna. Marknaden är mer redo än någonsin för FRISQs produkter som medför både bättre hälsoutfall och patientengagemang liksom betydligt resurseffektivare sjukvård.”

Styrelsen i FRISQ har idag beslutat att genomföra den Riktade Emissionen om 15 750 000 aktier till en teckningskurs om 5,00 SEK per aktie. Den Riktade Emissionen är fulltecknad och förväntas därmed tillföra Bolaget 78 750 000 SEK före avdrag för transaktionskostnader. Tecknare i den Riktade Emissionen är svenska och internationella investerare inklusive svenska institutioner och existerande aktieägare. Teckningskursen 5,00 SEK motsvarar gällande börskurs. Teckningskursen har fastställts efter förhandling på armlängds avstånd med tecknarna i den Riktade Emissionen, och styrelsen anser därmed att teckningskursen är marknadsmässig.

Genomförande av den Riktade Emissionen förutsätter godkännande från den extra bolagsstämma som planeras att hållas den 4 november 2020, till vilken kallelse kommer att publiceras av Bolaget idag i ett separat pressmeddelande.
Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier och röster i Bolaget med 15 750 000, från 32 204 773 aktier och röster till 47 954 773 och aktiekapitalet ökar med 787 500,00 SEK, från 1 610 238,65 SEK till 2 397 738,65 SEK. Den Riktade Emissionen medför en utspädning om cirka 32,84 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter genomförande av den Riktade Emissionen.

Syftet med beslutet om den Riktade Emissionen och skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att det anses till fördel för Bolaget och dess aktieägare att utnyttja möjligheten att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt till fördelaktiga villkor anskaffa kapital till Bolaget och säkerställa att Bolaget ska kunna realisera sin marknadspotential under 2021.

Ansvariga parter

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av Frisq Holding AB (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående personer kan också kontaktas för ytterligare information.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

George Thaw, VD, FRISQ
E-post: george.thaw@frisq.se

Mats Lindstrand, Styrelseordförande FRISQ
E-post: mats.lindstrand@frisq.se

Om FRISQ
Healthtech-bolaget FRISQ utvecklar globalt skalbara digitala verktyg för interaktiv kommunikation mellan de olika aktörerna i vårdkedjan. FRISQ är sedan 2016 listat på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet "FRISQ".
FNCA Sweden AB är FRISQs Certified Adviser och kan nås på följande kontaktuppgifter:
+46 (0) 8 528 00 399, info@fnca.se
För mer information vänligen besök www.frisqholding.se.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i FRISQ i någon jurisdiktion, varken från FRISQ eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt har eller kommer att upprättas med anledning av den Riktade Emissionen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument och annat material relaterat till de värdepapper som omnämns häri endast till "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

No products in the cart.