Frisq: Delårsrapport första kvartalet 2019

Skiftat fokus till införsäljning av skalbara produkter och större upphandlingar

VD Martin Irding kommenterar det första kvartalet

Skiftat fokus till införsäljning av skalbara produkter och större upphandlingar

FRISQ befinner sig, som tidigare kommunicerats, i en fas där fokus skiftar från leveranser av pilot- och Proof of Concept-projekt till införsäljning av den första standardiserade och skalbara versionen av FRISQ Care. Samtidigt fokuserar delar av FRISQ:s organisation på förberedelser inför större upphandlingar tillsammans med partners.

Hittills har bolagets intäkter i stor utsträckning utgjorts av implementationstunga pilot- och Proof of Concept-projekt med syfte att skapa trovärdighet för FRISQ som leverantör samt att visa att FRISQ Care kan skapa stora värden inom vitt skilda diagnosområden, både i den privata och offentliga sjukvården. Dessa projekt har varit viktiga för vidareutvecklingen av FRISQ Care och för att färdigställa kritiska integrationer mot de stora journalsystemen.
Under det första kvartalet 2019 har fokus successivt skiftat från leveranser av pilot- och Proof of Concept-projekten till införsäljning av FRISQ:s nu etablerade standardprodukt. Denna omställning har medfört begränsade intäkter i det första kvartalet. Men genom att medvetet och successivt öka fokus på att leverera den standardiserade och därmed skalbara produkten FRISQ Care kan vi framöver förvänta oss kortare införsäljningsprocesser och mindre omfattande implementeringsarbete. Detta öppnar upp för snabbare utrullning och goda möjligheter till större återkommande intäkter framöver.

I kombination har vi under det första kvartalet ökat fokus på att delta i större upphandlingar/affärer som typiskt sett har ordervärden överstigande 100 Mkr. Detta arbete accelereras av att flera nyckelpersoner nu kan fokusera på de stora affärerna istället för på mindre enskilda pilot- och Proof of Concept-projekt.

Det är min övertygelse att ökat fokus på försäljning av standardprodukter i kombination med att aktivt driva större upphandlingar är nyckelfaktorer för att skala upp FRISQ:s förmåga att generera stora intäkter och vinster framöver.

Etableringen av FRISQ i USA

Under det första kvartalet genomförde FRISQ i linje med befintligt bemyndigande en viktig riktad nyemission som tillför bolaget 67 Mkr före emissionskostnader. Emissionen möjliggör den konkreta etableringen av FRISQ på världens största vård- och omsorgsmarknad, USA. Arbetet med bolagsbildning och att organisera teamet i USA är i full igång. Emissionslikviden kommer givetvis också användas till att vidareförädla produkten samt att förbereda FRISQ, tillsammans med utvalda partners, inför förestående upphandlingar av digitala vårdplanslösningar i Sverige.

Nya kundavtal

Under det första kvartalet tecknade FRISQ avtal om återkommande intäkter med Ryggkirurgiskt Centrum (RKC). RKC är en av Sveriges ledande kliniker inom ryggkirurgi. Utöver kvalitativ ryggvård bedriver RKC forskning med koppling till Karolinska Institutet (KI), samt universiteten i Uppsala och Linköping. Avtalet med RKC är ytterligare ett exempel på FRISQ Care:s bredd och relevans inom olika diagnosområden. RKC kommer inledningsvis använda FRISQ Care till att optimera omhändertagandet av patienter.

Dessutom har ytterligare ett avtal om långsiktigt samarbete med Karolinska Institutet (KI) tecknats under det första kvartalet. Samarbetet syftar till att stötta den kliniska studien ProBio inom prostatacancer vilket innebär att FRISQ Care för första gången används i en klinisk studie för att utröna effekten av genetisk profil vid val av läkemedel. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige och varje år drabbas fler än 10 000 män. Genom FRISQ Care blir datahanteringen enklare och smidigare både för patienter och forskare i studien. Nästan alla kliniker som behandlar prostatacancer i Sverige kommer att delta i ProBio-studien, med start vid Capio S:t Görans sjukhus. FRISQ:s långsiktiga ambition är att genomföra fler kliniska studier i ordinarie vård, så kallade real-world studies. Vi ser generellt stora möjligheter till användning av FRISQ Care i kliniska studier, inte minst vid utvärdering av nya innovativa biomarkörer och läkemedel. Därför är det särskilt spännande att nu få arbeta med en banbrytande studie som ProBio som kan göra skillnad för de många patienterna med prostatacancer. Som kommunicerats tidigare samarbetar FRISQ redan med KI kring en klinisk studie där FRISQ Care understödjer kostinterventionsprogram för patienter med diabetes typ 2.

Fortsatt tydligt strategiskt fokus

Som ett led i vårt ständiga förbättringsarbete och ambition att fokuserat beskriva FRISQ:s verksamhet och mervärden fortsätter jag som utlovat längre fram i denna delårsrapport att beskriva vår progress inom våra tre strategiska fokusområden:

1) Byggandet av Showcase Sverige
2) Utvecklingen av vår globala närvaro
3) Arbetet med att vidareutveckla FRISQ:s unika produkt

Framåtblick

En av de fortsatt viktigaste prioriteringarna för FRISQ är att utveckla och förfina FRISQ:s standardiserade kunderbjudanden ytterligare. Detta är en förutsättning för att FRISQ Care ska kunna skalas upp och för att nya säljare effektivt ska kunna ta produkterna till kunderna på bred front. Vår målsättning är att standardiserade stabila produkter ska generera återkommande intäkter till god bruttovinst, både i Sverige och USA. Med förhoppning om ett framgångsrikt 2019 ser jag fram emot att fortsätta FRISQ:s resa tillsammans med er.              

Martin Irding
VD FRISQ

Finansiell utveckling

 • De totala intäkterna uppgick till 1,0 Mkr (0,8) varav nettoomsättning utgjorde 0,6 Mkr (0,6)
 • Likvida medel per 31 mars uppgick till 21,7 Mkr (30,8)
 • I linje med befintligt bemyndigande gjordes i mars en riktad nyemission som tillför FRISQ 61,6 Mkr netto – Likviden inbetalades i april
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,8 kr (-0,5)

Utveckling inom våra fokusområden

Showcase Sverige

 • Nya kundavtal med Ryggkirurgiskt Centrum och Karolinska Institutet
 • Successiv övergång från Proof of Concept-projekt till avtal om återkommande intäkter
 • Fortsatt arbete i Västra Götalandsregionen och Region Stockholm

Global närvaro

 • Etablering på världens största vård och omsorgsmarknad – USA
 • FRISQ och Qlik samverkar på HIMSS – världens största IT/Tech-mässa för hälso- och sjukvården

Vår unika produkt

 • FRISQ redo för licensförsäljning av standardprodukt
 • Vidareutvecklat användargränssnitt och innehåll
 • Globalt skalbar SaaS-lösning etablerad

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2019

 • FRISQ tecknade avtal med kunden Ryggkirurgiskt centrum (RKC) om försäljning av en standardiserad produkt med återkommande intäkter. RKC kommer bl a använda FRISQ Care för att optimera omhändertagandet av patienter. Inför operationen kan patienten genom FRISQ Care få relevant information och kan samtidigt ge viktig information till vårdteamet. Efter operationen ges patienten rehabiliteringsstöd och kan utvärdera sin vårdupplevelse. För FRISQ innebär avtalet med RKC det första samarbetet med en vårdgivare inom kirurgi och ortopedi. Detta visar på FRISQ Care:s bredd och relevans.
 • FRISQ har inlett ytterligare ett långsiktigt samarbete med Karolinska Institutet (KI) för att stötta den kliniska studien ProBio inom prostatacancer. Samarbetet innebär att FRISQ Care nu för första gången används i en klinisk studie för att testa effekten av genetisk profil vid val av läkemedel. Det finns idag olika läkemedel för prostatacancer, men de har ofta begränsad effekt i kombination med höga kostnader och många biverkningar. Studien ProBio syftar till att undersöka effekten av ny biomarkörsbaserad diagnostik för val av läkemedel och FRISQ Care kommer då att utgöra digitalt stöd. Genom FRISQ Care blir det enklare för studiedeltagarna att själva rapportera och utvärdera data. För forskarna i studien innebär FRISQ Care reducerad administrativ börda och smidigare datahantering. Nästan alla svenska kliniker som behandlar prostatacancer kommer att delta i studien, med start vid Capio S:t Görans sjukhus. FRISQ:s långsiktiga ambition är att genomföra liknande studier i ordinarie vård (s k Real-World Studies).
 • I februari lyfte Socialstyrelsen i sin rapport "Att kunna följa patientens väg genom vården – Sätt att koppla samman vårdhändelser i patientens vårdprocess" fram FRISQ Care och FRISQ:s samarbete med Västra Götalandsregionen (VGR) som ett lärdomsprojekt med stor potential för kvalitetsförbättringar både ur patient- och vårdgivarperspektiv. Rapporten beskriver hur Sverige sedan länge haft behov av sammanhängande vårdplaner mellan olika vårdgivare men att det hittills saknats tekniska lösningar. Detta behov berörde även statsminister Stefan Löfven i sin regeringsförklaring där han förklarade att sammanhängande och transparenta vårdplaner är ett av regeringens mål under mandatperioden.
 • I linje med styrelsens beslut att lansera FRISQ på den nordamerikanska marknaden presenterade FRISQ tillsammans med Qlik produkter på HIMSS-mässan i Orlando, Florida. Qlik har ledande verktyg för datavisualisering, analys och artificiell intelligens inom vården i USA. HIMSS är den största mässan i världen för informations- och teknologilösningar för den globala hälso- och sjukvårdsindustrin. Mässan har varje år fler än 45 000 besökare från över 90 länder. FRISQ och Qlik demonstrerade hur produkterna från respektive bolag fungerar tillsammans för att skapa nya och bättre förutsättningar för hälso- och sjukvårdens personal att fatta effektiva beslut och för att bedriva verksamheten.
 • I mars genomfördes en riktad nyemission med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 maj 2018. Emissionen tillför FRISQ 67 miljoner kronor före emissionskostnader. Nettolikviden avses främst att användas till att etablera FRISQ i USA samt för att fortsatt stödja bolagets utveckling och verksamhet, såsom deltagande i större upphandlingar tillsammans med utvalda partners. Genomförandet av emissionen innebär en utspädningseffekt om 18,3 procent genom att antalet aktier ökar med 3 700 000 till 23 918 202. Teckningskursen uppgick till 18 kr per aktie. Aktietecknarna utgörs bl a av investerare av institutionell karaktär samt vissa större befintliga aktieägare.

Väsentliga händelser efter det första kvartalets utgång

 • I linje med styrelsens tidigare beslut om lansering på den nordamerikanska marknaden, fortsatte FRISQ under det andra kvartalet arbetet med att förstärka den fysiska närvaron i USA. Ett dotterbolag i USA är nu under etablering.
 • Nettolikviden 61,6 Mkr från den i mars genomförda riktade nyemissionen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 maj 2018 inbetalades till FRISQ i början av april månad.

Årsstämma

Ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2018 kommer att äga rum i Stockholm den 4 juni 2019.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport för andra kvartalet 2019:                             29 augusti 2019
Delårsrapport för tredje kvartalet 2019:                           7 november 2019

Delårsrapporterna hålls tillgängliga på bolagets hemsida www.frisqholding.se samma dag som de publiceras.

Kontaktinformation

Martin Irding, VD FRISQ
E-post: martin.irding@frisq.se
FRISQ Holding AB (publ)
Lästmakargatan 20, 111 44 Stockholm
Tel +46 (0)8 120 131 21
E-post: info@frisq.se
Hemsida: www.frisqholding.se
Org nr: 556959-2867

FNCA Sweden AB är FRISQ:s Certified Adviser
E-post: info@fnca.se
Tel +46 (0)8 528 00 399

Denna information är sådan som FRISQ Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019 klockan 08:00 (CET).

No products in the cart.