FRISQs delårsrapport för andra kvartalet 2022

VD kommentar
Vård-Sverige närmade sig under kvartalet den vårdkris vi nu befinner oss i och sommar-månaderna har varit extremt utmanande på många håll i landet. Vårdsituationen gör att behovet av lösningar som kan hjälpa till att avlasta systemet utan att sänka kvaliteten på vården är både stort och tydligt. Här vet vi att FRISQ kan skapa ett stort värde och det blev för många tydligt som lyssnade på Capios föredrag på Vitalis där de lyfte fram några av nyttorna med FRISQ, däribland ökad patientinvolvering, förhöjd kvalitet i vården och högre produktivitet. 

Bolagets ekonomiska situation har inneburit att vi under en tid utvärderat olika alternativ för att få en stabil ekonomisk grund att stå på. Vi befinner oss i en fas där affärerna verkligen börjat ta fart; de nytecknade avtalen om införande hos några av Sveriges största privata vårdgivare är bra bevis på detta. Samtidigt som vi ser ett stort behov och en större efterfrågan på det vi erbjuder behöver vi investera för att fortsätta utveckla vår mjukvara och kunna utöka med fler talanger, bland annat i våra implementerings-, försäljnings- och utvecklingsteam. 

Den exklusiva process med Cambio som initierades och annonserades i juli gällande en eventuell avyttring av FRISQs operativa verksamhet är ett intressant alternativ eftersom det inte bara skulle innebära en stabil ekonomisk grund för företaget – det skulle även ge en möjlighet att vidareutveckla erbjudandet och skala snabbare, inte minst inom offentlig vård där de stora vårdresurserna också finns. En eventuell avyttring innebär även att vi tillsammans skulle kunna erbjuda mer av en integrerad lösning med Sveriges ledande journalsystem och på så vis bidra i att överkomma en del av den fragmentisering vi ser på marknaden. 

Jag har tagit över rollen som tillfällig VD under processen och Cambio har erbjudit ett lån som säkrar upp det kortsiktiga behovet av kapital. Vi ser fram emot att fortsätta diskussionerna och planerar att kunna slutföra transaktionen under Q3. 

Mats Lindstrand, VD, FRISQ 

Finansiell utveckling i sammandrag för andra kvartalet 2022
• Rapporterad nettoomsättning uppgick till 1,3 Mkr (0,8) 
• Övriga intäkter uppgick till 0,1 Mkr (0,7) 
• Resultatet per aktie uppgick till -0,2 kr (-0,4) 
• Kassaflödet uppgick till -4,6 Mkr (-18,8) 
• Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 2,0 Mkr (50,4) 
• Totalresultatet uppgick till -15,2 Mkr (-21,4)

Väsentliga händelser under kvartalet
Bolaget har genomfört en företrädesemission. Totalt tecknades 2 236 015 aktier, motsvarande cirka 18,65 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tillför således Bolaget cirka 2,2 miljoner kronor före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen. 

Väsentliga händelser efter perioden
Styrelsen i FRISQ Holding AB (”FRISQ”) har beslutat att inleda en formell exklusiv process med målet att avyttra sin operativa verksamhet till Cambio Health Care System AB (”Cambio”). Efter flera månaders utvärdering av de bästa alternativen för att säkerställa den fortsatta utvecklingen av FRISQ har styrelsen beslutat att acceptera ett förslag från Cambio. Båda parter ser stora synergier i en potentiell affär och är optimistiska om att uppnå en framgångsrik transaktion. 

Kommande finansiella rapporter

  • Delårsrapport för tredje kvartalet 2022: 10 november 2022
  • Bokslutskommuniké 2022: 16 februari 2023
No products in the cart.