FRISQs delårsrapport för tredje kvartalet 2022

VD-kommentar
Efter en längre tids utvärdering av de bästa alternativen för att säkra FRISQs långsiktiga ekonomiska stabilitet och ett breddinförande av individanpassade, interaktiva vårdplaner som skapar värden för både patienter och vårdpersonal i Sverige, har styrelsen i FRISQ Holding AB accepterat ett bud att avyttra den operativa verksamheten (i form av dotterbolaget FRISQ AB) till Cambio Healthcare System AB (Cambio). Budet om 40 miljoner SEK är fördelat på en köpeskilling om 31 miljoner SEK vid tillträde och en tilläggsköpeskilling om 9 miljoner SEK inom en 6 månads period. Från bruttoköpeskillingen kommer de utestående lånen från Cambio om 9 miljoner SEK att regleras. Cambios tillträde är beräknat till den 1 december 2022 och från och med den 1 november 2022 övertar Cambio det finansiella ansvaret för FRISQ ABs operativa verksamhet.

FRISQ Holdings styrelse avser att så fort som möjligt efter Cambios tillträde förvärva en ny verksamhet med hög potential att skapa bra värde för aktieägarna som kan ersätta FRISQ nuvarande operativa verksamhet.

Under det tredje kvartalet har intresset för FRISQ Care ökat väsentligt. Det är tydligt att många vårdgivare åter börjar blicka framåt efter den långa perioden med starkt covidfokus. Både offentliga och privata vårdgivare har återigen börjat efterfråga demonstrationer av FRISQ Care och diskussioner för att bättre förstå hur systemet kan skapa förbättringar för både vårdpersonal och patienter.

Capio Äldre och Mobil Vård har under kvartalet tecknat ett nytt avtal på 4 år för att fortsätta det framgångsrika breddinförandet av FRISQ Care på ytterligare nya vårdenheter.
Med Cambio som ägare till FRISQ AB är jag övertygad om att FRISQ Care kommer nå ut i den offentliga sjukvården betydligt snabbare och bättre och därigenom bidra till att i grunden förbättra vårdleveransen både i Sverige och utomlands. Jag ser fram emot att få följa denna utveckling under kommande år.

Mats Lindstrand, VD FRISQ

Finansiell utveckling i sammandrag för tredje kvartalet 2022:
• Rapporterad nettoomsättning uppgick till 1,2 Mkr (0,8)
• Resultatet per aktie uppgick till -0,2 kr (-0,4)
• Kassaflödet uppgick till -1,5 Mkr (-19,9)
• Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 0,4 Mkr (30,5)
• Rörelseresultatet uppgick till -11,7 Mkr (-20,1)

Väsentliga händelser under kvartalet:
• Bolaget gick den 21 juli in i en formell exklusiv process med Cambio Health Care Systems AB (Cambio) för att genomföra en due diligence process med syfte att kunna presentera ett bindande bud till FRISQ Holdings styrelse avseende uppköp av dotterbolaget FRISQ AB.
• George Thaw avgick som VD och ersattes med Mats Lindstrand. Per-Egon Johansson tog över rollen som styrelseordförande i FRISQ Holding AB.
• Bolaget ingick nytt 4 årsavtal med ordervärde på 1,6 miljoner SEK med Capio Äldre och Mobil vård.

Väsentliga händelser efter perioden:
• Styrelsen i FRISQ Holding mottog den 11 oktober ett formellt bindande bud från Cambio om 40 miljoner SEK för att förvärva FRISQ AB.
• Efter ett stämmobeslut på extra bolagstämma den 31 oktober beslutade styrelsen i FRISQ Holding att godkänna Cambios bud för att förvärva FRISQ AB.

Kommande finansiella rapporter:
• Bokslutskommuniké 2022: 16 februari 2023

No products in the cart.