Socialstyrelsen lyfter FRISQ som lärdomsprojekt i ny rapport

I Socialstyrelsens nya rapport om patientens väg genom vården lyfts FRISQ Care och samarbetet med Västra Götalandsregionen (VGR) som ett lärdomsprojekt – med stor potential till kvalitetsförbättringar både ur ett patient- och ett vårdgivarperspektiv.

Den 1 februari släppte Socialstyrelsen rapporten "Att kunna följa patientens väg genom vården – Sätt att koppla samman vårdhändelser i patientens vårdprocess", som beskriver hur Sverige under lång tid haft behov av sammanhängande vårdplaner mellan vårdgivare, men att det tidigare har saknats tekniska lösningar för detta. Ett behov även statsminister Stefan Löfven lyfte i sin regeringsförklaring (https://www.regeringen.se/tal/20192/01/regeringsforklaringen-den-21-januari-2019/%E2%80%99) där han tydligt förklarade Regeringens mål med mandatperioden, "Den som är sjuk ska få veta hur vårdplanen ser ut och vem man ska ringa".

Efter att Socialstyrelsen inför rapporten tillfrågat samtliga svenska regioner och journalsystemsleverantörer om pågående projekt rörande att koppla ihop händelser i en vårdprocess valdes VGR:s testprojekt med FRISQ Care ut. I rapporten benämns det som ett lärdomsprojekt där vårdpersonal och patienten har möjlighet att arbeta tillsammans i framåtblickande vårdplaner, både inom en och mellan flera vårdgivare.

"När det gäller VGR:s koncept är en av de största vinsterna som märks redan nu att både teamet och patienten själv får överblick över aktuell vård- och aktivitetsplan, vilket underlättar både vårdpersonalens prioritering och patientens egenvårdsstöd", skriver Socialstyrelsen.

Rapporten belyser även de potentiella effekter för patientsäkerheten som användandet av FRISQ Care skulle kunna innebära:

"Dessutom kan patientsäkerheten öka eftersom en tillgänglig information skapar en bättre följbarhet i behandlingen, samt även generera ny kunskap som gör att det är möjligt att tidigt se risker som kan leda till vårdskador – till och med under en pågående process."

Rapporten nämner även att FRISQ Care:s möjlighet att följa patienten genom vården kan öka forsknings- och innovationsmöjligheterna. Något som bedöms kunna "bidra till effektivare diagnos- och behandlingsmetoder." Avslutningsvis sammanfattar Socialstyrelsen FRISQ:s och VGRs lärdomskoncept på följande sätt "Det finns således stor potential till kvalitetsförbättringar både ur ett patient- och ett vårdgivarperspektiv, inte minst eftersom det blir lättare att se när patienter faller mellan stolarna eller när en vårdprocess haft en oönskad väg."

Göran Hägglund, styrelseledamot i FRISQ och tidigare Socialminister kommenterar rapporten och synen på FRISQ:

"Det är mycket glädjande att även Socialstyrelsen tar upp vikten av att kunna följa patientens väg i vården och dessutom visar på konkreta lösningar. Metoder som underlättar för vården att göra rätt från början är en prioriterad angelägenhet för politiker och vårdgivare, kvalitén och säkerheten måste kunna höjas utan kostnadsökningar."

________________________________________________________________________

För ytterligare information:
Martin Irding, VD FRISQ
Tel: +46 (0)8 120 131 21

martin.irding@frisq.se

Kort om FRISQ:

Healthtech-bolaget FRISQ utvecklar globalt skalbara digitala verktyg för interaktiv kommunikation mellan de olika aktörerna i vårdkedjan.

FRISQ är sedan 2016 listat på Nasdaq First North – Stockholm under kortnamnet "FRISQ".

FNCA Sweden AB är FRISQ:s Certified Adviser
Tel +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se

FRISQ:s pressmeddelanden finns tillgängliga på www.frisqholding.se

No products in the cart.