Digitaliserade vårdplaner ska förbättra mödravården

FRISQ och Aleris har tillsammans med Aleris-ägda BB Stockholm och Ultragyn ingått ett samarbete för att implementera en digital, interaktiv vårdplan i syfte att stärka samarbetet mellan det blivande föräldraparet, barnmorskemottagningen och förlossningsenheten. Ambitionen med projektet är att genom moderniserade arbetssätt effektivisera resursutnyttjandet samt att förenkla och förbättra vårdresan för såväl den gravida kvinnan som för vårdpersonalen.

Mödra- och förlossningsvården står inför stora utmaningar och behöver hitta nya arbetssätt för att den gravida ska få den vård hon behöver och förväntar sig. Därför inleder det svenska healthtech-bolaget FRISQ och Aleris, en av Sveriges största privata vårdgivare, ett samarbete för att etablera ett mer digitaliserat och automatiserat vårdflöde utifrån den gravidas individuella behov. Ambitionen med digitaliseringen är att säkerställa att den gravida är välinformerad och delaktig i sin vård, dels för att uppnå ökad kvalitet i den vård som erbjuds, dels för att avlasta barnmorskan med uppgifter som kvinnan med fördel kan, och ofta vill, ta ansvar för själv.
”Med ett systematiserat och digitaliserat arbetssätt kan vi skapa bättre förutsättningar och öka delaktigheten i vården för den gravida och samtidigt underlätta arbetet för barnmorskan. Den digitala vårdplanen skapar en gemensam grund och säkrar upp att basprogram och regionala riktlinjer efterföljs på ett säkert sätt utifrån varje enskild individs behov, vilket går helt i linje med regionens arbete kring standardiserade vårdförlopp. Att vårdtagaren blir en aktiv medproducent avlastar även den hårt pressade mödravården.” säger Åsa Edberg, VD Aleris Ultragyn.
 
En digital vårdplan som gemensam grund
Genom användandet av mjukvarulösningen FRISQ Care skapas en digital vårdplan som delas av den gravida, barnmorskan och förlossningsteamet. Den gravida får en bra översikt av sin vårdplan direkt i mobilen eller i annan valfri digital enhet och kan även ta del av information och svara på frågor på ett digitalt och användarvänligt sätt under resans gång. Barnmorskan kan i sin tur vara säker på att vårdplanen följer de regionala riktlinjer som gäller för vård under graviditet. Samtidigt kan vårdplanen enkelt anpassas efter individuella behov, till exempel för kvinnor med högt BMI eller förlossningsrädsla. Genom att den gravida görs mer delaktig i processen, till exempel genom att svara på frågor digitalt inför sitt barnmorskemöte i stället för i mötet, frigörs tid från barnmorskan.
”Systemet för hur vård levereras måste helt tänkas om. Genom FRISQ Care möjliggörs ett helt nytt sätt att leverera vård som skapar värde för såväl personal, vårdgivare, vårdtagare och samhället i stort. Vi är övertygade om att många vårdtagare både kan och vill vara mer involverade och aktiva i sin vård och mödravården är verkligen ett område där vi tror att en digital vårdplan som en gemensam grund kan ge en avsevärt mycket bättre patientupplevelse samtidigt som det kan bidra till en bättre arbetsmiljö för barnmorskorna och en vård där resurserna används på bästa sätt.” säger Casper Winsnes, Innovationschef på FRISQ.
 
Om Aleris Ultragyn
Aleris Ultragyn, som funnits i över 30 år, är en stor aktör inom kvinnosjukvård i Region Stockholm och bedriver verksamhet inom vårdvalen Barnmorskemottagning, Obstetrisk ultraljudsmottagning samt Specialiserad gynekologi med öppenvårdsmottagning, dagkirurgiska ingrepp, kvalificerat gynekologiskt ultraljud samt aborter. Här arbetar drygt 60 medarbetare och under 2021 tog verksamheterna emot cirka 46 000 besök. På barnmorskemottagningen arbetar 7 barnmorskor samt specialister inom obstetrik och gynekologi. Under 2021 följde barnmorskemottagningen 454 kvinnor under deras graviditeter.

Om BB Stockholm
BB Stockholm bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård under graviditet, barnafödande och barnhälsovård samt preventivmedelsrådgivning, cytologisk provtagning samt en ungdomsmottagning. Verksamheten samägs av Aleris och Danderyds Sjukhus.

Om Aleris
Aleris är ett av Skandinaviens ledande privata vårdföretag. Vi bedriver specialistsjukvård och diagnostik på närmare 130 platser i Sverige, Norge och Danmark. Våra 5 100 medarbetare går till arbetet varje dag för att ge patienter och uppdragsgivare en nära och tillgänglig specialistvård med hög kvalitet.

No products in the cart.