Bokslutskommuniké 2016

Januari – december 2016

Finansiell utveckling fjärde kvartalet 2016

 • Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till -3,9 Mkr (-5,1)
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till – 0,2 kr (-0,7)
 • Utvecklingskostnader för kvartalet uppgick till 1,7 Mkr (5,0)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till – 3,0 Mkr (-3,9)
 • Eget kapital per den 31 december uppgick till 168,1 Mkr (150,6)
 • Likvida medel per den 31 december uppgick till 41,5 Mkr (35,0)

Finansiell utveckling januari – december 2016

 • Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till -24,2 Mkr (-6,5)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,3 kr (-2,2)
 • Utvecklingskostnader för perioden uppgick till 5,6 Mkr (5,8)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -23,5 Mkr (-9,1)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Den 12 oktober 2016 noterades FRISQ Holding på Nasdaq First North. Bolaget tog inte in något nytt kapital i samband med noteringen.
 • Anna Frick gick in som ny ledamot i FRISQ Holdings styrelse. Anna har över 20 års erfarenhet som marknadsansvarig och ledare av konsultbyråer inom kommunikation och varumärkesbygge, såväl nationell som internationell. Anna är idag nytillträdd VD för Oakwood.
 • Bolaget nådde en milstolpe då första betaversionen av FRISQ-appen lanserades och beställning av läkemedel hos ett 20-tal apotek runt om i Sverige blev möjligt genom FRISQs plattform.
 • Apotea blev som första nationella apotekskedja godkänt för att ta emot och expediera läkemedel genom FRISQs plattform vilket är avgörande för att kunna genomföra en bredare lansering av FRISQ-appen.
 • Samarbetsavtal tecknades med Astma- och allergiförbundet.
 • Samarbetsavtal tecknades med Veterinärförbundet.
 • Samarbete inleddes med Compodium för att möjliggöra videomöten via FRISQ-appen.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • FRISQ Holding AB annonserade förvärvet av en digital teknikplattform som öppnar upp helt nya möjligheter att skapa värdefulla tjänster till vården. I samband med förvärvet kommer FRISQ Holding att genomföra en riktad nyemission om 50 mkr. Genom förvärvet skapas även ett nytt affärsområde, FRISQ Care. För mer information om förvärvet.
 • FRISQ lanserade unikt erbjudande med Apotea som innebär gratis budleverans till i stort sett hela Sverige samt 10% rabatt på receptfria varor för alla som beställer via FRISQs plattform.

VD Martin Irding kommenterar året som gått

Kära aktieägare, vilket spännande år vi har haft! Till skillnad från världen i stort, där flera omständigheter lämnar en hel del övrigt att önska, har utvecklingen på marknaden för e-hälsotjänster varit mycket positiv. Fler företag har etablerat sig och intresset för digitala tjänster hos vårdgivare och apoteksaktörer har ökat markant. Det är tydligt att tiden nu är mogen för digitala lösningar inom vård- och läkemedelssektorn vilket är glädjande.

På FRISQ har vi också haft ett mycket positivt momentum hela hösten och bolaget har utvecklats enormt. Vi har inte bara förfinat våra tjänster och breddat vårt erbjudande, vi har dessutom slutit avtal med en mängd viktiga aktörer såsom Reumatikerförbundet, Astma och Allergiförbundet och Veterinärförbundet. Dessa aktörer är otroligt viktiga för att vi ska utveckla våra tjänster och nå ut med dem till de patienter som vi tror kommer ha den allra största nyttan, nämligen de kroniskt sjuka. Genom samarbete med tredjepartsaktörer, såsom Compodium, hoppas vi kunna bredda vårt erbjudande och göra tjänsterna än mer värdefulla för slutanvändaren.

I mitten av februari 2017 annonserades det hittills viktigaste förvärvet i bolagets historia, nämligen en ny teknik för patientcentrerade vårdplaner med systemintegrerad kommunikation och informationsutbyte mellan patienten, vården och forskningen. Teknikplattformen har utvecklats inom Karolinska Institutet med professor Martin Ingvar som huvudman och är resultatet av mångårig forskning baserad på beteendevetenskap, klinisk verksamhet och mjukvaruutveckling. Detta förvärv kompletterar FRISQs befintliga produkter och skapar helt nya affärsmöjligheter genom flexibla lösningar som både vården och den globala life science-forskningen idag efterfrågar och saknar.

För att kunna växla upp tempot har vi under året förstärkt organisationen med fler kompetenta och drivna medarbetare och fler är på väg in för att möta behoven som nu uppstår i och med vårt förvärv.

Sammanfattningsvis har det hänt otroligt mycket under det gångna året – och jag är övertygad om att det kommer hända mångdubbelt mer under det kommande året!

Martin Irding

Principer för delårsrapportens upprättande

Denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i den senaste årsredovisningen för både koncernen och moderbolaget. Ett antal ändringar i standarder har trätt i kraft 2016. Ingen av dessa har väsentligt påverkat koncernens räkenskaper och rapportering. Moderbolagets rapportering är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (ÅRL) samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer.  

Rapporterna publiceras på bolagets investerarhemsida, www.frisqholding.se 

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport Q1: 17 maj 2017

Delårsrapport Q2: 30 augusti 2017

Delårsrapport Q3: 15 november 2017

Årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig för aktieägarna på bolagets hemsida www.frisqholding.se samma dag som den publiceras.

Denna information är sådan information som FRISQ Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 februari 2017, klockan 08:00 (CET).

Bokslutskommunikén har granskats av bolagets revisorer.

No products in the cart.