Kallelse till extra bolagsstämma i Frisq Holding AB (publ)

Aktieägarna i Frisq Holding AB (publ), org.nr 556959-2867, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 8 februari 2022 kl. 15.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Bolagsstämman är utsatt att ske direkt efter en första bolagsstämma vartill det kallats tidigare.
 
Rätt att delta och anmälan till extra bolagsstämman
 
Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman måste:
 
      i.         dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 31 januari 2022.
 
     ii.         dels senast tisdagen den 1 februari 2022 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Frisq Holding AB (publ), Att: Thomas Edlund, Lästmakargatan 20, 111 44 Stockholm alternativt per e-post till bolagsstamma@frisq.se. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, aktieslag, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
 
I anmälan om deltagande ska framgå att deltagandet avses på dagens andra extra bolagsstämma.
 
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast måndagen den 31 januari 2022 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 2 februari 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
 
Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast den 1 februari 2022. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.frisqholding.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
 
Förslag till dagordning:
 
1.     Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2.     Upprättande och godkännande av röstlängd
3.     Val av en justeringsperson
4.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5.     Godkännande av dagordning
6.     Beslut om försäljning av samtliga aktier i dotterbolagen
7.     Avslutande av stämman


 
Förslag till beslut:
 
Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman väljer Advokat Carl Svernlöv vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman.
 
Punkt 6: Beslut om försäljning av samtliga aktier i dotterbolagen
Som framgått av offentliggjord information har Bolaget mottagit ett bud på Bolagets operativa dotterbolag Frisq AB, Frisq UK LTD och Frisq USA Holding Inc (tillsammans "Dotterbolagen") om totalt ca 106 miljoner SEK. Budet, som inte är bindande, har lämnats av Kerdos Capital Ventures Ltd.
 
Parterna genomför nu en legal due diligence och köpeavtal beräknas vara klart innan den extra bolagsstämman. Mer information kommer att hållas tillgänglig för aktieägarna så snart överenskommelse om villkoren för affären har träffats.
 
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om försäljning av samtliga aktier i Dotterbolagen på marknadsmässiga villkor som läggs fram på den extra bolagsstämman.
 
Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt punkt 6 krävs att detta har biträtts av minst hälften av de avgivna rösterna.
 
Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 47 954 773. Bolaget äger inga egna aktier.
 
Övrig information
Fullmaktsformulär och fullständiga förslag till beslut och den föreslagna bolagsordningen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.
Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
 
Hantering av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.
* * * * *
 
Stockholm i januari 2022
Frisq Holding AB (publ)
Styrelsen

No products in the cart.