Delårsrapport första kvartalet 2021 – Omsättning högre än tidigare helår

VD-kommentar
Pandemin fortsätter att påverka vår bransch på många sätt. Men även om utrymmet för långsiktiga digitaliseringsbeslut är litet just nu, rullar FRISQs pilotprojekt på som planerat – eller bättre. Våra kunders innovationsprojekt fortsätter med FRISQ Care som grund och vi har i flera fall tillfrågats om möjligheten att utöka vårt engagemang. Vår produktutveckling får väldigt uppmuntrande feedback från vårdens medarbetare. Bördan av administrativa uppgifter minskas, patienternas vårdprocesser blir mer kvalitetssäkrade, färre behandlingar ställs in.

I linje med detta, är jag glad att kunna konstatera att omsättningen i kvartal 1 redan överstiger hela fjolårets (liksom helåret 2019). Trots det är nivån naturligtvis långt ifrån något vi är nöjda med. Vi är fortfarande i ett tidigt skede av en kommersiell resa som påverkas av att pandemin – på ett successivt och oförutsägbart sätt – fortsätter skjuta kommersiell potential framåt i tid. Positivt är dock att vi under de senaste månaderna också sett att allt fler vårdgivare letar efter nya sätt att tillhandahålla distansvård, och mer effektiv vård till den stora grupp multisjuka, som inte är covidpatienter, men som behöver långtidsvård. För denna patientgrupp är FRISQ Care det perfekta verktyget.

Jag är mer än någonsin stolt och förtjust när jag ser potentialen i att förvandla medicinska journaler till bryggor mellan läkare, patient och vårdteam, baserat på best practice, moderna digitala vanor och motivationsstöd. Och jag ser tydligt att det kommer att vara avgörande att kunna luta sig mot projekt som redan är igång, med hög funktionalitet och höga krav på regelefterlevnad, när vårdens beslutsfattare åter flyttar mer fokus till nästa steg i vårdens digitalisering.

George Thaw, VD FRISQ

Finansiell utveckling första kvartalet 2021
• Rapporterad nettoomsättning uppgick till 2,0 Mkr (0,6)
• Övriga intäkter uppgick till 0,3 Mkr (0,0)
• Resultatet per aktie uppgick till -0,4 kr (-0,8)
• Kassaflödet uppgick till -18,5 Mkr (45,2)
• Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 69,3 Mkr (71,9)
• Totalresultatet uppgick till -19,9 Mkr (-23,6)

Väsentliga händelser under kvartalet
• Avtal tecknat med Gravitate Health; FRISQ utnämnd till Digital Expertise Partner. Graviate Health är ett public-private partnership som finansieras av EU-kommissionen och leds av Oslo universitet i samarbete med Pfizer.
• Nyemissionen, som genomfördes i november, registrerades i januari 2021, varvid antalet aktier ökade med 15 750 000 till 47 954 773.
• Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att införa ett incitamentsprogram genom emission av högst 2 000 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda och övriga. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 100 000 kronor.
• FRISQ publicerade en serie artiklar som empiriskt påvisar att det finns en stark efterfrågan på bättre digitala verktyg för interaktionen i vården – ett behov som FRISQ kan bidra till att avhjälpa.

Väsentliga händelser efter perioden
• Ulrika Jones tillträder som CFO

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport för andra kvartalet: 15 juli 2021
Delårsrapport för tredje kvartalet: 28 oktober 2021
Bokslutskommunikén för helåret 2021 publiceras 27 januari 2022

No products in the cart.