FRISQs styrelse rekommenderar avyttring av den operativa verksamheten till Cambio för 40 miljoner SEK och avser att förvärva ny verksamhet

Styrelsen i FRISQ Holding AB (”FRISQ”) har mottagit ett bindande, villkorat bud från Cambio Healthcare Systems AB (”Cambio”) på 40 miljoner SEK för att förvärva FRISQs operativa verksamhet. Styrelsen kommer att kalla till en extra bolagsstämma den 31 oktober och rekommenderar till aktieägarna att budet ska accepteras. Styrelsen avser att under Q4 2022 ersätta FRISQ AB med ett förvärv av ny verksamhet. En separat bolagsstämma för detta förvärv kommer sammankallas innan innevarande års utgång.

Som tidigare meddelats har styrelsen i FRISQ efter flera månaders utvärdering funnit att Cambio är den bästa långsiktiga ägaren av verksamheten. Cambio har efter en exklusiv förhandlingsperiod presenterat ett bindande, villkorat bud om 40 miljoner SEK fördelat på en köpeskilling på 31 miljoner SEK vid tillträde och en tilläggsköpeskilling på 9 miljoner SEK inom en 6 månaders period. Från bruttoköpeskillingen kommer de utestående lån från Cambio om 9 miljoner SEK att dras av. 

Budet är bindande till och med den 31 oktober 2022. För att affären ska slutföras krävs ett godkännande på den extra bolagsstämman den 31 oktober samt att bindande aktieöverlåtelseavtal ingås mellan parterna senast 31 oktober. Datum för överlåtelsen av aktierna är planerad till den 1 december 2022, men kan vid behov skjutas upp ytterligare en månad därefter. Detta för att säkerställa att FRISQ ABs pågående anpassningar av systemet för att möta GDPR-krav hinner slutföras innan ägandet av FRISQ AB övergår till Cambio. 

Givet att affären godkänns och avtal ingås övertar Cambio det finansiella ansvaret för FRISQ ABs operativa verksamhet från och med den 1 November 2022. 

Det tidigare annonserade indikativa budet daterat den 4 januari 2022 från Kerdos Venture Capital Ltd, har hittills inte verkställts.

Mer information om affären kommer att offentliggöras i kallelsen till den extra bolagsstämman den 31 oktober 2022.

”Affären med Cambio kommer att resultera i att FRISQ Care snabbare når ut till vården och därmed kan skapa stora förbättringar för både vårdpersonal och patienter”, säger tillförordnad VD Mats Lindstrand i en kommentar.

Parallellt med att identifiera en köpare av FRISQ ABs operativa verksamhet har styrelsen arbetet med att identifiera en för aktieägarna attraktiv verksamhet med stor potential att skapa värde och som kan ersätta FRISQ ABs nuvarande operativa verksamhet. Styrelsen avser att inom kort annonsera en förvärvskandidat och kalla till extra bolagstämma för att genomföra förvärvet. 

No products in the cart.