Kommuniké från årsstämman i FRISQ

Årsstämman 2021 i Frisq Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") hölls idag den 26 februari 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i FRISQ samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att balanserat resultat skulle balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutades att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 500 000 kronor (700 000 kronor föregående år), och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:

  • 100 000 kronor (100 000 kronor) till envar icke anställd styrelseledamot och 200 000 kronor (200 000 kronor) till styrelseordföranden.

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Lars Björk, Göran Hägglund, Per-Egon Johansson och Mats Lindstrand. Mats Lindstrand omvaldes även som styrelseordförande.

MAZARS SET Revisionsbyrå AB omvaldes till revisor för Bolaget. MAZARS SET Revisionsbyrå AB har meddelat att auktoriserade revisorn Samuel Bjälkemo kommer fortsätta att vara huvudansvarig.

Ändring av Bolagets bolagsordning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 625 000 kronor och högst 2 500 000 kronor till lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor. Det beslutades vidare att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 12 500 000 och högst 50 000 000 till lägst 40 000 000 och högst 160 000 000.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, motsvarande högst 20 procent av Bolagets aktiekapital efter genomförda emissioner baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion genom företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar och för Bolagets rörelse samt anpassning av Bolagets kapital- och/eller ägarstruktur. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på sedvanliga marknadsmässiga villkor.

Incitamentsprogram
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att införa ett incitamentsprogram genom emission av högst 2 000 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen samt FRISQ AB, org.nr 556783-5664, ("Dotterbolaget") med efterföljande överlåtelse till ledandebefattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 100 000 kronor.

Dotterbolaget har rätt att teckna teckningsoptionerna vederlagsfritt och övriga teckningsberättigade har rätt att teckna teckningsoptioner till en premie motsvarande optionens marknadsvärde, vilket ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 januari 2024 till och med den 31 mars 2024.

Teckningskursen ska fastställas till ett belopp motsvarande 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 1 mars 2021 till och med den 12 mars 2021.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna att Bolaget eller Dotterbolaget får överlåta det antal teckningsoptioner i Bolaget, som inte tecknas av nuvarande teckningsberättigade, till tillkommande ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen.

Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogrammet beräknas uppgå till högst cirka 4,00 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget), förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner. Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogrammet plus övriga utestående incitamentsprogram i Bolaget (två stycken) beräknas uppgå till högst cirka 5,74 procent förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna och utestående teckningsoptioner.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen, de fullständiga förslagen och årsredovisningen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.frisqholding.se.

För mer information vänligen kontakta:
George Thaw, VD, FRISQ
Epost: investor@frisq.se 
Telefon 08 – 120 131 21

Om FRISQ
FRISQ är ett svenskt medicinteknikföretag som vill vara drivande i digitaliseringen av vårdplaner. Företagets lösning FRISQ Care är en mjukvarulösning som låter vården och patienter dela information genom samma plattform. Bland kunder återfinns Region Stockholm, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Capio och Ryggkirurgiskt Centrum. FRISQ är sedan 2016 listat på Nasdaq First North – Stockholm under kortnamnet ”FRISQ”.

No products in the cart.