FRISQ Holding inleder process för Nasdaqs noteringsgranskning av NOSA

FRISQ Holding AB (”FRISQ” eller "Bolaget") meddelade den 1 december 2022 att Bolaget ingått en avsiktsförklaring med de större aktieägarna i NoseOption AB (”NOSA”) om att förvärva samtliga aktier i NOSA. Som ett led i det föreslagna förvärvet, som innebär en genomgripande förändring av Bolagets verksamhet (s.k. omvänt förvärv), ska FRISQ, i enlighet med vad som föreskrivs i regelverket för Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq"), genomgå en förnyad noteringsgranskning. Noteringsgranskningen innebär att Nasdaq tar ställning till om Bolaget, med beaktande av föreslagna förändringar, uppfyller noteringskraven som gäller för Nasdaq First North Growth Market. FRISQ meddelar härmed, i enlighet med gällande regelverk och i samråd med Nasdaq, att Bolaget har påbörjat en process för att låta Nasdaq genomföra en sådan granskning av NOSA och de förändringar som transaktionen skulle medföra.
 
Såsom tidigare meddelats kommer utförlig information avseende NOSA att tillhandahållas i god tid inför årsstämman, till vilken ett förslag om förvärvet väntas framläggas.

No products in the cart.