Kommuniké från extra bolagsstämma i FRISQ Holding AB den 8/2 kl 14:00

Extra bolagsstämma 2022 i Frisq Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") hölls idag den 8 februari 2022 kl 14.00 CET varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Ändring av Bolagets bolagsordning
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolaget verksamhetsföremål till att inkludera äga och förvalta lös egendom utöver, eller istället för, Bolagets nuvarande verksamhet, samt att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital från lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor till lägst 2 395 000 kronor och högst 9 580 000 kronor. Det beslutades vidare att ändra bolagsordningens gränser för antalet aktier från lägst 40 000 000 och högst 160 000 000 till lägst 47 900 000 och högst 191 600 000.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, motsvarande högst 40 procent av Bolagets aktiekapital efter genomförda emissioner baserat på antalet aktier vid tidpunkten för extra bolagsstämman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.
 
Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion genom företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar och för Bolagets rörelse samt anpassning av Bolagets kapital- och/eller ägarstruktur. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på sedvanliga marknadsmässiga villkor. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.
 
För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen, de fullständiga förslagen och årsredovisningen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.frisqholding.se.

No products in the cart.