Frisq: Delårsrapport andra kvartalet 2019

Fokus på större affärer och samarbeten

VD Martin Irding kommenterar det andra kvartalet

FRISQ:s produkt efterfrågas av flera parter 

Under det andra kvartalet har det blivit ännu tydligare att FRISQ:s produkt efterfrågas av
sjukvården. Det första exemplet på att så är fallet är samarbetet Alliance for Innovative Care.
Samarbetsalliansen, som består av CompuGroup Medical (CGM), Cambio, InterSystems, CGI och FRISQ
presenterades på e-hälsokonferensen Vitalis i maj i år, och har bildats för att bolagens
produkter kompletterar varandra för att kunna svara på kundernas behov. Det innebär att vi som
del av alliansen nu kan driva större affärer och upphandlingar till olika kunder med vårt
gemensamma erbjudande, särskilt mot större hälso- och sjukvårdsregioner.Utifrån ett FRISQ
perspektiv kan man dra två slutsatser av att dessa stora etablerade IT leverantörer (varav
flera är journalsystemsleverantörer) väljer att samarbeta med oss:1. Stora kunder efterfrågar
FRISQ:s lösning och2. Vi har en unik produkt som inte finns på marknadenDet andra exemplet på
hur FRISQ:s produkt efterfrågas, är genom de nationella satsningar som nu görs på
digitalisering av vården för kroniskt sjuka. Staten och Sveriges kommuner och landsting har
kommit överens om en satsning på 2,4 miljarder till sjukvården redan under 2019, bland annat
för att förbättra tillgängligheten och göra vården mer patientcentrerad – saker som FRISQ:s
produkt kan bistå med. Vidare har vårt och Västra Götalandsregionens (VGR) samarbete lyfts fram
som ett lärdomsprojekt med stor potential till kvalitetsförbättringar både ur ett patient- och
vårdgivarperspektiv, i Socialstyrelsens rapport om patientens väg genom vården. Med detta som
utgångspunkt är det även värt att kommentera den senaste tidens offentliga debatt om nätläkare,
vilket resulterat i sänkt ersättning för  dessa. FRISQ levererar en mjukvarulösning som
finansieras genom licensintäkter, och påverkas därmed inte av den sänkta ersättningen för
nätläkare. Istället tror vi att en öppen och engagerad debatt kring digitaliseringen av vården
är nödvändig för att införandet ska bli så bra som möjligt. 
Utökad säljorganisation och fokus på större affärer 

Vidare har vi det senaste kvartalet förstärkt vår säljorganisation, och under maj-augusti har
ytterligare tre personer börjat med detta som primär uppgift. Det beror delvis på att vi har
skiftat fokus gentemot större affärer av mer tidskrävande slag, samt att vi vi nu ser att den
standardiserade produkten fungerar bra integrerat mot journalsystem och försäljningen därmed
accelereras.Det ökade fokuset på större affärer har stärkt oss i övertygelsen om FRISQ:s
långsiktiga potential. Konsekvensen har dock varit att färre resurser kunnat allokeras till
små, privata vårdkunder, vilket påverkat vår kortsiktiga försäljning negativt. Om detta får
implikationer för våra kortsiktiga målsättningar utvärderas just nu. Våra långsiktiga
målsättningar står fortfarande fast.
Utveckling i USA 

I USA går utvecklingen framåt och FRISQ har under det andra kvartalet förstärkt den fysiska
närvaron i landet. Det amerikanska dotterbolag som under det första kvartalet var under
etablering är nu formellt startat och vi för diskussioner med flera intressanta vårdgivare.
Verksamheten styrs från Sverige men leds lokalt av den amerikanska healthtechspecialisten
Camilo Barcenas med stöd av FRISQ:s styrelseledamot Lars Björk som är på plats i USA. Även om
vi i USA bara säljer den produkten som bevisat fungerar bra i Sverige, pågår nu arbetet med att
göra vissa anpassningar till amerikanska förutsättningar, t ex för att möta det amerikanska
regelverket för patientdata. 

Harmoniserat erbjudande 

FRISQ:s erbjudande inom apoteksområdet har under kvartalet harmoniserats med erbjudandet till
vårdgivare, genom att FRISQ Care kan användas för både vårdplaner och för apoteksplaner.
Målsättningen har från början varit att möjliggöra för apoteken att bli en del av vårdkedjan
vilket nu blir möjligt när patienter kan ha både vårdplaner från sin vårdgivare och
apoteksplaner från sitt apotek.

Framåtblick 

Slutligen ser vi nu fram emot hösten. Dels med ett ännu större säljfokus i Sverige i och med
vårt utökade team, i USA där vi arbetar vidare med de kontakter vi har och etablerar nya, och
givetvis ser vi även fram emot att fler börjar använda den standardiserade produkten. Det
kommer att gagna både patienter och vårdpersonal, och vi är glada över att vara en del i den
utvecklingen.
Martin Irding
VD FRISQ

Finansiell utveckling

 • De totala intäkterna för det andra kvartalet uppgick till 0,7 Mkr (1,0) varav

nettoomsättning utgjorde 0,6 Mkr (0,6)

 • Likvida medel per 30 juni uppgick till 65,5 Mkr (66,6)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,7 kr (-0,6)

Utveckling inom våra fokusområden

Showcase Sverige

 • Alliance for Innovative Care – samarbetsavtal med ledande aktörer inom vårdens ekosystem
 • Utvecklat samarbete med Apoteksgruppen 
 • Stärkt säljkapacitet genom nyrekryteringar 

Global närvaro  

 • Etablering på världens största vård och omsorgsmarknad – USA. Amerikanskt dotterbolag

bildat och kontor öppnat.

 • Förstärkt närvaro och pågående dialog med flera intressanta vårdgivare i USA

Vår unika produkt

 • Viktiga funktionalitets-förbättringar i andra generationens FRISQ Care
 • Förbättrad öppenvårdstillämpning och möjlighet till hemmonitorering
 • Renodlad produktlösning mot apotek

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2019

 • I början av maj stod det klart att FRISQ:s styrelseledamot tillika tidigare Qlik-vdn Lars

Björk fick uppdraget att etablera FRISQ på den amerikanska marknaden tillsammans med amerikanen
Camilo Barcenas. Barcenas är väletablerad på den amerikanska healthtech-scenen och har under
sin karriär jobbat med, och utvecklat kostnadsreducerande och värdeskapande teknologi för några
av den amerikanska vårdens största och mest etablerade aktörer där IBM, Stanford Health Care
och Kaiser Permanente kan nämnas som några exempel. 

 • Den nya samarbetsalliansen Alliance for Innovative Care (Afic) kommunicerades under e

-hälsomässan Vitalis. Afic bildades för att ledande aktörer gemensamt skulle ha möjlighet att
svara upp mot de krav och förväntningar som ställs på de nya vårdinformationsmiljöerna, både i
Sverige och utomlands. Utöver FRISQ ingår CompuGroup Medical (CGM), Cambio, InterSystems, och
CGI i samarbetet där alla bidrar med komponenter till en gemensam plattform. FRISQ:s bidrag är
bland annat lösningar för att digitalisera patientflöden och vårdkontinuitet. Genom FRISQ Care
möjliggörs effektivt genomförande av vårdprocesser, delaktighet för patienten och
informationsutbyte mellan privata och offentliga vårdgivare. 

 • FRISQ Holding höll årsstämma den 4 juni där aktieägarna, i korthet, fattade beslut att till

styrelseledamöter omvälja Lars Björk, Anna Frick, Åke Hallman, Göran Hägglund, Per-Egon
Johansson och Mats Lindstrand. Mats Lindstrand omvaldes som styrelseordförande. Årsstämman
beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa
årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna,
besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna
sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, motsvarande högst 20 procent av Bolagets
aktiekapital efter genomförda emissioner baserat på antalet aktier vid tidpunkten för
årsstämman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom. 

 • FRISQ hade en mycket lyckad närvaro under Almedalsveckan där representanter från bolaget

bland annat deltog i seminarier för att diskutera vårdens framtida utmaningar och lösningar och
möta samarbetspartners och representanter från vården. FRISQ ställde även ut under Techarenan
som ett av Sveriges 50 mest innovativa bolag i tävlingen Serendipity Challenge. Vidare
anordnades seminarium tillsammans med Alliance for Innovative Care där FRISQ, CGM, Cambio,
InterSystems och CGI gemensamt bjöd in till seminarier för att bland annat diskutera e-hälsans
ekosystem som en katalysator för Regeringens Vision e-hälsa 2025. 

Väsentliga händelser efter det andra kvartalets utgång

 • Den 1 juli kommunicerades att Apoteksgruppen och FRISQ genomfört en förstudie om hur apotek

på ett strukturerat sätt kan ge stöd och följa upp läkemedelsanvändning och riskfaktorer hos
KOL-patienter. Arbetet landade i ett avtal om en pilotsatsning inriktad på KOL-patienter.
Syftet med tjänsten är att stärka KOL-patienterna genom ökad kunskap om sin behandling, säkra
rätt inhalationsteknik och ge stöd och tips för bättre läkemedelsbehandling och för att minska
riskfaktorer. Studier visar att många KOL-patienter använder fel inhalationsteknik och riskerar
sjukhusvistelse. Här kan apoteken bidra mer och vara en tydligare partner i vårdkedjan vilket
FRISQ ser fram emot att fortsätta arbeta med. 

Kommande finansiella rapporter 

Delårsrapport för tredje kvartalet 2019: 7 november 2019
Delårsrapport för fjärde kvartalet 2019 och bokslutskommuniké: 21 februari 2020
Delårsrapporterna hålls tillgängliga på bolagets hemsida www.frisqholding.se samma dag som de
publiceras.

Kontaktinformation

Martin Irding, VD FRISQ 
E-post: martin.irding@frisq.se
 (martin.irding@frisq.se) (martin.irding@frisq.se) (martin.irding@frisq.se)MagdalenaStenbäck,
CFO FRISQ 
E-post: magdalena.stenback@frisq.se
 (magdalena.stenback@frisq.se) (magdalena.stenback@frisq.se) (magdalena.stenback@frisq.se)FRISQ
Holding AB (publ) 
Lästmakargatan 20, 111 44 Stockholm
Tel +46 (0)8 120 131 21
E-post: info@frisq.se 
Hemsida: www.frisqholding.se  
Org nr: 556959-2867
FNCA Sweden AB är FRISQ:s Certified Adviser
E-post: info@fnca.se 
Tel +46 (0)8 528 00 399
Denna information är sådan som FRISQ Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners
försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2019 klockan 08:00 (CET).

No products in the cart.