Idag är sista dagen att teckna aktier i FRISQ Holding ABs pågående företrädesemission

Som tidigare kommunicerats har styrelsen i FRISQ Holding AB (”FRISQ” eller ”Bolaget”), med stöd av stämmobemyndigande, beslutat om en nyemission av högst 11 988 693 aktier till en teckningskurs om en (1) SEK per aktie med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (” Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen kan högst tillföra Bolaget cirka 12 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Därtill har styrelsen lämnat en överteckningsoption som ger möjlighet att emittera ytterligare högst 1 831 155 aktier motsvarande högst cirka 1,83 MSEK vilket innebär en total emissionsvolym om cirka 13,8 MSEK. Företrädesemissionen, tillsammans med den nyligen offentliggjorda riktade nyemissionen, genomförs i syfte att säkra Bolagets finansiella position och accelerera försäljningen framåt.
 
Idag är sista dagen att teckna aktier. Ta del av mer information och teckna här.
 

No products in the cart.