Nosa Plugs ABs delårsrapport för andra kvartalet 2023

VD har ordet
Den starka försäljningstillväxt hos slutkund som vi såg i första kvartalet fortsätter in i årets andra kvartal och vi avslutar därmed ännu ett framgångsrikt kvartal med ytterligare försäljningsrekord (2,8 MSEK), till en fortsatt hög bruttomarginal på drygt 67 %. Såväl intäkter som kostnadsbas utvecklas i linje med prognos under kvartalet och vi har samtidigt lyckats att etablera NOSA på nya marknader och mot nya kundgrupper. Exempelvis via Tingstad i Norden som erbjuder arbetsutrustning samt LT Sezam som distribuerar utrustning till polisen i Tjeckien.

Försäljningen i UK är igång och såväl våra egna som distributörens säljare arbetar med att bearbeta slutkunder. För att nå
den fulla potentialen i marknaden är en listning av våra produkter hos NHS (Statlig institution ansvarig för Brittisk hälsa- och
sjukvård) ett absolut måste. Denna process är igång och vi har lämnat in en formell ansökan i samråd med NHS
stödorganisationer för innovativa produkter. Processen kan ta upp till nio månader, även om vi hoppas kunna nå igenom
snabbare då marknaden tydligt visar att behov finns för produkten (NOSA odor control), samtidigt som vi inte har några
direkta konkurrenter.

I Norden och Tyskland, som är två av våra huvudmarknader, ser vi en fortsatt stadig försäljningsökning mot framförallt sjukvårdskunder och försäljningen mot slutkund är idag drygt 60% högre än före pandemin. I Tyskland har vår egna säljresurs börjat ge avtryck i försäljningen och satsningen är något vi räknar med ska accelerera försäljningen inom DACH-regionen framåt.

Under kvartalet har vi utvecklat vår kommunikationsstrategi med målet att öka kännedomen och intresset för våra lösningar på ett kostnadseffektivt sätt inom rätt målgrupper. De samarbeten vi gjort med influencers ger fortsatt fina resultat: ett exempel är samarbetet med en tysk Tiktok- influencer avseende NOSA allergy filter som på bara några dagar genererar över 0,5 MSEK i försäljning. Klippet har visats över 4 miljoner gånger och delats fler än 75 000 ggr, vilket även innebär en bra grund inför nästa allergi- säsong. Kampanjen gav en ROI på 15 ggr pengarna, vilket dels visar på potentialen i
marknadsföringskanalen, men framförallt på vilket stort intresse det finns för produkten.

NOSA allergy filter är en av våra nyaste produkter i portföljen, men intresset för lösningen har varit större än förväntat under 2023, vilket gjort att vi under vissa perioder haft problem att leverera i önskad takt och till de marginaler som vi eftersträvar. Detta gör att vi ser över möjligheten att effektivisera produktionen för att fortsatt kunna skala upp i takt med den ökande efterfrågan. Det känns lovande för framtiden att vi, trots en relativt stor försäljning av en produkt med väsentligt lägre bruttomarginal än vårt övriga sortiment, lyckats nå en så hög total bruttomarginal för kvartalet. Värt att notera är att den stärkta marginalen till viss del utgörs av vinst i valutakurser.

Vår ambition är att NOSA som bolag skall stå på två ”ben”, där det ena benet bär bolaget ekonomiskt med en stark produktportfölj bestående av unika, marknadsledande produkter i en egen nisch som är lönsamma och med god tillväxt. Det andra benet är att fortsätta utforska och få hävstång på den potential våra primära kapabiliteter innebär. Exempel på detta är den produktplattform och produktionsteknik som vi har utvecklat, samt vidareutveckling av de patent vi har erhållit. Hit hör både NOSA smell training och NOSA drug delivery.

Utvecklingen av NOSA smell training är i dagsläget längst gången och i slutet av kvartalet lämnade vi in patentansökan för
den färdigutvecklade lösningen. I nuläget pågår produktion av 0-serie, parallellt med att förpackningsdesign tas fram, användartester genomförs, samt en gedigen CE- märkningsprocess genomförs som fortlöper enligt plan.

NOSA drug delivery, som ska kunna förse kroppen med läkemedel i så kallat “slow- release”-format, fortskrider också planenligt. Under kvartalet avslutades vår förstudie och vi har nu avgränsat antalet potentiella läkemedelskandidater till de
tre med mest potential på kort till medellång sikt. Substanserna är utvalda då de är lämpliga att distribuera via näsan, att de troligen skulle innebära en mer effektiv behandlingsmetod än befintliga leveransmetoder, samt att de är regulatoriskt möjliga att förhållandevis enkelt kunna börja testa. Nästa steg är att påbörja testning i labb för att börja mäta effekten av produkten. När vi har en bevisad effekt i labbmiljö anser vi oss ha ett ”proof of concept” och det är först i detta läge vi aktivt kommer börja approchera potentiella samarbetspartners.

Utöver de marknadssatsningar samt den produktutveckling som redan nämnts kommer vi under årets andra halva att expandera och bygga vår organisation inom sälj- och marknad för att fortsätta att accelerera tillväxten och leverera mot våra högt uppsatta tillväxtmål. Ett stort fokus kommer att vara att driva tillväxt via vår e-handel samt att fortsätta
att attrahera strategiskt viktiga distributörer som kan bidra i arbetet med snabb tillväxt. I Frankrike pågår rekrytering av säljresurser och i dagsläget pågår diskussioner med ett flertal distributörer och inköpsorganisationer i syfte att lägga grunden för en ordentlig lansering på denna marknad senare under året. I planen ligger även lansering med en större distributör i Spanien under slutet av året.

Med en god likviditet och en stark finansiell ställning ser vi fram emot att fortsatt accelerera vår tillväxtresa under andra halvan av 2023.

Adrian Liljefors, VD NOSA Plugs AB (publ)

Finansiell utveckling 1 april-30 juni 2023

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 2 733 TSEK (1 886), en ökning med 45 % i förhållande till föregående år, vilket till stor del kan hänföras till försäljning till befintliga vårdkunder, samt E-handelskunder i Europa.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3 296 TSEK (-2 573). Rörelseresultatet har primärt försämrats dels som en följd av månatliga noteringsrelaterade kostnader för notering på Nasdaq First North Growth Market, dels på grund av investeringar i produktutveckling och förberedelser för klinisk studie.
 • Rörelseresultat före avskrivningar för perioden uppgick till -2 945 TSEK (-1 989).
 • Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 14 616 TSEK (16 912).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 kr (-0,04).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -5 789 TSEK (-2 010).
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 10 418 TSEK (5 318). Likvida medel har ökat som en följd av att den slutliga likviden avseende avyttringen av dotterbolaget Frisq AB har influtit, uppgående till 8 625 TSEK.

 

Väsentliga händelser under perioden

 • Förstudie samt produktutveckling av nya produkter inom luktträning har slutförts.
 • Patent avseende NOSA smell training har inlämnats.
 • Rekrytering av första säljresurs inom DACH-området har slutförts.
 • Bolaget har ställt ut på en av världens största mässor för vårdaktörer inom äldrevård, Altenpflege.
 • NOSA har börjat samarbeta med Tingstad som distributör i Norden.
 • NOSA har mottagit sin första order från en distributör i Tjeckien.
 • NOSA menthol plugs, har blivit upphandlad av Estlands ledande vårdinstitution,
  North Estonia Medical Centre med över 30 specialistcenter och närmare 5000 medarbetare.
 • Patent har beviljats för NOSA menthol plugs, i Indien.
 • Slutlig likvid uppgående till 8 625 TSEK har erhållits avseende avyttringen av FRISQs operativa verksamhet till Cambio Healthcare System AB.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • NOSA har bytt domän för sin hemsida och lanserar samtidigt en ny IR-hemsida.
 • Första säljresurs i Frankrike har rekryterats.
 • Produktion av NOSA smell training (0-serie) har påbörjats.
 • Förstudie NOSA drug delivery avslutad.
 • Bolagets luktskydd lanseras i Australien med ny distributör.
 • NOSA deltar i en klinisk studie ledd av ett forskarteam på Karolinska Institutet avseende dess nyutvecklade produkt för luktträning “NOSA smell training”.
 • Villkor för konvertering av teckningsoptioner i Nosa Plugs AB, utgivna i samband med transaktionen med Frisq Holding AB, uppfyllda.

 

Finansiell kalender

 • Delårsrapport Q3 2023 – publiceras den 10 november 2023
 • Bokslutskommuniké 2023 – publiceras den 16 februari 2024
No products in the cart.