Frisq: FRISQ genomför en fullt garanterad företrädesemission om cirka 64,6 MSEK

INSIDERINFORMATION: Styrelsen i Frisq Holding AB ("FRISQ" eller "Bolaget") har idag beslutat att, under försättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, genomföra en nyemission om högst 7 175 460 aktier till en teckningskurs om 9,00 SEK per aktie med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen kan högst tillföra Bolaget cirka 64,6 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Därtill har styrelsen lämnat en överteckningsoption som ger möjlighet att emittera ytterligare högst 1 111 111 aktier motsvarande högst cirka 10 MSEK vilket innebär en total emissionsvolym om cirka 74,6 MSEK. Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma som kommer att hållas den 30 januari 2020 och för vilken kallelse kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande idag. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden, avsiktsförklaringar samt emissionsgarantier som omfattar hela Företrädesemissionen. Företrädesemissionen genomförs i syfte att vidareutveckla FRISQ Cares skalbarhet och för att skapa förutsättningar för att kunna medverka i större och långsiktigt lönsamma affärer.

Företrädesemissionen i sammandrag

 • Emissionsvolym och transaktionskostnader: Företrädesemissionen omfattar högst 7 175 460 aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs FRISQ cirka 64,6 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Kostnaderna, inklusive kostnader för ersättning till garanter om cirka 3,6 MSEK, beräknas uppgå till cirka 8 MSEK, vilket tillför Bolaget en nettolikvid om cirka 56,6 MSEK (i det fall garantiersättning betalas ut kontant, se "Tecknings- och garantiåtaganden" nedan).
 • Teckningskurs: Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 9,00 SEK per aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 37 procent jämfört med stängningskursen för aktien i FRISQ på Nasdaq First North Growth Market den 10 januari 2020.
 • Tecknings- och garantiåtaganden: FRISQ har erhållit teckningsförbindelser om cirka 18,9 MSEK från befintliga aktieägare, avsiktsförklaringar från Swedbank Robur Fonder och Handelsbanken Fonder om cirka 9,6 MSEK samt emissionsgarantier om cirka 36,1 MSEK av Företrädesemissionen. Av teckningsförbindelserna avser cirka en femtedel teckningsförbindelser lämnade av styrelse- och ledningspersoner som äger aktier i FRISQ där samtliga nuvarande aktieägare deltar i nyemissionen. Detta innebär att cirka 44 procent av Företrädesemissionen är garanterad genom teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar och resterande delen av Företrädesemissionen garanteras genom lämnade emissionsgarantier vilket innebär att Företrädesemissionen är fullt garanterad. 

Emissionsgarantiersättningen utgår genom kontant ersättning uppgående till tio procent av det garanterade beloppet alternativt lämnas ersättning genom nyemitterade aktier i Bolaget motsvarande tolv procent av det garanterade beloppet. I det fall garantiersättningen erläggs kontant uppgår ersättningen till cirka 3,6 MSEK. För att möjliggöra betalning av garantiersättning i form av nyemitterade FRISQ-aktier kommer den extra bolagsstämma som ska besluta om Företrädesemissionen föreslås att även bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier för betalning till de emissionsgaranter som väljer att erhålla sin ersättning genom aktier
 

 • Överteckningsoption: Styrelsen har, i händelse av överteckning i Företrädesemissionen, lämnat en överteckningsoption som ger möjlighet att emittera ytterligare högst 1 111 111 aktier motsvarande högst cirka 10 MSEK. I det fall Företrädesemissionen fulltecknas och överteckningsoptionen utnyttjas till fullo kommer totalt högst 8 286 571 aktier emitteras och tillföra Bolaget högst cirka 74,6 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Beslut om att utnyttja överteckningsoptionen kommer att genomföras med stöd av bemyndigandet som lämnades på årsstämman den 4 juni 2019. 

 

 • Avstämningsdag och rätt till deltagande i Företrädesemissionen: Den som på avstämningsdagen den 31 januari 2020 är införd i den av Euroclear Sweden AB för FRISQs räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav. En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen berättigar till en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Sista dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 29 januari 2020. Första dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 30 januari 2020
 

 • Teckningsperiod: Teckning av aktier med stöd och utan stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 4 februari till och med den 18 februari 2020.

 

 • Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 4 februari till och med den 14 februari 2020

 

 • Handel med BTA: Handel med betalda tecknade aktier ("BTA") kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 4 februari 2020 fram till dess att. Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och BTA omvandlats till aktier, vilket beräknas ske vecka 10 (2-6 mars), 2020.

 

 • Tilldelningsprinciper: Aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter tilldelas i första hand personer som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt, i andra hand andra personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och i tredje hand emissionsgaranter.

"Vi har nu en kommersialiserbar och unik produkt som möjliggör stora vinster för hälso- och sjukvården globalt, samtidigt som produkten används i skarpt läge av den svenska sjukvården. Detta tillfälle måste vi ta tillvara på, och vill därför skapa förutsättningar för en snabbare, och samtidigt mer hållbar tillväxt och lönsamhet", säger Martin Irding, VD för FRISQ Holding AB.

"Vi har under de senaste åren sett ett uttalat och växande behov av FRISQ:s funktioner från både myndigheter, organisationer och företag. Dessutom har vi etablerat strategiska samarbeten med andra ledande bolag inom vårdens ekosystem, som bland annat de större globala journalsystemen, vilket ger oss en stor konkurrensfördel för att lyckas", säger Mats Lindstrand, ordförande för FRISQ Holding AB.

Bakgrund och motiv

Sjukvården står på global nivå inför utmaningar – i västvärlden särskilt kopplat till en åldrande befolkning. FRISQ:s mjukvara syftar till att höja både effektiviteten och sjukvårdens kvalitet, genom att koppla ihop alla vårdens aktörer digitalt. På så sätt vill man bidra till att säkra en god sjukvård både i Sverige och internationellt på både lång och kort sikt.

FRISQ:s SaaS (Software as a service)-lösning, FRISQ Care, låter vårdteam, patient och journalsystem interagera på en och samma plattform oavsett behandling eller diagnos – något som tidigare inte varit möjligt inom sjukvården. Nästa steg för bolaget är att utöka sin kapacitet för att skala upp verksamheten ytterligare, samt rusta för större och längre säljprocesser. Emissionen är ett led i denna strategi.

Bolaget befinner sig i en expansiv fas och deltar i flera större affärer samtidigt som flera projekt pågår för att vidareutveckla Bolagets produkterbjudande och optimera Bolagets intäktsmodell. Företrädesemissionen genomförs i syfte att säkra Bolagets finansiering för att kunna stärka sälj-, marknadsförings- och implementeringsorganisationen samt vidareutveckla FRISQ Care under det kommande året för att tillgodose behoven i större och långsiktigt lönsamma affärer.

FRISQ Care har genom ett antal piloter och användande i olika vårdsituationer bevisat sin funktionalitet och kundnytta. FRISQ Care kan integreras och börja användas av vårdgivare utan långa och kostsamma uppstartsprocesser och ger användarna kundnytta från första dagen. Vårdgivarna uppnår effektiviseringar och en jämnare kvalitet på vården medan patienterna ges möjlighet att vara delaktiga i att förbättra sin egen hälsa. För att få ytterligare hävstång på den existerande produkten och möta behoven hos de största aktörerna i branschen bedömer FRISQ att Bolaget behöver vidareutveckla den tekniska skalbarheten i SaaS-plattformen.
Mot bakgrund av den befintliga affärsplanen gör Bolagets styrelse bedömningen att Bolagets rörelsekapital inte är tillräckligt för att finansiera Bolagets verksamhet under den kommande tolvmånadersperioden. FRISQ genomför därför Företrädesemissionen som, förutsatt att den fulltecknas, beräknas tillföra Bolaget rörelsekapital i sådan utsträckning att rörelsekapitalet bedöms räcka fram till december 2020.
Bolaget avser att använda emissionslikviden från Företrädesemissionen, efter avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen, i följande prioritetsordning:

 •     Cirka 60 procent för vidareutveckling av FRISQ Cares skalbarhet; och
 •     Cirka 40 procent, för att stärka organisationen för att kunna delta i större och mer lönsamma affärer.

Företrädesemissionen

Styrelsen i FRISQ har idag beslutat att, under förutsättning av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, genomföra en nyemission av högst 7 175 460 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare till en teckningskurs om 9,00 SEK per aktie, som högst kan tillföra Bolaget cirka 64,6 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen.

Teckningskursen om 9,00 SEK per aktie motsvarar en rabatt om cirka 37 procent jämfört med stängningskursen för FRISQ aktie på Nasdaq First North Growth Market den 10 januari 2020. Kostnaderna relaterade till Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 8 MSEK, inklusive kostnader för lämnade garantier (cirka 3,6 MSEK i det fall ersättningen erläggs kontant). 

Den som på avstämningsdagen den 31 januari 2020 är införd i den av Euroclear Sweden AB för FRISQs räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav. En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 31 januari 2020 berättigar till en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital, genom nyemission av högst 7 175 460 aktier, att öka med högst 358 773,00 SEK, till totalt 1 554 683,10 SEK,
och antalet aktier och röster kommer att öka från 23 918 202 aktier och röster till totalt 31 093 662 aktier och röster. För aktieägare som inte tecknar sig i Företrädesemissionen uppstår en utspädningseffekt om högst cirka 23 procent av kapitalet och rösterna. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Om inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då i första hand att ske till de personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning ska tilldelning ske i förhållande till antalet utnyttjande teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning. I andra hand till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av        teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal nya aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning. Slutligen ska tilldelning av resterande aktier ske till de investerare som lämnat emissionsgarantier i enlighet med villkoren för respektive emissionsgarants emissionsgaranti.

Styrelsen har, i händelse av överteckning i Företrädesemissionen, lämnat en överteckningsoption som ger möjlighet att emittera ytterligare högst 1 111 111 aktier motsvarande högst cirka 10 MSEK. I det fall Företrädesemissionen fulltecknas och överteckningsoptionen utnyttjas till fullo kommer totalt högst 8 286 571 aktier emitteras och tillföra Bolaget högst cirka 74,6 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Beslut om att utnyttja överteckningsoptionen kommer att genomföras med stöd av bemyndigandet som lämnades på årsstämman den 4 juni 2019. Vid fullt utnyttjande av överteckningsoptionen ökar aktiekapitalet med 55 555,55 SEK. Antalet aktier och röster i FRISQ vid fullt utnyttjande av överteckningsoptionen uppgår till 32 204 773. För det fall att överteckningsoptionen utnyttjas till fullo uppstår en utspädningseffekt om högst cirka 26 procent av kapitalet och rösterna för aktieägare som inte tecknar sig i Företrädesemissionen.

Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 29 januari 2020. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 30 januari 2020.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 4 februari till och med den 18 februari 2020. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning, vilket ska ske senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 4 februari till och med den 14 februari 2020. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

Handel med BTA kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market mellan den 4 februari 2020 fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och BTA omvandlats till aktier, vilket beräknas ske vecka 10 (2-6 mars), 2020.

Extra bolagsstämma

Styrelsens beslut om att genomföra Företrädesemissionen förutsätter extra bolagsstämmans efterföljande godkännande. Bolaget kommer idag att genom separat pressmeddelande publicera kallelse till extra bolagsstämma som kommer att hållas den 30 januari 2020. För att möjliggöra betalning av garantiersättning i form av nyemitterade FRISQ-aktier kommer den extra bolagsstämma som ska besluta om Företrädesemissionen föreslås att även bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier för betalning till de emissionsgaranter som väljer att erhålla sin ersättning genom aktier.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

FRISQ har erhållit teckningsförbindelser om cirka 18,9 MSEK från befintliga aktieägare, avsiktsförklaringar från Swedbank Robur Fonder och Handelsbanken Fonder om cirka 9,6 MSEK samt emissionsgarantier om cirka 36,1 MSEK av Företrädesemissionen. Av teckningsförbindelserna avser cirka femtedel teckningsförbindelser lämnade av styrelse- och ledningspersoner som äger aktier i FRISQ. Detta innebär att cirka 44 procent av Företrädesemissionen är garanterad genom teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar och resterande delen av Företrädesemissionen garanteras genom lämnade emissionsgarantier vilket innebär att Företrädesemissionen är fullt garanterad. 

Emissionsgarantiersättningen utgår genom kontant ersättning uppgående till tio procent av det garanterade beloppet alternativt lämnas ersättning genom nyemitterade aktier i Bolaget motsvarande tolv procent av det garanterade beloppet. I det fall garantiersättningen erläggs kontant uppgår beloppet till cirka 3,6 MSEK. För att möjliggöra garantiersättning i form av nyemitterade aktier har styrelsen föreslagit att den extra bolagsstämman som ska fatta beslut om Företrädesemissionen även fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för betalning till de emissionsgaranter som väljer att erhålla sin ersättning genom aktier.
 
Inga garanter omfattas av den så kallade Leo-kretsen enligt 16. kap. aktiebolagslagen. Ingen ersättning utgår till de som lämnat teckningsförbindelser.

Närmare information angående de parter som har ingått garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras med anledning av Företrädesemissionen.

Prospekt

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som beräknas publiceras på Bolagets hemsida omkring den 31 januari 2020.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen: 29 januari 2020

Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen: 30 januari 2020

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen: 31 januari 2020

Prospektet publiceras på Bolagets hemsida: Omkring den 31 januari 2020

Teckningsperioden i Företrädesemissionen: 4 – 18 februari 2020

Handel med teckningsrätter: 4 – 14 februari 2020

Handel med BTA: 4 februari – vecka 10

Utfallet i Företrädesemissionen offentliggörs: Omkring 21 februari 2020

Ansvariga parter
Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av Frisq Holding AB (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående personer kan också kontaktas för ytterligare information.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i FRISQ i någon jurisdiktion, varken från FRISQ eller från någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i  USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att upprättas av Bolaget. Prospektet ska granskas och godkännas av Finansinspektionen, vartefter prospektet kommer att offentliggöras och hållas tillgängligt på FRISQs hemsida.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer.
Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på FRISQs aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att FRISQs aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i FRISQs aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende FRISQs aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende FRISQs aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

No products in the cart.