Information med anledning av FRISQs pågående nyemission

Efter två års krishantering kan vården återigen börja fokusera på stora digitala satsningar som pausats eller ställts in under pandemin. Det är bakgrunden när FRISQ Holding AB nu ger befintliga aktieägare och andra möjligheten att teckna aktier i en företrädesemission för att stärka bolagets finansiella ställning och accelerera försäljningen framåt.

Vården har präglats hårt av pandemin de senaste två åren och både ledningsbeslut och resurser har behövt koncentreras till krishanteringen. En av många konsekvenser är att stora satsningar i digital innovation i många fall uteblivit. Samtidigt innebar de hälsoförebyggande åtgärderna under pandemin att användningen av redan befintliga digitala lösningar ökade dramatiskt. Nu närmar sig vården en mer normal situation, dock med en stor vårdskuld att beta av. Det skapar både behov och möjligheter för nästa steg i digitalisering: Vården måste hitta sätt att effektivisera och beslutsfattare har nu mer tid att besluta om investeringar som behövs för att modernisera och vården i enlighet med Sveriges vision eHälsa 2025.
 
Nyttorna med FRISQ
FRISQ Care är en mjukvaruplattform som möter dessa behov väldigt bra genom att möjliggöra framtagandet av digitala, individanpassade vårdplaner, som kan delas av vårdteam och patient och på så vis ligga till grund för ett effektivt samarbete i realtid – med och runt patienten. FRISQ Care monitorerar varje steg i en vårdresa och hjälper till att säkerställa att rätt saker görs vid rätt tidpunkt genom ett stödsystem som automatiskt påminner om aktiviteter som bör utföras. Lösningen engagerar och involverar patienter i sin vård, vilket ger bättre vårdresultat och kan avlasta vården. Den data som kontinuerligt samlas in kan även bidra till värdefulla insikter och på så vis möjliggöra högre nationell kvalitet i vården.
 
Röster från Capio om FRISQ Care
FRISQ har tecknat avtal om breddinförande på två av Capios affärsområden: Capio Ortopedi samt Capio Äldre och Mobil Vård. Detta efter att pilotprojekt genomförts på områdena.
 
”Det behövs så liten resurs för att övervaka systemet. En person kan hantera och ha koll på flera hundra patienter och vi kan vara säkra på att vi notifieras om något avviker så att vi behöver vidta åtgärder. Det innebär att vi med FRISQ kan leverera mer behovsstyrd vård i stället för rutinmässig och det kan spara oss tusentals samtal på år”, säger Ida Kindlund, digital projektledare, Capio Artro Clinic
 
För oss är det avgörande att arbeta med moderna, digitala lösningar för att kunna fortsätta leverera ortopedi i världsklass. Med FRISQ Care upplever vi bättre resursutnyttjande och förbättrat samarbete utifrån kvalitetssäkrade processer. Dessutom möjliggörs ett helt nytt sätt att involvera patienten och flera aktiviteter som idag görs under mötestid kan nu enkelt utföras av patienten inför ett möte”, säger Tobias Wirén, Affärsområdeschef på Capio Ortopedi.
 
”Vi har förbättrat många av våra kvalitetsparametrar och det underlättar att ha rutiner och digitala checklistor”, säger Arjeta Buqinca, enhetschef i Vårberg. ”FRISQ Care gör det lättare för alla medarbetare att göra rätt sak vid rätt tidpunkt för alla patienter, samtidigt som det underlättar dokumentation och undviker dubbelarbete. Arbetssättet känns också mer personcentrerat eftersom man gör så stor del av arbetet tillsammans med patienten och jag upplever att mötet med patienten blir bättre”.
 
”Att vi håller samma kvalitet och höga patientsäkerhet i alla våra verksamheter är avgörande, säger patientområdeschef för Capio Geriatrik Petter Nordenhäll. Affärsområdeschef Thorleif Nilsen tillägger: ” Det strukturerade arbetsflödet gör också att all dokumentation görs på ett standardiserat sätt och påminner oss om de olika åtgärder som vi ska göra med alla våra patienter. Det känns också bra att kunna erbjuda våra medarbetare ett modernt sätt att jobba”.

Teckningen avslutas 12 april. Mer information finner du i vår informationbroschyr.
 
Två artiklar om företagets nyemission:
https://www.privataaffarer.se/nyemission-nasta-steg-inom-vardens-digitalisering/
https://storynews.se/nyemission-hyllad-svensk-plattform-digitaliserar-och-effektiviserar-varden/

No products in the cart.