RÄTTELSE AVSEENDE KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMOR I FRISQ HOLDING

Rättelsen avser datumet för anmälan till de båda extra bolagsstämmorna den 8 februari 2022. Sista datum för anmälan till och insändande av dokumentation för ombud, fullmakt m.m. till bolagsstämmorna är den 2 februari 2022. I tidigare publicerade kallelser framgår att sista datum för anmälan till och insändande av dokumentation för ombud, fullmakt m.m. till bolagsstämmorna var den 1 februari 2022.
Frisq Holding AB (publ) har idag uppdaterat kallelserna och kallelserna i sin helhet till bolagsstämmorna den 8 februari 2022 finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.frisqholding.se.

No products in the cart.