FRISQs rapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2022

Januari – December 2022

VD-kommentar
Under 2022 har styrelsen i FRISQ Holding AB (FRISQ) utvärderat flera olika alternativ för att säkra bolagets framtid. Denna utvärdering ledda fram till en lösning där Cambio Helathcare Systems förvärvade FRISQs operativa verksamhet för 40 miljoner SEK den 31 oktober 2022. Parallellt har styrelsen arbetat med att identifiera en lämplig förvärvskandidat med stor värdetillväxt potential för att ersätta den gamla operative verksamheten i FRISQ. Detta arbete resulterade i en avsiktsförklaring den 1 december 2022 att förvärva Nosa Option AB (NOSA). Avsikten är att FRISQ ska betala med aktier och FRISQs gamla aktieägare ska äga cirka 40% av det nya bolaget efter transaktionen. Affären är beräknad att vara klar under Q1 2023. NOSA är ett företag med en beprövad och patenterad teknologiplattform för intranasala andningsskydd- och ”slow release” av olika substanser. Kassan i FRISQ på cirka 20 miljoner SEK (efter återbetalning av lån och andra kostnader) ska användas i huvudsak till att accelerera försäljningen av NOSAs redan etablerade produkter på både existerande och nya marknader. Bolaget befinner sig i en intressant expansionsfas och har en skalbar affärsmodell som lägger en god grund för att med kassan i FRISQ kunna skapa en kraftfull tillväxt under de kommande åren.

Mats Lindstrand, VD FRISQ Holding AB

Finansiell utveckling i sammandrag
Fjärde kvartalet 2022
• Nettoomsättningen uppgick till 0,4 Mkr (1,5), vilket endast avser management fee
• Rörelseresultatet uppgick till -4,3 Mkr (-1,1)
• Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till -0,1 kr (-0,7)
• Kassaflödet uppgick till -12,5 Mkr (-18,0)
• Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 12,6 Mkr (10,4)

Januari – december 2022
• Nettoomsättningen uppgick till 3,1 Mkr (5,9), vilket endast avser management fee
• Rörelseresultatet uppgick till -7,3 Mkr (-6,5),
• Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till -0,6 kr (-1,2)
• Kassaflödet uppgick till -2,2 Mkr (-58,5)
• Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 12,6 Mkr (10,4)

Väsentliga händelser
Fjärde kvartalet 2022:
• Cambio har per den 31 oktober förvärvat FRISQ Holding ABs dotterbolag FRISQ AB för 40 Mkr, vilket är fördelat på en köpeskilling om 31 Mkr vid tillträde och en slutlig köpeskilling om 9 Mkr inom en 6 månads period. Från bruttoköpeskillingen kommer de utestående lånen från Cambio om 9 MSEK att regleras. Cambios tillträde var den 30 november 2022.
• Styrelsen i FRISQ Holding AB har undertecknat en avsiktsförklaring (LoI) med de större aktieägarna i NoseOption AB för att förvärva 100 % av aktierna i NoseOption AB. Affären är villkorad av en kort exklusiv Due Diligence-fas och ett godkännande från aktieägarna i FRISQ från en extra bolagsstämma (EGM) i början av 2023. FRISQ ska betala med aktier och aktieinnehavet efter förvärvet föreslås bli 60 % utestående aktier till tidigare NOSA-aktieägare och 40 % till tidigare FRISQ-aktieägare.
• Under året har nyemissioner genomförts som netto efter emissionsutgifter tillförde bolaget cirka 17 Mkr.

Efter perioden
• Inga väsentliga händelser har inträffat.

Finansiell kalender 2023:
Årsredovisning 2022: 31 mars 2023
Q1: 12 maj 2023
Q2: 18 augusti 2023
Q3: 10 november 2023
Årsstämma: 5 maj 2023

No products in the cart.