Delårsrapport första kvartalet 2022

VD-kommentar
Under kvartalet har vi utökat vårt samarbete med den privata vårdgivaren Capio. Utöver det fleråriga avtalet med Capio Äldre och Mobil Vård har Capio Ortopedi tecknat ett 3-årigt avtal med oss. Det nya avtalet tecknades efter ett framgångsrikt pilotprojekt, som verkligen bevisar att FRISQ Care tillför värde som våra kunder är villiga att betala för. Jag är mycket stolt över de resultat som lyfts fram av Capio Ortopedi som visar att användningen av FRISQ Care hjälper Capio att leverera behovsbaserad vård baserat på den information som patienten tillhandahåller i FRISQ Care. Att ha patienten delaktig innebär inte bara att de kan vara medproducenter i sin vård och dela information och avlasta vårdpersonalen, det innebär också att patienterna är välinformerade under hela vårdresan vilket i sin tur minskar andelen inställda operationer.
Vi har genomfört en nyemission av aktier och anpassat vår kostnadsbas för att försöka säkra vår finansiella ställning. Styrelsen ser för närvarande över flera alternativ för att ytterligare stärka den finansiella situationen.

George Thaw, VD, FRISQ

Finansiell utveckling i sammandrag

  • Rapporterad nettoomsättning uppgick till 1,4 Mkr (2,0)
  • Övriga intäkter uppgick till 0,3 Mkr (0,3)
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,3 kr (-0,4) • Kassaflödet uppgick till -6,5 Mkr (-18,5)
  • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 6,6 Mkr (69,3)
  • Totalresultatet uppgick till -15,3 Mkr (-19,9)

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Efter ett 12 månader långt pilotprojekt tecknade FRISQ ett treårigt avtal med Capio Ortopedi. Syftet med avtalet är att införa FRISQ Care i Capio Ortopedis samtliga enheter.
  • Den extra bolagsstämman röstade för en ändring av bolagsordningen, vilket gav styrelsen bemyndigande att emittera fler aktier.
  • Bolaget har mottagit ett icke bindande bud på Bolagets operativa dotterbolag FRISQ AB, FRISQ UK LTD och FRISQ USA Holding om totalt ca 106 miljoner SEK.
  • Bolaget har genomfört en riktad nyemission av 18 150 000 aktier till emissionskursen en (1) SEK varav 11 000 000 aktier var under registrering vid periodens slut

Väsentliga händelser efter perioden

  • Bolaget har genomfört en företrädesemission. Totalt tecknades 2 236 015 aktier, motsvarande cirka 18,65 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tillför således Bolaget cirka 2,2 miljoner kronor före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen.

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport för andra kvartalet: 12 augusti 2022
Delårsrapport för tredje kvartalet: 10 november 2022
Delårsrapport för fjärde kvartalet: 16 februari 2023

No products in the cart.