Kommuniké från extra bolagsstämma i FRISQ

Extra bolagsstämma 2022 i Frisq Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") hölls idag den 31 oktober 2022 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Beslut om godkännande av försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna försäljning av samtliga aktier i Frisq AB, org. nr 556783-5664, villkorat av att aktieöverlåtelseavtal ingås senast 1 december 2022 med Cambio Healthcare System AB och att köpeskillingen lägst uppgår till ett belopp om 40 miljoner SEK fördelat på en köpeskilling på 31 miljoner SEK vid tillträde och en tilläggsköpeskilling på 9 miljoner SEK inom en 6 månaders period. Aktieöverlåtelseavtal ska i övrigt ingås på marknadsmässiga villkor.
 
Datum för överlåtelsen av aktierna är förväntad att ske den 1 december 2022, men kan vid behov behöva skjutas upp ytterligare en månad därefter.
 
Bolaget kommer att tillkännage ytterligare information vid det fall aktieöverlåtelseavtal har ingåtts eller om villkoren för bolagsstämmans godkännande inte längre går att uppfylla.
 
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, motsvarande högst 40 procent av Bolagets aktiekapital efter genomförda emissioner baserat på antalet aktier vid tidpunkten för extra bolagsstämman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.
 
Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion genom företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar och för Bolagets rörelse samt anpassning av Bolagets kapital- och/eller ägarstruktur. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på sedvanliga marknadsmässiga villkor. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.
 
För detaljerade villkor avseende beslutet på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen och det fullständiga förslaget som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.frisqholding.se.

No products in the cart.