Bokslutskommuniké 2017

Januari – December 2017

Finansiell utveckling fjärde kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 0,1 Mkr (0)
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -9,7 Mkr (-6,6)
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,4 kr (-0,4)
 • Investeringar i balanserade utvecklingsutgifter för kvartalet uppgick till 4,5 Mkr (1,7)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till -8,7 Mkr (-5,7)
 • Eget kapital per den 31 december uppgick till 192,2 Mkr (168,1)
 • Likvida medel per den 31 december uppgick till 42,5 Mkr (41,5)

Finansiell utveckling januari – december 2017

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 0,25 Mkr (0)
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -32,7 Mkr (-24,2)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,5 kr (-1,3)
 • Investeringar i balanserade utvecklingsutgifter för perioden uppgick till 16,1 Mkr (5,6)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -27,8 Mkr (-23,5)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • FRISQ Care blev CE-märkt och tjänsten uppfyller därmed kraven på medicintekniska produkter inom Sverige och EU. Det innebär att tjänsten kan kommersialiseras hos vårdgivare och lanseras med riktiga patienter. FRISQ Care har mottagits med ett stort intresse.
 • FRISQ tecknade avtal med WeMind Psykiatri, som därmed blir första privata vårdgivare att använda FRISQ Care. Avtalet innebär att WeMind, en av Sveriges största psykiatrivårdgivare, kommer att börja använda FRISQ Care inom sin psykiatriska verksamhet under våren 2018, initialt med fokus på patienter i Stockholm.
 • FRISQ och Atea tecknade ett strategiskt samarbetsavtal för att kunna tillhandahålla efterfrågade helhetslösningar för vårdgivare. FRISQ Care kommer i och med samarbetet att ingå i Ateas produktkatalog för Sverige. Kommande halvår kommer FRISQ och Atea tillsammans med Apple att genomföra en roadshow och besöka vårdgivare runt om i landet i syfte att demonstrera hur vårdgivare kan använda FRISQ Care och samtidigt få stöd kring hårdvara och relaterade tjänster.
 • FrisqVet lanserades i samband med Veterinärkongressen den 9-10 november. FRISQVet är en apoteksoberoende e-receptlösning som tagits fram i samarbete med Sveriges Veterinärförbund och som möjliggör för veterinärer att skicka meddelanden och receptnotiser direkt till djurägarens mobil.
 • Frisq Privat bytte namn till FRISQ Recept, en applikation för läkemedelsbeställning som kostnadsfritt kan laddas ner via AppStore och GooglePlay.
 • FRISQ arrangerade två seminarier för inbjudna vårdgivare och beslutsfattare inom vården, som fick se FRISQ Care demas live för första gången. Dessutom stod representanter för vården på scen och berättade om hur de vill utveckla vården med hjälp av digitala verktyg.

Väsentliga händelser efter årets utgång

 • FRISQ tecknade avtal med SOS International och Länsförsäkringar. Avtalet innebär att SOS kommer att använda FRISQ Care i delar av sin ordinarie verksamhet inom psykisk ohälsa under första halvåret 2018 för Länsförsäkringars kunder. Avsikten är att expandera användningen om samarbetet faller väl ut.
 • FRISQ förstärkte ledningsgruppen med Gustaf Storm, nuvarande affärsutvecklingschef för Capio Sverige, som blir ansvarig för implementeringsarbetet av FRISQ Care. Gustaf tillträder sin tjänst på FRISQ den 2 maj 2018.
 • FRISQ tar ett första steg mot internationell expansion då vi beviljats EU-stöd för ett innovationsprojekt och nu kommer att implementera FRISQ Care i Norge. Innovationsprojektet kommer att drivas tillsammans med Norges största privata sjukhus, Lovisenbergs Diakonale Sykehus i Oslo, och det norska företaget BRAIVE. Den beviljade finansieringen ges via EU:s program Eurostars och är ett erkännande av FRISQ Care:s potential på en europeisk nivå.

VD Martin Irding kommenterar kvartalet och helåret

2017 var ett omvälvande år för oss på FRISQ. Genom förvärvet av den mjukvaruplattform som under året kom att utvecklas till tjänsten FRISQ Care, fick vi helt nya möjligheter att skapa ett verktyg som möjliggör för vården att digitalisera sina processer samt göra dem tillgängliga för både patienten och vården. I kombination med vår första tjänst FRISQ Recept har vi skapat en tjänst som på ett unikt sätt förbättrar vården och sätter patienten i centrum.

FRISQ Care är nu klar för kommersialisering. Under det fjärde kvartalet blev tjänsten CE-märkt och är nu godkänd för skarp användning inom vården. Under våren kommer den även att finnas tillgänglig för patienten att ladda ner. Det innebär att FRISQ nu har en världsunik tjänst för vård, behandling och uppföljning av patienter som konsumerar mest sjukvårdsresurser. 85% av sjukvårdens kostnader går till dessa patientgrupper. Det innebär att redan små effektivitetsvinster kan skapa stora värden, för såväl vårdgivare som patienter. Potentialen att uppnå reella resursbesparingar med FRISQ Care är således stor, både i Sverige och internationellt.

Den potentialen ska vi nu skala upp och realisera. Vi är redan igång och metodtestar FRISQ Care på KOL-centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och vi räknar med att få se resultat under våren. Parallellt med detta ser vi fram emot att följa ytterligare spännande samarbeten: Under fjärde kvartalet ingick vi avtal med WeMind, en av Sveriges största vårdgivare inom psykiatri. Detta innebär att vi under våren kommer att rulla ut FRISQ Care i deras verksamhet i Stockholm och om samarbetet faller väl ut breddinförs FRISQ Care på alla WeMinds enheter. Ett liknande avtal slöts strax efter kvartalets utgång med SOS International, för utrullning i delar av deras verksamhet inom psykiatri. Vi har dessutom en stark pipeline med ytterligare aktörer, såväl offentliga som privata vårdgivare, som vill köra igång med FRISQ Care. Därtill ser vi stort intresse från forskare för användning av FRISQ Care i kliniska studier. Tills vi uppvisat konkreta resultat och har referenscase så kommer merparten av de uppstartade projekt att vara piloter eller Proof-of-concepts, med fasta projektarvoden. Målsättningen är dock att så snart det är möjligt övergå till en större andel löpande, licensbaserade intäkter.

Eftersom FRISQ Care är helt diagnos- och journalssystemsoberoende är tjänsten internationellt tillämpbar och redan nu har vi intressenter utanför Sverige. Målsättningen för 2018 är att bevisa oss i Sverige med de projekt vi redan har igång och planerar att starta i början av 2018. Därefter ska vi skala nationellt och internationellt.

För att skala kommer vi att behöva växa vår organisation, och redan nu har vi påbörjat processen att anställa fler inom sälj och implementation. Ett viktigt steg är att vi anställt Gustaf Storm, nuvarande affärsutvecklingschef på Capio Sverige och legitimerad läkare, som blir FRISQ:s implementationschef och ansvarig för att på bästa sätt implementera vår produkt hos vårdgivare. Vi är otroligt glada över att han blir en del av vårt team!

För att behålla flexibilitet och inte bygga en alltför stor kostnadsbas, samtidigt som vi säkerställer att vi snabbt når ut både i Sverige och internationellt, tror vi på att även växa med hjälp av globala partnerskap. Vi har därför under fjärde kvartalet börjat bygga upp samarbeten med flera globala partners, bland annat med Atea, med vars hjälp vi kan tillhandahålla både mjukvara, hårdvara och stödjande tjänster till våra kunder. Atea, tillsammans med Apple, bistår oss i att sprida information om FRISQ Care till vårdgivare runt om i Sverige. Vi har även initierat samarbeten med journalssystemsleverantörer, för att tillsammans kunna erbjuda såväl nationella som internationella kunder helt nya, kombinerade vårdprocess- och dokumentationslösningar.

Sammanfattningsvis har det varit ett händelserikt fjärde kvartal och ett händelserikt år 2017. Vi har inlett det nya året med ett stort antal diskussioner med såväl offentliga som privata vårdgivare om att starta piloter för att testa FRISQ Care. Under 2018 kommer vi ytterligare accelerera kommersialisering och utrullningstempo för att nå fler viktiga aktörer i vårdkedjan, både i Sverige och internationellt. Jag hoppas att ni fortsätter att följa med oss på den här resan.

Martin Irding

Principer för delårsrapportens upprättande

Denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i den senaste årsredovisningen för både koncernen och moderbolaget. Ett antal ändringar i standarder har trätt i kraft 2017. Ingen av dessa har väsentligt påverkat koncernens räkenskaper och rapportering. Moderbolagets rapportering är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (ÅRL) samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer. För detaljerad information beträffande bolagets redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen 2016.

Rapporterna publiceras på bolagets investerarhemsida, www.frisqholding.se 

Kommande finansiella rapporter

Årsstämma för 2017: 2 maj 2018

Delårsrapport för första kvartalet: 9 maj 2018

Delårsrapport för andra kvartalet: 29 augusti 2018

Delårsrapport för tredje kvartalet: 7 november 2018

Rapporterna kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida www.frisqholding.se samma dag som de publiceras.

No products in the cart.