Nosa Plugs ABs delårsrapport för första kvartalet 2023

VD har ordet
Det är med stor glädje jag nu får äran att författa det första VD-ordet för NOSA som ett börsnoterat bolag och givetvis känns det extra kul att kunna leverera vår starkaste Q1-rapport någonsin, som överstiger våra förväntningar för såväl intäkter som marginaltillväxt. Efter ett gediget arbete med såväl det omvända förvärvet samt åternoteringen är vi nu 100% fokuserade på att skala upp vår affär och satsa på tillväxt, dessutom med en stärkt kassa. Slutlikvid avseende försäljningen av Frisq AB beräknas erhållas i juni. Vi vill även passa på att tacka för den fina publicitet vi har fått och inte minst alla givande möten med våra nya ägare.

Ett framgångsrikt kvartal
Den stabila försäljningsutvecklingen under årets första månader är framför allt kopplat till att befintliga vårdkunder fortsatt ökar användningen av NOSA plugs i hög takt. Våra äldsta distributörer i Norden har haft en organisk slutkundsförsäljningsökning på över 80%. En siffra som bådar gott för framtiden. Då våra distributörer i regel håller lager för 2-3 månader väntas dessa siffror ge avtryck i bolagets försäljning framåt slutet av Q2. Bolaget har under årets första månader ökat sin bruttomarginal till 68,6%, vilket är en historiskt hög marginal. Detta trots kostnadsökningar för insatsvaror. Den svaga kronan har bidragit, men den största delen av ökningen härrör från de investeringar som har gjorts i produktionsutrustning och automatisering av produktionsprocesser. Bolagets långsiktiga bruttomarginalmål är 65%.

Bolaget har tidigare tyngts av de munskyddsrestriktioner som har varit ett faktum i många länder sedan pandemins utbrott. Extra betungande har munskyddskrav inom sjukvårdssektorn varit. Från och med i mars har nu de sista länderna slopat munskyddskrav, där Tyskland och Schweiz var de sista att släppa på restriktionerna. Dessa två marknader var bolagets största sett till omsättning innan pandemin och det är därför extra glädjande att dessa marknader nu är på väg tillbaka. Vi kan nu åter igen bearbeta slutkunder i DACHområdet, i syfte att få fler slutkunder, få upp användandet hos befintliga kunder, samt så småningom få produkterna upphandlade. Trots att vi har haft munskyddskrav i DACH-regionen under hela Q1 så har vi en omsättningstillväxt på 52%, vilket är över förväntan. Under Q1 lanserade vi NOSA plugs, vårt luktskydd, på den brittiska marknaden. Lanseringen skedde med Bunzl Healthcare som är en av de största distributörerna i UK, med distribution till de flesta stora sjukhus och vårdinrättningar i Storbritannien. Bunzl Healthcare är nyligen uppköpta av Mediq, som är NOSA:s största distributör i Norra Europa sedan tidigare. I Storbritannien finns drygt 1200 sjukhus och över 4 miljoner anställda inom hälso- och sjukvårdssektorn. Med denna strategiska partner och de betydande satsningar vi nu gör tillsammans, så räknar vi med att snabbt kunna penetrera den brittiska vårdmarknaden. Lyckas vi få produkten upphandlad via NHS så kan denna marknad bli en av våra viktigaste tillväxtmarknader de kommande åren.

Fokus framåt
Framöver ligger stort fokus på att fortsätta rulla ut NOSA plugs mot B2B-kunder i alla strategiskt viktiga marknader. Här sticker DACH, Frankrike, Spanien och USA ut, där vi nu bygger vidare på vårt distributörsnätverk, samtidigt som vi tillför egna säljresurser. För NOSA filter och NOSA microbial görs satsningar primärt mot konsument och framför allt i egna e-handelskanaler samt via e-apotek. Vår marknadsföring syftar till att övergripande attrahera och rekrytera kunder på ett kostnadseffektivt sätt. Detta åstadkommer vi genom att:

1. Skapa kännedom: vi har fortfarande relativt låg produktkännedom utanför Norden. Därför lägger vi stor fokus på att närvara på strategiskt viktiga mässor och driva kampanjer i utvalda kanaler för att nå rätt målgrupper inom såväl B2B som B2C-kunder. Under Q1 ställde vi t.ex. ut på en av världens största hälso- och sjukvårdsmässor ”Arab Health” i Dubai, där vi inledde dialog med flertalet potentiella framtida distributionspartners. Få målgruppen att prova produkterna: eftersom våra löningar är nya på marknaden är sampling ett viktigt medel för att övertyga kunder om fördelarna. Sampling har tidigare visat att 7 av 10 som testar vill köpa och av dem som börjar beställa är 2/3 av B2B-kunderna fortsatt återköpande efter ett år. 9/10 tillfrågade sjuksköterskor rekommenderar NOSA plugs till en kollega i bolagets senaste kund-undersökning.

2. Produktsampling: Bolaget har en pågående samplingkampanj mot polisen i flera europeiska länder som innebär att vi på ett effektivt sätt når ut till en viktig kundgrupp, som annars är svårbearbetad. Det finns närmare 10.000 polisstationer bara i Europa och vi vet hur mycket poliserna gillar våra produkter.

Sammanfattningsvis ser vi en ljus framtid för bolaget med goda finanser vilket skapar tillväxtmöjligheter, oavsett konjunkturutveckling de kommande åren. Vi är marknadsledande i vår nisch och ämnar fortsätta penetrera befintliga och nya marknader. Vi fortsätter även att vidareutveckla vårt produktsortiment i syfte att ytterligare stärka vår produktteknologiplattform och roll som världens främsta leverantör av intranasala andningsprodukter. Under Q2 räknar vi med att kunna berätta mer om det produktutvecklingsarbete som sker kring luktträning.

Adrian Liljefors, VD Nosa Plugs AB (publ)

Finansiell utveckling i sammandrag 1 januari- 31 mars 2023

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 2 099 TSEK (1 377), en ökning med 52% i förhållande till föregående år, vilket till stor del kan hänföras till försäljning till befintliga vårdkunder i Europa.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -34 310 TSEK (-2 312). Rörelseresultatet för perioden inkluderar en jämförelsestörande post uppgående till 32 404 TSEK, vilken är en redovisningsmässig engångspost för börsplatsen, vilken motsvaras av skillnaden mellan nettotillgångarna i Nosa Plugs AB och värdet på emitterade aktier.
 • Rörelseresultat före avskrivningar för perioden uppgick till -33 959 TSEK (-1 706).
 • Justerat rörelseresultat för perioden, exkluderat kostnaden för börsplatsen, uppgick till -1 555 TSEK (-1 706).
 • Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 17 939 TSEK (19 534).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,4 kr (0,0).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till
 • -2 245 TSEK (-1 559).
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 8 619 TSEK (6 613). Under juni månad beräknas den slutliga likviden erhållas avseende Nosa Plugs ABs avyttring av dotterbolaget Frisq AB att inflyta, till uppskattningsvis 7 875 TSEK.

Väsentliga händelser under perioden

 • Under det första kvartalet godkändes förvärvet av NoseOption AB vid den ordinarie bolagsstämman och Nasdaq godkände i samband med detta en åternotering för det nya bolaget. I samband med förvärvet namnändrades Frisq Holding AB (publ) till Nosa Plugs AB (publ), ticker ”NOSA”. Köpeskillingen uppgick till 74,9 MSEK och erlades genom 111 612 230 aktier i Nosa Plugs AB.
 • Nosa lanserade sina första produkter i UK. Försäljning kommer att ske via en av landets ledande distributörer av sjukvårdsprodukter, Bunzl Healthcare. Etableringen är en strategisk viktig milstolpe i bolagets internationella expansion.
 • Bolagets leverantörer har pga. rådande inflationsläge höjt sina priser. Nosa har i sin tur höjt priserna till kund i samma utsträckning i syfte att få full kostnadstäckning med bibehållen marginal.
 • Under perioden har bolaget knutit avtal med en ny distributör i Nederländerna avseende försäljning av NOSA plugs och NOSA microbial control.
 • Sjukvårdsregionen Katalonien, Spanien, upphandlar NOSA plugs.
 • Bolaget deltog vid en utav världens största hälso- och sjukvårdsmässor, Arab Health.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Förstudie samt produktutveckling av nya produkter inom luktträning har inletts och går enligt plan.
 • Rekrytering av första säljresurs inom DACH-området har slutförts.
 • Bolaget har ställt ut på en av världens största mässor för vårdaktörer inom äldrevård, Altenpflege.

Kommande finansiella rapporter:

 • Delårsrapport Q2 2023 – publiceras den 18 augusti 2023
 • Delårsrapport Q3 2023 – publiceras den 10 november 2023
 • Bokslutskommuniké 2023 – publiceras den 16 februari 2024
No products in the cart.