NOSA emitterar nya aktier

NOSA Plugs AB meddelar idag att de teckningsoptioner som gavs ut i samband med det aktieöverlåtelseavtal som ingicks 10 mars 2023 nu är tecknade och betalda. Bolaget tillförs därmed ett kapitaltillskott på 2,55 MSEK och emitterar 5 miljoner nya aktier. Det innebär att bolagets totala aktiekapital är 9 224 TSEK och bolagets totala antal aktier är 184 483 025. 

Bakgrund till konverteringen
Den 10 mars 2023 ingick Nosa Plugs AB (tidigare firma FRISQ Holding AB) (NOSA) och aktieägarna för NoseOption AB ett aktieöverlåtelseavtal gällande överlåtelse av samtliga aktier i NoseOption AB mot nya aktier i NOSA, sk omvänt förvärv. Såsom ett led i nämnda avtal beslöt årsstämman den 10 mars 2023 att ge ut sammanlagt 5 000 000 teckningsoptioner med rätt och skyldighet för garanterna att under vissa villkor teckna nya aktier i NOSA för 0,51 SEK st. Enligt villkoren hade garanterna en skyldighet att påkalla utnyttjande av teckningsoptionerna för det fall den volymvägda genomsnittskursen för NOSAs aktie under en period om 15 efterföljande handelsdagar översteg 0,67 SEK. Den 17 augusti stod det klart att villkoren för utnyttjande av teckningsoptionerna var uppfyllda, vilket innebar att teckningsoptionsinnehavarna var skyldiga att påkalla utnyttjande och teckna nya aktier inom 30 dagar. 

No products in the cart.