Kommuniké från extra bolagsstämman i FRISQ; samt information om tilldelning av samtliga aktier i riktad nyemission

Extra bolagsstämman i Frisq Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") hölls idag den 4 november 2020 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna den av styrelsen beslutade nyemissionen av högst 15 750 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till en teckningskurs om 5,00 SEK per aktie.

Genom emissionen ökar antalet aktier och röster i Bolaget med 15 750 000, från 32 204 773 aktier och röster till 47 954 773 aktier och röster och aktiekapitalet ökar med 787 500,00 SEK, från 1 610 238,65 SEK till 2 397 738,65 SEK. Emissionen medför en utspädning om cirka 32,84 procent av antalet aktier och röster i Bolaget baserat på antalet aktier och röster efter genomförande av den Riktade Emissionen.

Syftet med beslutet om emissionen och skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att det anses till fördel för Bolaget och dess aktieägare att utnyttja möjligheten att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt till fördelaktiga villkor anskaffa kapital till Bolaget och säkerställa att Bolaget ska kunna realisera sin marknadspotential under 2021. Samtliga aktier har tecknats och styrelsen beslutade idag även att tilldela samtliga aktier till tecknarna.

Förändringar i styrelsens sammansättning
Extra bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter med anledning av Anna Fricks tidigare avgång från styrelsen samt att Åke Hallman meddelat styrelsen att han avgår som styrelseledamot efter extra bolagsstämman. Mats Lindstrand, Lars Björk, Göran Hägglund och Per-Egon Johansson kvarstår som styrelseledamöter efter extra bolagsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

George Thaw, VD, FRISQ
E-post: george.thaw@frisq.se

Mats Lindstrand, Styrelseordförande FRISQ
E-post: mats.lindstrand@frisq.se

Om FRISQ
Healthtech-bolaget FRISQ utvecklar globalt skalbara digitala verktyg för interaktiv kommunikation mellan de olika aktörerna i vårdkedjan. FRISQ är sedan 2016 listat på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet "FRISQ". FNCA Sweden AB är FRISQs Certified Adviser och kan nås på följande kontaktuppgifter:
+46 (0) 8 528 00 399, info@fnca.se
För mer information vänligen besök www.frisqholding.se.

No products in the cart.