Bolagsordning

Antagen på extra bolagsstämma den 10 mars 2023
Adopted at the extra general meeting on 10 March 2023

Beslut är taget på stämman, men informationen börjar gälla den 16:e.

§ 1 Företagsnamn/Company name

Bolagets företagsnamn är Nosa Plugs AB (publ).

The name of the company is Nosa Plugs AB (publ).

§ 2 Säte/Registered office

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

The board of directors shall have its registered office in the municipality of Stockholm.

§ 3 Verksamhet/Object of the company

Bolagets verksamhet ska vara att, direkt eller indirekt, via hel- eller delägda bolag, utveckla och sälja medicintekniska produkter och personlig skyddsutrustning samt äga och förvalta värdepapper. Bolaget ska även idka därmed förenlig verksamhet.

The company shall, directly or indirectly through wholly or part owned subsidiaries, develop and sell medical technology products and personal safety equipment, as well as own and manage securities. The company shall also conduct other business compatible therewith.

§ 4 Aktiekapital/Share capital

Aktiekapitalet ska vara lägst 3 300 000 och högst 13 200 000 kronor.

The share capital shall not be less than SEK 3,300,000 and not more than SEK 13,200,000.

§ 5 Antal aktier/Number of shares

Antalet aktier ska vara lägst 66 000 000 och högst 264 000 000.

The number of shares shall not be less than 66,000,000 and not more than 264,000,000.

§ 6 Styrelse/Board of directors

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter.

The board of directors shall consist of a minimum of three and a maximum of eight directors without deputy directors.

§ 7 Revisorer/Auditors

Bolaget ska ha en till två revisorer med eller utan suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

The company shall have one or two auditors with or without deputies or a registered auditing firm.

§ 8 Kallelse/Convening of a general meeting

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i den rikstäckande dagstidningen SvD upplysa om att kallelse har skett.

Notice of general meetings shall be made by announcement in the Official Swedish Gazette and by posting the notice on the company’s website. At the time of the notice, an announcement with information that the notice has been issued shall be published in Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast två veckor före bolagsstämman.

Notice to the Annual General Meeting and extra shareholder’s meeting where it is proposed to change the articles of association shall be made no earlier than six weeks and no later than four weeks prior to the meeting. Notice to any other shareholders’ meeting shall be made no earlier than six weeks and no later than two weeks prior to such meeting.

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena den dag som anges i aktiebolagslagen, dels anmäla sig samt antalet biträden (högst två) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

A shareholder that wishes to participate in a general meeting must be recorded in a printout or other transcript of the share ledger as of the date as set out in the Swedish Companies Act, and notify the company of his/her, and any advisors (no more than two), intention to attend the meeting no later than on the date stated in the notice of the meeting. Such a date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting.

§ 9 Ärende på årsstämman/Matters of the annual general meeting

Årsstämma ska avhållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

The Annual General Meeting shall be held within six months after the end of the financial year.

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

The following matters shall be dealt with at the Annual General Meeting:

Val av ordförande vid stämman. Election of the chairman at the general meeting.

Upprättande och godkännande av röstlängd. Preparation and approval of a voting list.

Val av en eller två justeringspersoner. Election of one or two persons to certify the minutes.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. Examination whether the meeting has been properly convened

Godkännande av dagordning. Approval of the agenda.

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. Presentation of the annual report and the auditor’s report and, if applicable, the group annual report and the group auditor’s report.

Beslut om:

Resolution regarding:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernårsresultaträkningen och koncernresultaträkningen,adoption of income statement and balance sheet and, if applicable, the group income statement and the group balance sheet.

b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och decision regarding the profit or loss of the company in accordance with the adopted balance sheet, and

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. discharge from liability of the board of directors and the managing director.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna.Determination of fees to the board of directors and to the auditors.

Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.Determination of the number of directors and auditors.

Val av styrelseledamöter och av revisorer. Election of the board of directors and auditors.

Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. Any other matter to be dealt with by the meeting according to the Swedish Companies Act (SFS 2005:551) or the articles of association.

§ 10 Räkenskapsår/Financial year

Bolagets räkenskapsår ska vara den 1 januari – 31 december.

The fiscal year shall be 1 January to 31 December.

§ 11 Avstämningsförbehåll/Central securities depository registration

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

A shareholder or nominee that is registered in the share register and a CSD register on the record date, in accordance with Ch. 4 the Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (SFS 1998:1479), or registered in a CSD account pursuant to Ch. 4 Sec. 18 first § item 6-8 of the aforementioned act, is deemed to have the right to exercise the rights stipulated in Ch. 4 Sec. 39 the Swedish Companies Act (SFS 2005:551).

Inga produkter i varukorgen.