Villkor för skyldighet att teckna nya aktier med stöd av utgivna teckningsoptioner i Nosa Plugs AB är uppfyllda

Den 10 mars 2023 ingick Nosa Plugs AB (tidigare firma FRISQ Holding AB) (NOSA) och aktieägarna för NoseOption AB ett aktieöverlåtelseavtal gällande överlåtelse av samtliga aktier i NoseOption AB mot nya aktier i NOSA, sk omvänt förvärv. Såsom ett led i nämnda avtal beslöt årsstämman den 10 mars 2023 att ge ut sammanlagt 5 000 000 teckningsoptioner med rätt och skyldighet för garanterna att under vissa villkor teckna nya aktier i NOSA för 0,51 SEK st. Enligt villkoren har garanterna en skyldighet att påkalla utnyttjande av teckningsoptionerna för det fall den volymvägda genomsnittskursen för NOSAs aktie under en period om 15 efterföljande handelsdagar överstiger 0,67 SEK. Idag står det klart att villkoren för utnyttjande av teckningsoptionerna är uppfyllda, vilket innebär att teckningsoptionsinnehavarna är skyldiga att påkalla utnyttjande och teckna nya aktier inom 30 dagar. Detta innebär att NOSA kommer att tillföras ett kapitaltillskott på sammanlagt 2,55 MSEK genom aktieteckningen.

No products in the cart.