FRISQs delårsrapport andra kvartalet 2021

VD-kommentar
FRISQs kapitalmarknadsdag i maj var ett fint tillfälle att presentera var FRISQ är och vart vi är på väg. Vi kunde då, och kan nu, rapportera att högre löpande intäkter har haft en positiv effekt på kassaflödet, tillsammans med en kostnadskontroll som förskjutit medel från administration till utveckling och marknadsbearbetning, inklusive utökad säljstyrka och mer fotarbete i Storbritannien.

Vi kunde då också presentera vårt innovativa arbete med plattformen; hur vi uppmuntrar och motiverar patienter att följa sina vårdplaner, hur planerna blir dynamiska med hjälp av ökad interaktion och hur dessa aspekter också väcker intresse från läkemedelsindustrin.

Det nyligen tillkännagivna femåriga avtalet med Capio Äldre och Mobil vård är ett genombrott och en kommersiell bekräftelse, baserad på den uppmuntrande återkoppling som vi har fått, om värdet och nyttan av plattformen.

Vi är också på väg att slutföra en omorganisation av ledningsgruppen: Med Ulrika Jones som ny CFO, Ulrika Kruse som ny CCO, Lovisa Sunnerholm som ny CMO från början av augusti, och även en ny produktchef snart på plats som kommer att länka samman våra starka innovations- och utvecklingsteam med vårt växande säljteam. I och med detta har vi en uppställning med fantastiska förutsättningar att dra nytta av en post-pandemisk framtid där beslutsfattare inom hälso- och sjukvården återigen fokuserar mer på möjligheterna att förbättra hälsoresultat med hjälp av digitalisering.

George Thaw, VD FRISQ

Finansiell utveckling andra kvartalet 2021
• Rapporterad nettoomsättning uppgick till 0,8 Mkr (0,3)
• Övriga intäkter uppgick till 0,7 Mkr (0,0)
• Resultatet per aktie uppgick till -0,4 kr (-0,8)
• Kassaflödet uppgick till -18,8 Mkr (-18,8)
• Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 50,4 Mkr (53,2)
• Totalresultatet uppgick till -21,4 Mkr (-26,2)

Väsentliga händelser under kvartalet
• Ulrika Jones tillträdde som CFO.
• 20 maj arrangerades en kapitalmarknadsdag där en bild av Capios nuläge samt innovationsarbetets inriktning presenterades. Som presentatörer medverkade även Sir David Haslam, Fellow vid Royal College of Physicians (om det brittiska/internationella behovet av patientcentrerade vårdplanelösningar) och Thorleif Nilsen, Capio Äldre och Mobil vård (om samarbetet med FRISQ).

Väsentliga händelser efter perioden
• FRISQ har tecknat ett kommersiellt avtal med Capio Äldre och Mobil Vård. Avtalet löper under 5 år och ordervärdet uppgår till 15 miljoner kronor. Avtalet trädde i kraft 1 juli 2021 och ersätter det tidigare ingångna pilotavtalet, efter att FRISQ Care har utvärderats i konkurrens med andra system.

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport för tredje kvartalet: 28 oktober 2021
Bokslutskommunikén för helåret 2021 publiceras 27 januari 2022

No products in the cart.