Delårsrapport första kvartalet 2018

Januari – Mars 2018

Finansiell utveckling första kvartalet 2018

 •  Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 0,6 Mkr (0). Utöver nettoomsättningen hade koncernen övriga rörelseintäkter om 0,2 Mkr (0).
 •  Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -9,9 Mkr (-7,2)
 •  Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,5 kr (-0,4)
 •  Investeringar i balanserade utvecklingsutgifter för kvartalet uppgick till 4,6 Mkr (5,6)
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till -7,1 Mkr (-7,7)
 •  Eget kapital per den 31 mars uppgick till 184,5 Mkr (211,5)
 •  Likvida medel per den 31 mars uppgick till 30,8 Mkr (78,2)

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • FRISQ påbörjade en stabil intäktsgenerering genom att teckna ett flertal avtal gällande pilotprojekt och implementationer av FRISQ Care.
 • FRISQ tecknade avtal med SOS International och Länsförsäkringar. Avtalet innebär att SOS kommer att använda FRISQ Care i delar av sin ordinarie verksamhet inom psykisk ohälsa under första halvåret 2018, för Länsförsäkringars kunder. Avsikten är att expandera användningen om samarbetet faller väl ut.
 • FRISQ och Apoteksgruppen teckande avtal om ett samarbetsprojekt med målsättning att apoteken ska bli en större del av vårdkedjan. Genom användning av vårdplanslösningen FRISQ Care i både sjukvården och på apotek kan farmaceuters kompetens tillvaratas bättre och göra det möjligt för apoteken att avlasta vården. Apoteken kommer med hjälp av apoteksplanerna kunna avlasta vården i vårdförlopp som kräver uppföljning och noga genomgång av läkemedel. På sikt skulle apoteksplanerna på så vis bidra till en ökad följsamhet till patientens läkemedelsbehandling.
 • FRISQ tog ett första steg mot internationell expansion då bolaget beviljades EU-finansiering för ett innovationsprojekt och nu kommer att implementera FRISQ Care i Norge. Innovationsprojektet kommer att drivas tillsammans med Norges största privata sjukhus, Lovisenbergs Diakonale Sykehus i Oslo, och det norska företaget BRAIVE. Den beviljade finansieringen ges via EU:s program Eurostars och är ett erkännande av FRISQ Care:s potential på europeisk nivå.
 • FRISQ förstärkte ledningsgruppen med Gustaf Storm, tidigare affärsutvecklingschef för Capio Sverige, som ansvarig för implementeringsarbetet av FRISQ Care. Gustaf tilltredde sin tjänst på FRISQ den 2 maj 2018.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Styrelsen i FRISQ beslutade att anta finansiella mål. Målen avser i huvudsak verksamheten i Sverige samt nyetableringar i Europa som idag kan förutses. Följande finansiella mål har antagits:
 • Nettoomsättning överstigande 225 miljoner kronor år 2022
 • Långsiktig EBITDA-marginal om 35-40 procent på etablerade marknader

 • FRISQ, Sophiahemmet, CompuGroup Medical (CGM) och Sophiahemmet Rehab Center (SRC) tecknade avtal avseende digitala vårdplaner och patientinvolvering. Avtalet innebär initialt att Sophiahemmet Sjukhus och SRC kommer att använda vårdplanstjänsten FRISQ Care tillsammans med CGMs journalsystem CGM J4 och CGM TakeCare. Arbetet inleds med att utveckla vårdplanstjänsten för ett samarbetsprojekt mellan Sophiahemmet och SRC kring omhändertagande av rehabilitering vid psykisk ohälsa och förbättringar av läkarintyg vid sjukskrivning.

 • Lars Björk (fd VD Qlik) och Göran Hägglund (socialminister 2006-2014) föreslås inför årsstämman den 17 maj 2018 som nya styrelseledamöter i FRISQ Holding AB. Lars Björks erfarenhet från att internationellt skala upp verksamhet av samma karaktär som FRISQ, såväl som hans stora kontaktnät, kommer att vara ovärderlig i FRISQ:s fortsatta expansion. Göran Hägglund har en gedigen kunskap om vårdens styrkor, svagheter och framtida utvecklingsbehov, inte minst i Sverige, och kommer att bistå i att göra Sverige till ett showcase för FRISQ. Mats Lindstrand (ordf.), Per-Egon Johansson, Åke Hallman och Anna Frick föreslås för omval. Styrelseledamoten Karina Tellinger lämnar på egen begäran styrelsen på grund av andra engagemang.
 • FRISQ med tjänsten FRISQ Care nominerades som en av tre finalister till eHealth Award, ett pris för innovationer som leder till effektivare och säkrare vårdprocesser och mer engagerade patienter, på årets Vitalismässa på Svenska Mässan i Göteborg 24-26 april.

VD Martin Irding kommenterar kvartalet

Kvartalet som gick

Under årets första månader har vi växlat upp verksamheten och förberett oss inför bredare kommersialisering i Sverige och första stegen mot internationell expansion. Responsen på vår produkt är mycket positiv och vi har tecknat ett flertal avtal, vilket också innebär att vi påbörjat en stadig intäktsgenerering.

I början av året tecknade vi avtal med SOS International och Länsförsäkringar, vilket innebär att SOS kommer att använda FRISQ Care i delar av sin ordinarie verksamhet inom psykisk ohälsa under första halvåret 2018 för Länsförsäkringars kunder. Detta är ett bra exempel på hur FRISQ Care kan skapa nytta för vårdgivaren och dennes patienter – och även för betalaren (i detta fall försäkringsbolaget), som genom FRISQ Care får ett verktyg för att följa upp och kvalitetssäkra den vård som bekostas.

Under kvartalet tecknade vi även avtal med Apoteksgruppen, vilket öppnar upp ytterligare en potentiell marknad. Samarbetet har som målsättning att med hjälp av FRISQ Care göra apoteken till en mer självklar del av vårdkedjan. Precis på samma sätt som vården har vårdplaner för patienten kommer apoteken att kunna sätta upp apoteksplaner och därigenom avlasta vården i vårdförlopp som kräver uppföljning och noga genomgång av läkemedel. På sikt skulle apoteksplanerna på så vis bidra till en ökad följsamhet till patientens läkemedelsbehandling. Detta bidrar till att stärka farmaceutens roll i behandling och uppföljning, vilket känns oerhört spännande och helt rätt givet behoven av att använda rätt resurser på rätt vårdnivå.

Vi har även tagit ett första steg ut på den internationella marknaden. I februari beviljades vi EU-finansiering för ett innovationsprojekt som innebär att vi kan börja implementera FRISQ Care i Norge. Innovationsprojektet drivs tillsammans med Norges största privata sjukhus, Lovisenbergs Diakonale Sykehus i Oslo, och det norska företaget BRAIVE. Den beviljade finansieringen gavs via EU:s program Eurostars och är ett erkännande av FRISQ Care:s potential på en europeisk nivå.

Vad händer nu?

Det är en otroligt händelserik tid nu och vi har även efter kvartalets utgång fortsatt att teckna avtal. Vårt senaste samarbete med Sophiahemmet, CompuGroup Medical (CGM) och Sophiahemmet Rehab Center (SRC) är vi särskilt glada över. Avtalet innebär initialt att Sophiahemmet Sjukhus och SRC kommer att använda vårdplanstjänsten FRISQ Care tillsammans med CGMs journalsystem CGM J4 och CGM TakeCare. Med andra ord kommer FRISQ att möjliggöra att två enheter – Sophiahemmets vårdcentral och rehab center – som dessutom har helt olika journalsystem, kan ha en gemensam vårdplan för patienten som patienten kan involveras i och ta del av. Projektet är inte bara unikt i sitt slag, det är även en viktig marknadsplats för FRISQ Care som genom projektet får exponering mot alla de vårdgivare som finns i Sophiahemmets vårdgalleria.

I och med att vi nu gått in i en mer kommersiell fas så har vi också ökat vår externa exponering och kommunikation. Som exempel kan nämnas Vitalismässan som gick av stapeln 24-26 april och där vi naturligtvis var på plats, med aktiviteter i tre montrar tillsammans med olika samarbetspartner. I år var det extra roligt eftersom vi var en av tre finalister till eHealth Award, ett pris som uppmärksammar innovationer som leder till effektivare och säkrare vårdprocesser och mer engagerade patienter – det vill säga precis det som FRISQ gör. Vi har även uppmärksammants en del i affärs- och dagspress senaste månaden.

Fokus kommande månader är att fortsätta växa som organisation och företag, för att kunna möta efterfrågan och ta tillvara på de möjligheter vi nu ser. Detta innebär att vi även driver på dialoger och samarbeten för att så snart möjligheter ges etablera FRISQ på fler marknader utanför Sverige, inte minst i övriga Europa.

Som tidigare kommunicerats har Gustaf Storm, tidigare affärsutvecklingschef på Capio Sverige och legitimerad läkare, precis klivit på sin nya roll som FRISQ:s implementationschef och är nu ansvarig för att på bästa sätt implementera vår produkt hos vårdgivare i Sverige. Även ytterligare personer har rekryterats inom försäljning och implementation och vi kommer att fortsätta växa vår organisation, inom såväl sälj som utveckling.

Dessutom fortsätter vi att dra nytta av det värde som finns i vårt fantastiska nätverk. I kallelsen till vår årsstämma den 17 maj framgår att förslaget är att vi utökar vår styrelse med Lars Björk och Göran Hägglund samt att vi har tagit in Stefan Sjögren som Senior Advisor inom försäljning. Även nuvarande styrelsemedlem Anna Frick har fått en tydligare roll som rådgivare inom strategisk kommunikation.

Med hjälp av dessa starka individer står vi väl rustade för att ta ytterligare ett kliv och växa inom både Sverige och globalt. Resan har bara börjat.

Martin Irding

Bolagsstämma

Ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2017 äger rum onsdagen den 17 maj 2018 klockan 14:00.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport för andra kvartalet: 29 augusti 2018

Delårsrapport för tredje kvartalet: 7 november 2018

Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet: 21 februari 2019

Rapporterna kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida www.frisqholding.se samma dag som de publiceras.

No products in the cart.