Virus

Virus är bland de minsta biologiska partiklar som orsakar sjukdom.
De kan infektera levande organismer såsom människor, djur och växter.
En del virus gör oss sjuka medan andra kan göra medicinsk nytta och spela en stor roll i ekosystemet.

Virus

Virus är bland de minsta biologiska partiklar som orsakar sjukdom. De kan infektera levande organismer såsom människor, djur och växter. En del virus gör oss sjuka medan andra kan göra medicinsk nytta och spela en stor roll i ekosystemet.

Vad är ett virus? 

Ett virus är den minsta kända biologiska partikeln som har förmågan att orsaka sjukdom. Alla virus orsakar dock inte sjukdom, faktum är att det både finns virus som smittar och kan göra oss skada men även de som gör medicinsk nytta. En del virus kan till och med hjälpa oss att agera vapen mot multiresistenta bakterier.

En del virus har funnits i många hundratals år medan andra precis upptäckts hos människan. De som funnits länge är generellt mindre farliga gentemot oss människor medan vissa mutationer, likt SARS-CoV-2, kan vara desto mer aggressiva. 

Vad är ett virus? 

Ett virus är den minsta kända biologiska partikeln som har förmågan att orsaka sjukdom. Alla virus orsakar dock inte sjukdom, faktum är att det både finns virus som smittar och kan göra oss skada men även de som gör medicinsk nytta. En del virus kan till och med hjälpa oss att agera vapen mot multiresistenta bakterier.

En del virus har funnits i många hundratals år medan andra precis upptäckts hos människan. De som funnits länge är generellt mindre farliga gentemot oss människor medan vissa mutationer, likt SARS-CoV-2, kan vara desto mer aggressiva. 

Förebygga en virusinfektion

Det är omöjligt att helt undvika risken för infektioner, men det finns åtgärder du kan vidta för att minska den. 

Prioritera bra handhygien genom att tvätta händerna noggrant med flytande tvål, särskilt innan måltider, efter att ha rört ögon och mun samt efter kontakt med potentiellt smittade. Använd handsprit som ett komplement, särskilt när tvål och vatten inte är tillgängligt. Undvik nära kontakt med infekterade personer och minska risken för smittspridning inomhus genom att vädra ofta, vara utomhus och undvika trånga inomhusmiljöer. Bevara en hälsosam livsstil genom att äta bra, få tillräckligt med sömn, motionera och minska stress och alkoholkonsumtion för att stärka immunförsvaret. Betona vikten av vaccination mot infektionssjukdomar som influensa när det är särskilt viktigt att undvika smitta.

Behandling mot virusinfektion 

Idag finns det två olika sätt att behandla virusinfektioner; med vaccin eller med antivirala medel. Vanliga virusinfektioner såsom förkylning eller influensa som inte anses lika allvarliga går oftast över av sig själv och behöver inte behandlas.

Vaccin

Vaccin innehåller en liten eller försvagad del av det virus som attackerat kroppen och orsakat sjukdomen. När man tillför kroppen vaccin, alltså en liten del av viruset, reagerar kroppens eget immunförsvar på det och börjar producera celler och antikroppar som hjälper till att göra sig av med sjukdomen. Vaccin är ofta väldigt effektivt men för att det ska kunna förebygga smitta av virus måste det användas redan innan viruset har nått kroppen.

Hur smittar virus?

Hur smittar virus?

Virus kan smitta på väldigt många olika sätt,  beroende på typ av virus. Ett virus kan däremot inte förflytta sig på egen hand utan behöver hjälp att ta sig till den värdcell de ska infektera. Den vanligaste smittkällan för ett virus är generellt människor.

Vid smitta mellan människor kan virus infektera på flera olika sätt:

Många virus sprids genom droppsmitta, det vill säga små vätskedroppar som frigörs när en smittad person exempelvis hostar, nyser eller pratar. Om en icke-smittad person inandas dessa droppar kan de bli smittade. Exempel på virus som sprids på detta sätt inkluderar influensavirus, SARS-CoV-2 (coronaviruset), rhinoviruset, kikhosta och RSV-virus.

Forskning har även visat att det finns två typer av celler i näsan som COVID-19  primärt angriper för att infektera kroppen. Dessa celler fungerar som ”inträdesreceptorer” för coronaviruset och är extra utsatta på grund av placeringen i näsan, där vi kan andas in droppsmitta. 

Genom att använda munskydd, kan du skydda andra i din omgivning mot din droppsmitta. Du kan även använda ett nässkydd för att reducera mängden virus och bakterier som kommer i kontakt med nässlemhinnan. Läs mer om masker som virus-skydd här.

Vissa virus sprids genom direktkontakt med kroppsvätskor från en smittad person. Det kan ske genom att röra vid en smittad persons hud, kyssas eller ha sexuell kontakt. Exempel på sådana virus inkluderar herpes simplex-virus och hiv.

Virus kan också spridas genom indirekt kontakt med föremål eller ytor som är kontaminerade med virus. Om en person rör vid en smittad yta och sedan vidrör sitt ansikte, som ögonen, näsan eller munnen, kan viruset överföras. Ett exempel på ett virus som kan spridas på detta sätt är norovirus, som ofta är associerat med maginfektioner.

Vissa virus kan överföras genom förorenad mat eller vatten. Om mat eller vatten är kontaminerad med virus och konsumeras kan en person bli smittad. Exempel på sådana virus inkluderar hepatit A-virus och norovirus.

En del virus smittas även via blod och blodblandade kroppsvätskor. Vanliga virus som kan smitta via blod är hepatit B, hepatit C och hiv. 

Olika typer av virus:

Olika typer av virus:

Det finns många olika typer av virus och minst 600 sjukdomar som orsakas av virus som vi idag vet om. Nya virus tillkommer dock ständigt och enligt virusforskaren Ali Mirazimi är det stor sannolikhet att många av dessa ursprungligen kommer från djurvärlden.

En del virus är vanligare än andra och vissa av dessa är också mer aggressiva och desto mer smittsamma. 

Norovirus är en vanlig orsak till magsjuka eller maginfluensa. Det är ett virus som smittar lätt och kan spridas snabbt i slutna gemenskaper som skolor, flyg, kollektivtrafik, arbetsplatser, sjukhus och i hemmet. Norovirus kan vara besvärligt och obehagligt, men för de flesta friska människor är det vanligtvis inte farligt eller livshotande.

Noroviruset är väldigt smittsamt och det räcker med att du kommer i kontakt med ett fåtal partiklar för att du ska bli sjuk. 

Viruset kan spridas via allt från mat som förorenats till indirekt eller direkt kontakt med en smittad person. En vanlig smittkälla är bland annat bufféer som serverar mat som inte är uppvärmd. Detta eftersom viruset i maten annars dör när maten hettas upp.

Norovirus kan också spridas via förorenat vatten, exempelvis dricksvatten som förorenats med avloppsvatten. Vid kontakt med en sjuk person kan risken också vara stor att viruset sprids.

NOSA microbial control har genom externa labbtester visat sig reducera Norovirus med upp till 93% i kontakt med produkten.

Symptom

Det tar upp till två dygn för viruset och sjukdomen att bryta ut. Vanliga symptom på norovirus är:

  • diarré.
  • illamående.
  • kräkningar.
  • magsmärtor.


I vissa fall kan även feber, huvudvärk och yrsel förekomma.

Coronavirus, även kallat sjukdomen covid-19, orsakades av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 som upptäcktes 2019. Viruset kan infektera flera olika typer av celler, däribland lungorna, luftvägarna, tarmarna, njurarna och hjärnan. 

Coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 är smittsam. För de allra flesta friska människor är den däremot inte allvarlig att drabbas av men för vissa kan den leda till både svår sjukdom och i värsta fall död. 

Det finns idag vaccin emot covid-19 vilket kan lindra infektionen och skydda dig mot allvarlig sjukdom och död. NOSA microbial control har genom externa labbtester visat sig reducera Coronavirus med upp till 93% i kontakt med produkten. 

Symptom

Det finns flera symptom som tyder på covid-19, det vanligaste är en infektion i luftvägarna men andra symptom kan även förekomma. Bland annat är snuva, halsont, feber, förändrad smak och lukt, hosta, svårt att andas och ledvärk vanliga symptom. 

De allra flesta upplever bara besvär i ett par dagar och ofta lindriga sådana. För vissa kan dock besvären bli allvarliga och i värsta fall ihållande.

Många av de virus som finns kan ge upphov till förkylning. De allra flesta av dessa virus tillhör gruppen rhinovirus. Förkylning är ett väldigt smittsamt virus, framförallt under de första dagarna när sjukdomen ger symtom. Viruset kan smitta via direktkontakt men den är också luftburen och kan exempelvis smitta genom hosta eller nysningar (droppsmitta).

En förkylning är ett mindre allvarligt virus att drabbas av. Oftast är man inte sjuk mer än ett par dagar och i de allra flesta fall krävs ingen behandling.

NOSA microbial control har genom externa labbtester visat sig reducera Rhinovirus med upp till 94% i kontakt med produkten.

Symptom 

Förkylning kan visa sig på många sätt, däribland genom rinnsnuva, halsont och hosta. Många upplever ofta ihållande hosta som till en början är torr men som sedan successivt går över till att bli mer slembildande. Vissa upplever också trötthet, feber samt smärta i bihålor och öron.

Calicivirus eller vinterkräksjukan i folkmun, sprids snabbt och lätt. Vinterkräksjukan hos människor består i regel av norovirus samt sapovirus och är som mest aktuell mellan november och april. Därav benämningen vinterkräksjukan. Viruset orsakar i regel magsjuka och illamående och kallas ibland även norwalkinfektion. 

NOSA microbial control har genom externa labbtester visat sig reducera Norovirus med upp till 93% i kontkat med produkten.

Vinterkräksjukan är den vanligaste magsjukan i Sverige. Den kan spridas via mat och förorenat vatten men även via direkt och indirekt kontakt med en redan smittad person.

Symptom 

Symptomen på vinterkräksjukan kommer oftast väldigt snabbt men du är i de flesta fall bara sjuk i ett eller ett par dygn. Symptom som tyder på vinterkräksjuka är:

  • Kräkningar.
  • Diarré.
  • Illamående.
  • Ont i kroppen.
  • Feber.
  • Huvudvärk.

RS-virus är även det ett typ av förkylningsvirus som både kan drabba barn och vuxna. Besvären är dock ofta mycket svårare för barn, i värsta fall kan de till och med bli livshotande. Infektionen drabbar nästan alla barn under de första två levnadsåren. 

För de allra flesta barn börjar sjukdomen som en vanlig förkylning. För vissa barn kan viruset däremot utveckla sig och orsaka infektion i luftvägarna. För en del barn kan detta vara livshotande om de inte får behandling i tid.

Symptom 

Oftast visar sig en infektion av RS-virus som en vanlig förkylning. Vissa barn, framförallt yngre barn under 6 månader, kan däremot få svårare besvär. Oftast är symptomen ihållande i allt från ett par dagar upp till sex dagar, men för vissa tar det längre tid än så att bli frisk. 

Vanliga symptom på RS-virus är snuva, nästäppa och feber. Vissa barn vill heller inte äta och dricka vilket i sin tur kan leda till trötthet. Allvarligare symptom kan vara andningssvårigheter.

Bakterier och virus


Det finns många likheter mellan virus och bakterier men också ett par grundläggande skillnader. Den främsta skillnaden är att virus inte kan föröka sig själva utan att infektera en värdcell medan bakterier kan föröka sig själva genom delning. 

Bakterier finns nästan överallt; i oss, runt omkring oss, på huden, i munnen, i kroppen, på marken och så vidare. De flesta bakterier är nyttiga och gör oss människor gott men det finns även de bakterier som kan vara skadliga och göra oss sjuka.

Bakterier som gör oss sjuka kallas patogena och de kan exempelvis orsaka sjukdomar såsom lunginflammation och urinvägsinfektion. Läs mer om bakterier här.

Virus behöver till skillnad från bakterier en levande vävnad för att kunna föröka sig. Det finns likt bakterier och både goda och onda virus. De som talas mest om är dock de som orsakar sjukdomar och som kan skada oss. Två vanliga sjukdomar som orsakas av virus är förkylning och influensa.

Vanliga frågor

Att helt undvika att bli smittad av ett virus är svårt då de finns runt omkring oss hela tiden, men det finns saker du själv kan göra för att minska risken att bli smittad av virus. 

Dels kan vaccin användas för att förebygga och i bästa fall hjälpa dig att undvika att bli sjuk av ett virus. Antivirala medel kan också brukas för att bota och bromsa en pågående infektion av virus.

Många av de virus vi idag utsätts för sprids via droppsmitta som når oss via luften eller via händer som sedan kommer i kontakt med känsliga slemhinnor och smittar oss. För att minska exponering av virus kan du använda dig av nässkydd eller munskydd. 
Däremot är de vanliga munskydden mest effektiva för att skydda personer i din omgivning från din droppsmitta. Läs mer om munskydd som virus- och bakterieskydd här.

NOSA microbial control är ett nässkydd som reducerar användarens exponering av virus och bakterier, genom att inaktivera virus och döda bakterier i kontakt med produkten. En minskad mängd aktiva virus- och bakterier minskar risken för infektion. Detta är möjligt då produkten innehåller silversulfatpartiklar inkapslat i materialet. En minskad exponering av virus har visat sig minska risken för luftvägsinfektioner.

Externa labbtester har visat att NOSA microbial control kan reducera exponeringen av  coronavirus, rhinovirus, adenovirus och norovirus med upp till 93 % i kontakt med produkten. 

Produktens design tvingar luften att passera genom lamellstrukturen och inaktiverar då virus och tar  död på bakterier som kommer i kontakt med produkten. Detta är möjligt då produkten innehåller silversulfatpartiklar inkapslat i materialet. På så sätt minskas mängden aktiva virus och bakterier som passerar till de övre luftvägarna. 

NOSA microbial control är en CE-märkt medicinteknisk produkt, klass I och säljs i Europa.

RS-virus är en typ av förkylningsvirus som främst drabbar barn. För en del barn, framförallt yngre eller sjuka barn, kan viruset orsaka andningssvårigheter som kan vara livshotande. För de allra flesta barn är viruset dock ofarligt och symptomen går oftast över inom ett par dagar.

Inkubationstiden för vinterkräksjukan är omkring 12 till 48 timmar.

Det är inte möjligt att “ta bort” virus. Vaccin kan användas för att förebygga och i bästa fall hjälpa dig att undvika att bli sjuk av ett virus. Antivirala medel kan användas för att bromsa en pågående infektion av virus. 

Du kan också använda NOSA microbial control för att minska exponeringen av virus och bakterier i inandningsluften.

Olika typer av allergi

Det finns en mängd olika allergier idag. För de allra flesta bryter allergin ut i skolåldern men det finns även vuxna som utvecklar en eller flera allergier. Varför man får allergi är inte helt klarlagt men de flesta allergiska barn har ärvt sin allergiska läggning från den ena eller båda föräldrarna. Även yttre faktorer såsom miljö och livsstil kan påverka. De vanligaste allergierna som drabbar människor idag är pollenallergi och pälsdjursallergi. Men det finns även flera andra allergier som kommit att bli allt vanligare såsom mögelallergi och kvalsterallergi. För de allra flesta allergiker finns det effektiva hjälpmedel som kan lindra symptomen och i bästa fall hjälpa dig leva ett normalt liv utan besvär. Viktigt att komma ihåg är dock att ta tag i besvären så tidigt som möjligt eftersom allergin annars kan övergå i allergisk astma, vilket i värsta fall kan leda till att du får besvär med andningen.

Inga produkter i varukorgen.