Styrelsen i FRISQ Holding AB går in i en exklusiv process för att förvärva NOSA – ett medtech-bolag med en unik teknologiplattform för intranasala andningsskydd och ”slow release” av substanser

Styrelsen i FRISQ Holding AB (FRISQ) har undertecknat en avsiktsförklaring (LoI) med de större aktieägarna i NoseOption AB (NOSA) med organisationsnummer 556861-2294 (https://nosaplugs.com) för att förvärva 100 % av aktierna i NOSA. Affären kommer att vara villkorad av en kort exklusiv Due Diligence-fas och ett godkännande från aktieägarna i FRISQ från en extra bolagsstämma (EGM) i början av 2023. FRISQ ska betala med aktier och aktieinnehavet efter förvärvet föreslås bli 60 % utestående aktier till tidigare NOSA-aktieägare och 40 % till tidigare FRISQ-aktieägare. De uppskattade finansiella medlen i FRISQ på cirka 20 miljoner SEK (efter återbetalning av lån och transaktionskostnader) kommer både att användas för att accelerera försäljningen av befintliga produkter ytterligare samt för att bredda användningsområdena av NOSA-teknologin och produktplattformen till att inkludera nya användningsområden.

Den ökade försäljningen av befintliga produkter ska främst ske genom ett utökat nätverk av distributörer och en djupare penetration på redan etablerade marknader, såsom Skandinavien, Tyskland, Nederländerna och USA. Medlem ska också användas för att etablera starka fästen på nya marknader, såsom Storbritannien, Frankrike, Benelux och Spanien. Produktfokus är NOSA Plugs (luktkontroll) och NOSA Microbial (virus- och bakteriekontroll).

En del av de finansiella medlen kommer att användas för att accelerera utvecklingen av nya applikationer, såsom allergifilter och ”slow release” av olika substanser, inklusive läkemedel. NOSA-teknologiplattformen används redan idag till allergi-/pollennäsfilter och ambitionen framåt är att nå en meningsfull andel av de ca 30 % av befolkningen som lider av andningsallergier. NOSA-teknologiplattformen har också potential att användas för intranasal, så kallad ”slow release” av läkemedel. Det finns ett starkt intresse från läkemedelsföretag att finna nya sätt att distribuera läkemedel via nasal ”slow release”, eftersom det anses vara ett av mest effektiva sätten att ta upp läkemedel i blodomloppet.

Mer detaljerad information om NOSA kommer att tillhandahållas i god tid före den extra bolagsstämman 2023.

Om NOSA:

NOSA är ett företag med en beprövad och patenterad teknologiplattform för intranasala andningsskydd- och ”slow release” av olika substanser via näsan.

Företaget grundades 2011 och har sedan 2016 en kommersiell produktportfölj baserad på en unik teknologi som möjliggör ett brett utbud av andningskydd och ”slow release” applikationer. Den initiala tillämpningen av produktplattformen har varit att eliminera dålig lukt (NOSA plugs) och har nyligen breddats till att även omfatta allergiskydd (Allergy filter) samt virus- och bakteriekontroll (Microbial control). NOSA säljer idag främst via distributörer i 12 länder (inklusive Nordamerika) och beräknas nå en försäljning på cirka 7 miljoner SEK 2022 (en ökning med cirka 80% från 2021). Av den beräknade försäljningen 2022 är cirka 85 % luktskydd och 15 % allergi-, virus- och bakteriekontroll. Bruttovinstmarginalen för NOSA-produkterna är cirka 64%. Den finansiella modellen för NOSA är mycket skalbar och kräver lite kapital med outsourcad tillverkning och försäljning via etablerade tredjepartsdistributörer som stöds av en egen säljkår. CAPEX-investeringar i produktion är genomförda vilket möjliggör tillväxt med en hög bruttomarginal.

NOSA har hittills bara skrapat på ytan av marknaderna för sina produkter där man redan har fotfäste. I Sverige är NOSA plugs till exempel upphandlad i 20 sjukvårdsregioner med en snabbt växande del av vårdpersonalen som användare.

Marknadspotentialen för Nosa’s plattform för nasala andningsskydd och ”slow release” av substanser är mycket stor. Till exempel uppskattas marknaden för NOSAs produkter för luktskydd inom sjukvård och polisiära tillämpningar vara värd minst 17 miljarder SEK i Europa och Nordamerika, medan marknaden för allergi/pollenskydd representerar ett potentiellt värde för NOSA på över 100 miljarder SEK.

Dessutom finns det en stor marknadspotential för en bredare uppsättning av nasala ”slow release” applikationer där NOSA’s produktplattform erbjuder en unik fördel. Dessa möjligheter inkluderar ”slow release”-produkter av läkemedel via näsan samt produkter för behandling av patienter som har drabbats av luktbortfall eller nedsatt luktsinne (cirka 5 % av befolkningen drabbas årligen av luktbortfall).

NOSA upplever för närvarande mycket begränsad konkurrens från jämförbara produkter. Bolaget innehar patent på strategiskt utvalda marknader i Europa, Nord- och Sydamerika och Asien. NOSA har även utvecklat en unik tillverkningsteknik samt äger verksamhetskritisk utrustning, så som tillverkningsverktyg, packningsmaskiner samt automatinsutrustning, vilket utgör barriärer mot potentiella framtida konkurrenter.

No products in the cart.