Kallelse till årsstämma i Frisq Holding AB (publ)

Aktieägarna i Frisq Holding AB (publ), org.nr 556959-2867, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022 kl. 14.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan till årsstämman
Aktieägare som vill delta vid årsstämman måste:
 
      i.         dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 27 april 2022.
 
     ii.         dels senast fredagen den 29 april 2022 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Frisq Holding AB (publ), Att: Thomas Edlund, Lästmakargatan 20, 111 44 Stockholm alternativt per e-post till bolagsstamma@frisq.se. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, aktieslag, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
 
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast onsdagen den 27 april 2022 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 29 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
 
Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast den 29 april 2022. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.frisqholding.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
 
Förslag till dagordning:
 
1.     Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2.     Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.     Val av en eller två justeringspersoner.
4.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5.     Godkännande av dagordning.
6.     Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7.     Beslut om:
a.     fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b.     dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c.     ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8.     Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna.
9.     Val av styrelseledamöter och revisorer.
10.  Avslutande av stämman.
 
Förslag till beslut:
 
Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att årsstämman väljer advokat Joakim Falkner vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman.
 
Punkt 7b: Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.
 
Punkt 8-9: Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna samt val av styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer
Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.
 
Det föreslås att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 500 000 kronor (500 000 kronor föregående år), och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:
 
·       100 000 kronor (100 000 kronor) till envar icke anställd styrelseledamot och 200 000 kronor (200 000 kronor) till styrelseordföranden
 
Det föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
 
Det föreslås omval av nuvarande styrelseledamöterna Lars Björk, Göran Hägglund, Per-Egon Johansson och Mats Lindstrand. Det föreslås att Mats Lindstrand omväljs som styrelseordförande.
 
Det föreslås vidare omval av registrerade revisionsbolaget MAZARS SET Revisionsbyrå AB som Bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. MAZARS SET Revisionsbyrå AB har anmält att auktoriserade revisorn Samuel Bjälkemo fortsätter som huvudansvarig.
 
Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida www.frisqholding.se och i årsredovisningen för 2021.
 
Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 47 954 773. Bolaget äger inga egna aktier.
 
Övrig information
Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget på Lästmakargatan 20 i Stockholm och på Bolagets webbplats, www.frisqholding.se senast tre veckor före årsstämman. Fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.
Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
 
Hantering av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
 
* * * * *
 
Stockholm i april 2022
Frisq Holding AB (publ)
Styrelsen

No products in the cart.