Bokslutskommuniké 2020

Januari-december 2020

VD-kommentar

För oss som jobbar i vårdsektorn var det fjärde kvartalet 2020 lika präglat av den globala pandemin som tidigare kvartal, nästan ännu mer eftersom vi tyvärr drabbats av en andra coronavåg innan vi hunnit börja vaccinera. Det är ett bekymmersamt läge för världens regeringar och vad som kallas ”utmaning” för dess vårdsektorer som naturligt nog inte kunnat prioritera den nödvändiga digitaliseringen av vården för ett långsiktigt bättre vårdresultat och patientnöjdhet.

Trots detta skulle jag vilja säga att vi gjort framsteg under årets sista kvartal. Vi fortsätter att utveckla och förbättra vår produkt FRISQ Care. På kundsidan är jag glad över att vi lyckats fördjupa vårt samarbete med Capio, en av Europas ledande aktörer inom hälsovård. Efter att det senaste året framgångsrikt ha samarbetat med Capio äldre och mobil vård, tecknade vi i november ett avtal med Capio Ortopedi som är en högspecialiserad ortopedisk klinik som har perfekt nytta av våra lösningar i sina behandlings- och rehabiliteringsprocesser.

Jag är hoppfull inför det kommande året. Framgångsrika globala vaccinationsprogram torde gradvis tämja pandemin och låta vår bransch fokusera på andra frågor, såsom fördelarna med att implementera vår lösning. Jag ser fram emot att arbeta med detta!

George Thaw, VD, FRISQ

Finansiell utveckling i sammandrag

Fjärde kvartalet 2020

• Rapporterad nettoomsättning uppgick till 0,3 Mkr (0,03)
• Övriga intäkter uppgick till 0,3 Mkr (0,6)
• Resultatet per aktie uppgick till -0,9 kr (-0,9)
• Kassaflödet uppgick till 53,7 Mkr (-21,0)
• Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 87,8 Mkr (26,7)
• Totalresultatet uppgick till -28,2 Mkr (-22,1)

Januari – december 2020

• Rapporterad nettoomsättning uppgick till 1,4 Mkr (1,9)
• Övriga intäkter uppgick till 0,4 Mkr (1,2)
• Resultatet per aktie uppgick till -7,3 kr (-3,2)
• Kassaflödet uppgick till 61,1 Mkr (-15,0)
• Totalresultatet uppgick till -229,1 Mkr (-73,8), varav 125,4 (0) avser nedskrivning av goodwill samt återföring av uppskjuten skattefordran

Väsentliga händelser under kvartalet

• Avtal tecknat med Capio Ortopedi.
• Vid den extra bolagsstämman den 4 november beslutades om en riktad nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av 15 750 000 aktier till en teckningskurs om 5.0 SEK per aktie. Emissionen tillför bolaget 78,7 Mkr före emissionskostnader.
• Anna Frick och Åke Hallman lämnade styrelsen.

Väsentliga händelser under tidigare kvartal

• Kontrakt tecknades med:
‐ Lunds Universitet; stöd för forskningsprojekt inom psykisk ohälsa
‐ Region Skåne; utvärdering av framåtriktade vårdplaner
‐ VGR; utveckling, underhåll och support
‐ KI och VGR; treårigt forskningsbidrag med fokus på exekverbara vårdplaner för kronisk komplex sjuklighet.
• Avsiktsförklaring med Dartmouth-Hitchcock Medical Center.
• Statliga utredningen “Samordnad utveckling för god och nära vård” identifierade FRISQ som enda tekniska lösningen som uppfyller behoven för patientkontraktet.
• George Thaw utsågs till Interim VD
• Vid den extra bolagsstämman den 30 januari 2020 beslutades om en fullt garanterad företrädesemission om 7 175 460 aktier till en teckningskurs om 9,0 SEK per aktie. Emissionen tecknades till 120%. Därtill valde styrelsen att utnyttja överteckningsoptionen om 1 111 111 aktier, vilket innebar en total emissionsvolym om cirka 74,6 Mkr före emissionskostnader.
• Årsstämman godkände ett optionsprogram samt en tillhörande nyemission om högst 320 000 aktier.
• En omstrukturerings- och kompetensväxlingsplan genomfördes.
• Bolaget frångick tidigare kommunicerade mål och kommer istället ge löpande uppdateringar. • USA-satsningen kvarstår som planerat men förskjuts pga. att den amerikanska östkusten drabbats hårt av covid-19.

Väsentliga händelser efter perioden

• Inga nya väsentliga händelser.

Kommande finansiella rapporter

  • Årsredovisning för 2020 publiceras 29 januari 2021
  • Q1 – 29 april 2021
  • Q2 – 15 juli 2021
  • Q3 – 28 oktober 2021
  • Q4 – 27 januari 2022
  • Årsstämma: kommer att annonseras separat
No products in the cart.