Frisq: Kommuniké från extra bolagsstämman i FRISQ

Extra bolagsstämman i Frisq Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") hölls idag den 30 januari 2020 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Godkännande av företrädesemission

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna den av styrelsen sedan tidigare beslutade företrädesemissionen avseende nyemission av högst 7 175 460 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Genom företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital öka med högst 358 773,00 kronor till totalt 1 554 683,10 kronor, och antalet aktier kan öka med högst 7 175 460 aktier till 31 093 662 aktier. Teckningskursen för aktierna är 9,00 kronor per aktie. Företrädesemissionen kan tillföra Bolaget högst cirka 64,6 miljoner kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 4 februari 2020 till och med den 18 februari 2020.

Ytterligare information angående företrädesemissionen kommer finnas tillgänglig i det prospekt som kommer offentliggöras efter Finansinspektionens godkännande.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, inom bolagsordningens gränser att betalas genom kvittning.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra nyemission av aktier till de garanter i företrädesemissionen som väljer att erhålla aktier i FRISQ som garantiprovision.

För ytterligare information avseende besluten ovan hänvisas till förslagen till beslut i kallelsen, styrelsens fullständiga förslag och pressmeddelandet avseende företrädesemissionen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.frisqholding.se.

No products in the cart.