FRISQ Holding AB (publ), under namnändring till Nosa Med AB (publ), slutför förvärv av NoseOption AB

Den 10 mars 2023 ingick FRISQ Holding AB (publ), under namnändring till Nosa Med AB (publ), ("FRISQ" eller "Bolaget"), avtal om förvärv av samtliga aktier i NoseOption AB org.nr 556861-2294 ("NoseOption"). Samtliga villkor för transaktionen har uppfyllts och förvärvet har idag slutförts. FRISQs styrelse har fullföljt ansökan för den fortsatta noteringen på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets namnändring till Nosa Med AB (publ) handläggs för närvarande hos Bolagsverket för registrering. Första dag för handel i FRISQs aktier under kortnamn (ticker) NOSA kommer att påbörjas den 16 mars 2023.

Förvärvet av NoseOption gjordes genom en apportemission av 111 612 230 nyemitterade aktier i FRISQ, innebärande att säljarna erhållit 362,88 aktier i FRISQ för varje aktie i NoseOption de överlåtit till FRISQ. Apportemissionen beslutades idag av Bolagets styrelse med stöd av bemyndigande som lämnats av årsstämman den 10 mars 2023. NoseOptions aktieägare innehar därmed cirka 62,2 procent av kapital och röster i Nosa. Den slutgiltiga köpeskillingen uppgår till 74 934 888 SEK. Säljarna av NoseOption har inom ramen för aktieöverlåtelseavtalet åtagit sig att inte avyttra sitt aktieinnehav i Bolaget under en tolvmånadersperiod från dagen för transaktionens genomförande (lock-up).

Bolaget har, med anledning av förvärvet, upprättat en bolagsbeskrivning som publicerats den 1 mars 2023 ("Bolagsbeskrivningen"). Nasdaq Stockholm AB bedömde den 24 februari 2023 att FRISQ uppfyllde noteringskraven för Nasdaq First North Growth Market, förutsatt att sedvanliga villkor därefter uppfylldes, däribland att FRISQ publicerat Bolagsbeskrivningen och uppdaterat sin hemsida, samt att aktieöverlåtelseavtalet ingåtts och att årsstämman den 10 mars 2023 godkände transaktionen. Samtliga villkor för transaktionen har uppfyllts och förvärvet har idag slutförts.

Bolagets namnändring till Nosa Med AB (publ) är för närvarande under handläggning för registrering hos Bolagsverket, tillsammans med Bolagets bolagsordning som antogs på årsstämman den 10 mars 2023 som även finns inkluderad i Bolagsbeskrivningen. Det finns en risk att Bolagsverket under handläggningen inte godkänner den föreslagna namnändringen till Nosa Med AB (publ) och att Bolaget därmed kommer få anta ett annat företagsnamn. Som framgår av kommuniké från Bolagets årsstämma som publicerades på Bolagets hemsida den 10 mars 2023 beslutades även om riktad nyemission av 1 100 000 aktier och 5 000 000 teckningsoptioner. Även dessa beslut är för närvarande under handläggning för registrering hos Bolagsverket.

FRISQs styrelse har fullföljt ansökan för den fortsatta noteringen på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel i Bolagets aktier kommer att påbörjas den 16 mars 2023 och kommer att handlas under kortnamnet (ticker) NOSA.

För ytterligare information om transaktionen, se pressmeddelande från den 1 mars 2023 då Bolagsbeskrivningen publicerades samt den 10 mars 2023 då årsstämman hölls, vilka finns tillgängliga på Bolagets hemsida, investor.nosamed.com.

No products in the cart.