Information om beslut om fortsatt bolagsstämma i FRISQ

Extra bolagsstämma 2022 i Frisq Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") hölls den 8 februari 2022 kl 15:00 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Ajournering av fråga om försäljning av samtliga aktier i dotterbolagen till 22 februari 2022
Bolagsstämman har beslutat att ajourneras och att beslut om försäljning av samtliga aktier i bolagets operativa dotterbolag Frisq AB, Frisq UK LTD och Frisq USA Holding Inc ska anstå till fortsatt bolagsstämma, att hållas kl 15.00 den 22 februari 2022 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.
 
Rätt att delta har den aktieägare som var införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som var måndagen den 31 januari 2022, samt dels senast onsdagen den 16 februari 2022 anmäler sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Frisq Holding AB (publ), Att: Thomas Edlund, Lästmakargatan 20, 111 44 Stockholm alternativt per e-post till bolagsstamma@frisq.se. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, aktieslag, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
 
För deltagande vid den fortsatta bolagsstämman gäller även de anmälningar som har gjorts till dagens extra bolagsstämma.
 
För detaljerade villkor avseende beslutet på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen och det fullständiga förslaget som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.frisqholding.se.

No products in the cart.