FRISQ Holding AB genomför nyemission för att säkerställa bolagets finansiella position

FRISQ Holding AB (”FRISQ” eller ”Bolaget”) har i tidigare pressmeddelande offentliggjort sin avsikt att genomföra en nyemission. FRISQ har nu genomfört en nyemission. 
 
Eftersom styrelsen i FRISQ Holding AB (nedan ”Frisq” eller ”Bolaget”) under måndagen inte har mottagit ett underskrivet och bindande aktieöverlåtelseavtal från TEMPEST SPV Ltd har styrelsen med stöd av stämmobemyndigandet beslutat att genomföra en nyemission som sammantaget kan tillföra Frisq upp till 32 miljoner SEK. Nyemissionen är uppdelad på en riktad emission och därefter en företrädesemission. Syftet med nyemissionen är att säkra Bolagets finansiella position.
 
Den riktade nyemissionen har genomförts och omfattar 18 150 000 aktier till emissionskursen en (1) SEK per aktie. Emissionskursen har bestämts efter förhandlingar med investerarna i nyemissionen. Mot bakgrund av rådande marknadsförhållanden bedömer styrelsen i FRISQ att emissionskursen är marknadsmässig. Den riktade nyemissionen tillför FRISQ ca 18,15 miljoner SEK före avdrag av emissionsrelaterade kostnader.
 
Styrelsen kommer under våren att genomföra den andra delen av nyemissionen i form av en företrädesemission till samtliga aktieägare om högst ca 13,8 miljoner aktier till samma emissionskurs, en (1) SEK. De aktier som ges ut i den riktade emissionen berättigar inte till deltagande i företrädesemissionen. Närmare information om företrädesemissionen kommer att offentliggöras under innevarande vecka.
 
Med dessa nyemissioner bedöms Bolaget ha tillräckligt med finansiella medel för resten av 2022. Styrelsen har påbörjat arbetet tillsammans med ledningen för att anpassa kostnaderna och fokusera det kommersiella arbetet med mål att Bolaget ska bli kassaflödespositivt mot slutet av året 2022.  Detta innebär att de löpande intäkterna i Bolaget mot slutet av 2022 ska i snitt överstiga de beräknade månatliga kostnaderna om i snitt cirka 5 miljoner SEK. Signifikant större intäkter räknar Bolaget med på sikt när de avtal som avses ingås under 2022 får full verkan. Bolaget ser goda möjligheter att accelerera försäljningen under de kommande kvartalen, framför allt i Sverige.
 
Det totala antalet aktier som emitteras i den riktade emissionen och den kommande företrädesemissionen kommer att totalt uppgå till sammantaget högst ca 31,9 miljoner aktier, vilket omfattas av det emissionsbemyndigande för styrelsen som beslutades av den nyligen genomförda extra bolagsstämman. Givet en teckning av sammantaget 31,9 miljoner aktier i de båda nyemissionerna kommer antalet aktier i bolaget att öka från 47 954 773 till 79 854 773. De aktier som emitteras i den riktade emissionen och företrädesemissionen kommer att utgöra ca 40 procent av aktierna i Bolaget.  

No products in the cart.