Kommuniké från årsstämman i FRISQ

Årsstämman 2022 i Frisq Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") hölls idag den 5 maj 2022 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i FRISQ samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att balanserat resultat skulle balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.
Vidare beslutades att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 500 000 kronor (500 000 kronor föregående år), och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:
 
· 100 000 kronor (100 000 kronor) till envar icke anställd styrelseledamot och 200 000 kronor (200 000 kronor) till styrelseordföranden.
 
Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.
Till styrelseledamöter omvaldes Lars Björk, Göran Hägglund, Per-Egon Johansson och Mats Lindstrand. Mats Lindstrand omvaldes även som styrelseordförande.

MAZARS SET Revisionsbyrå AB omvaldes till revisor för Bolaget. MAZARS SET Revisionsbyrå AB har meddelat att auktoriserade revisorn Samuel Bjälkemo kommer fortsätta att vara huvudansvarig.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen och årsredovisningen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.frisqholding.se.

No products in the cart.