Frisq: Operationell uppdatering 15 augusti 2019

Med denna operationella uppdatering vill vi ge några kommentarer kring händelser under våren och sommaren, både inom FRISQ och i health- tech-sektorn i stort. Uppdateringen inkluderar kommentarer kring bland annat Alliance for Innovative Care – samarbetet med andra aktörer inom vårdens ekosystem, USA-expansionen och det harmoniserade erbjudan- det till apotek och vårdgivare. Nu ser vi fram emot en spännande höst där fler och fler får möjligheten att använda FRISQ Care.

Healthtech har under våren och sommaren varit flitigt diskuterat i medierna, inte minst sedan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslutade att sänka ersättningen till nätläkare. Eftersom FRISQ Care inte är en nätläkartjänst, utan en mjukvara för vårdplaner som erbjuds till den ordinarie vården, påverkas vi inte av beslutet. Istället tyder alltmer på att landstingen kommer lägga större fokus på digitalisering för de patientgrupper som har störst vårdbehov och kostar samhället mest, t ex kroniskt sjuka patienter, vilket också är där värdet av FRISQ Care är som störst. Vårdens kostnader väntas öka dramatiskt under de kommande åren, och därmed är det viktigt att nya digitala lösningar bidrar till att öka både vårdens kvalitet och kostnadseffektivitet, vilket FRISQ Care möjliggör.

För att kunna leverera värdefulla lösningar till sjukvården är samarbeten med olika parter vik- tiga för oss, t ex med journalsystemsleverantörer. I maj blev det offentligt att FRISQ är del av samarbetet Alliance for Innovative Care, ett samarbete bestående av CompuGroup Medical (CGM), Cambio, InterSystems, och CGI för att gemensamt kunna erbjuda helhetslösningar till hälso- och sjukvårdsregioner som tillfredsställer deras behov. FRISQs roll i samarbetet är bland annat digitalisering av patientflöden och vårdplaner. Arbetet med erbjudandet till hälso- och sjukvårdsregioner kommer att fortsätta intensivt under hösten.

Vidare har USA-satsningen, som leds av Lars Björk, fortgått enligt plan. Liksom tidigare kommunicerats kommer amerikanen Camilo Barcenas bistå i etableringen av FRISQ på den amerikanska marknaden. Barcenas är väletablerad på den amerikanska healthtech-scenen och har under sin karriär arbetat med, och utvecklat kostnadsreducerande och värdeskapan- de teknologi för, några av den amerikanska vårdens största och mest etablerade aktörer, där IBM, Stanford Health Care och Kaiser Permanente kan nämnas som några exempel. Arbete pågår nu med att finjustera FRISQs erbjudande till den amerikanska marknaden så fokus är på det som skapar mest värde i USA. Exempelvis är det just nu stort fokus på ersättningsmo- deller som kopplar till kvalitet vilket FRISQ Care lämpar sig utmärkt för att stötta. Anpassning- ar har också påbörjats av FRISQs produkt så att vi uppfyller amerikanska krav på applikatio- ner som används i sjukvården.

FRISQs erbjudande inom apoteksområdet kommer nu att harmoniseras fullt ut med erbju- dandet till vårdgivare genom att FRISQ Care kan användas för både vårdplaner och för apoteksplaner. Målsättningen har från början varit att möjliggöra för apoteken att bli en del av vårdkedjan vilket nu blir möjligt när patienter kan ha både vårdplaner från sin vårdgivare och apoteksplaner från sitt apotek. Pilotprojektet med Apoteksgruppen är ett bra exempel på detta – syftet med den tjänsten är att stärka KOL-patienterna genom ökad kunskap om sin behandling, säkra rätt inhalationsteknik och ge stöd och tips för bättre läkemedelsbehandling och för att minska riskfaktorer. Här kan apoteken bidra mer och vara en tydligare partner i vårdkedjan. Som ett resultat av harmoniseringen mot FRISQ Care innebär det att den fri- stående applikationen FRISQ Recept, och varianter av denna tillsammans med patientför- eningar, kommer stängas ned. Genom denna förändring samordnas all FRISQ funktionalitet till enbart en applikation för patienter/privatpersoner, nämligen FRISQ, vilket skapar ökad tydlighet gentemot användarna.

Slutligen, för den som är mer intresserad av analys av healthtech-sektorn och varför timing- en är rätt för det vi gör på FRISQ, se gärna denna analys som kom i somras: https://a16z. com/2019/07/31/how-software-is-eating-care-delivery-in-healthcare/ (https://a16z.%20com/2019/07/31/how-software-is-eating-care-delivery-in-healthcare/). När vi nu i både Västeuropa och USA har lagt grunden med elektroniska journalsystem är vi nu på väg in i nästa fas ("Post-EHR") med mer fokus på engagement mellan vårdteam och patient vilket är precis det FRISQ Care stöttar.

No products in the cart.