Archives

 • Kommuniké från årsstämman i FRISQ

  Årsstämman i Frisq Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") hölls idag den 10 mars 2023 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut. Fastställande av resultat- och balansräkningenÅrsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i FRISQ. VinstdispositionÅrsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att balanserat resultat skulle balanseras i ny räkning. AnsvarsfrihetStyrelsens ledamöter …

  More
 • Rättelse av kallelse till årsstämma i FRISQ Holding AB

  FRISQ Holding AB (publ) offentliggjorde den 8 februari 2023 en kallelse till årsstämma den 10 mars 2023. Följande är en rättelse av tidigare kallelse. Rättelsen avser antalet styrelseledamöter samt styrelsens sammansättning. Korrigerad kallelse återges i sin helhet nedan. Aktieägarna i Frisq Holding AB (publ), org.nr 556959-2867, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredag den 10 mars …

  More
 • Kallelse till årsstämma i FRISQ Holding AB (publ)

  Aktieägarna i Frisq Holding AB (publ), org.nr 556959-2867, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredag den 10 mars 2023 kl. 13:30 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Rätt att delta och anmälanAktieägare som vill delta i årsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen …

  More
 • Kommuniké från extra bolagsstämma i FRISQ

  Extra bolagsstämma 2022 i Frisq Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") hölls idag den 31 oktober 2022 varvid aktieägarna fattade följande beslut. Beslut om godkännande av försäljning av samtliga aktier i dotterbolagetExtra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna försäljning av samtliga aktier i Frisq AB, org. nr 556783-5664, villkorat av att aktieöverlåtelseavtal ingås …

  More
 • Kallelse till extra bolagsstämma i FRISQ Holding AB (publ)

  Aktieägarna i Frisq Holding AB (publ), org.nr 556959-2867, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 31 oktober 2022 kl. 11.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Rätt att delta och anmälan till extra bolagsstämman Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman måste: i. dels vara införd i den av …

  More
 • Kommuniké från årsstämman i FRISQ

  Årsstämman 2022 i Frisq Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") hölls idag den 5 maj 2022 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut. Fastställande av resultat- och balansräkningenÅrsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i FRISQ samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. VinstdispositionÅrsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att balanserat resultat skulle balanseras …

  More
No products in the cart.