Nosa Plugs ABs delårsrapport för första kvartalet 2024

VD har ordet
Vi inleder året lika starkt som vi avslutade föregående år. Med en stabil underliggande tillväxt hos befintliga kunder, i kombination med en ny tillväxtmotor i form av Smell training, ser vi en fortsatt långsiktigt intakt försäljningsutveckling. I jämförelse med föregående års förhållandevis starka jämförelsesiffror, är den blygsamma omsättningsökningen om 34 % okej, men inte mer än så. Säsongsmässigt brukar Q1 och Q3 präglas av lägre tillväxt, medan Q2 och Q4 i regel uppvisar en starkare omsättningstillväxt. 

Vi har under kvartalet slutfört flytten av packningen av våra produkter till vår nya partner i Polen, där vi räknar med att successivt komma igång under april månad. Kostnaden för packning av samtliga produkter beräknas minska med över 20 % från och med maj månad, vilket kommer ge en markant marginalförstärkning framöver. När den nya automatiserade produktionslinan tas i bruk under Q4, beräknas bruttomarginalen stärkas ytterligare, samtidigt som kapaciteten ökar med över 140 %. Då vi under början av året har packat Smell training i Sverige, så slår detta tillfälligt negativt mot bruttomarginalen, som kommer in strax under det långsiktiga marginalmålet om 65 %. Detta är dock övergående och redan under Q2 räknar vi med att åter ligga över målet. 

Sedan lanseringen av Smell training har vi successivt sett en ökande försäljning och vi taktar hittills i år strax över plan. I juni räknar vi med att erhålla resultat från den studie som pågår hos Karolinska institutet, tillsammans med Lunds universitet, vilket vi ser som en potentiell katalysator för fortsatt tillväxt, givet att studien faller väl ut. Samtidigt kan vi med glädje meddela att vi från och med maj börjar rulla ut Smell training på apotek, primärt i Sverige och Tyskland, men även successivt i ytterligare europeiska marknader. 

Vi hade räknat med att innan kvartalets utgång vara klara med processen att bli listad på ett NHS Framework i Storbritannien. Tyvärr har NHS just nu stora interna utmaningar, vilket påverkar ledtider negativt. Vi ser fortsatt med tillförsikt fram emot att kunna ro denna process i hamn, men tvingas just nu invänta motpartens utdragna tidsplan. 

Vi har under årets första månader visat på framgångsrika testresultat för en första medicinsk substans i vår intranasal leveransplattform för läkemedel “ Drug delivery”. Vi arbetar nu för fullt med att bredda portföljen av verifierade substanser, i syfte att dels stärka vår patentportfölj, samt för att tydligare avgränsa dos och vilka typer av molekyler vi kan hantera. Parallellt arbetar vi på högvarv med att utveckla vår produktion och kvalitetssystem inför framtida kliniska studier. 

Fokus under resten av året är att bli kassaflödespositiva, utan att slå av på tillväxttakten. Redan under Q2 räknar vi med att skalfördelar i kombination med effektiviseringar och kostnadsbesparingar kommer att visa ett förbättrat kassaflöde. 
Adrian Liljefors, VD NOSA Plugs AB (publ)

Finansiell utveckling 
1 januari-31 mars 2024 

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 2 821 TSEK (2 099), en ökning med 34 % i förhållande till föregående år, vilket till stor del kan hänföras till försäljning till befintliga vårdkunder i Europa, samt som en följd av lanseringen av NOSA smell training. 
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3 429 TSEK (-34 310). Rörelseresultatet för jämförelseperioden inkluderar en jämförelsestörande post uppgående till 32 404 TSEK, vilken är en redovisningsmässig engångspost för börsplatsen. 
 • Rörelseresultat före avskrivningar för perioden uppgick till -3 013 TSEK (-33 959). 
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -3 013 TSEK (-1 555). Rörelseresultatet har primärt försämrats dels som en följd av investeringar i produktutveckling avseende Drug Delivery, vilket först kommer att generera intäkter kommande år, dels på grund av månatliga noteringsrelaterade kostnader, vilket bolaget för jämförelseåret belastades med från kvartal två. 
 • Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 23 213 TSEK (17 939). 
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 kr (-0,40). 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -2 730 TSEK (-2 245). 
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 14 714 TSEK i förhållande till 1 185 vid föregående års utgång. 

Väsentliga händelser under perioden 

 • NOSA meddelar att ökat fokus på lönsamhet skall prägla verksamheten och att bolagets primära mål är att uppnå positivt kassaflöde inom 12 månader. 
 • NOSA knyter första distributionsavtal för NOSA smell training 
 • Bolaget knyter avtal med distributör i Slovakien och tar emot order 
 • NOSA har erhållit positiva testdata från oberoende laboratorium avseende ”drug delivery”. 
 • Likvid om cirka 18,7 MSEK efter emissionskostnader inflöt avseende de två riktade nyemissioner som genomfördes i december 2023. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 • NOSA lanserar på apotek i Tyskland. 
 • Årsstämma avhölls den 3 maj 2024 där bl.a beslut togs om bemyndigande av styrelsen att kunna besluta om nyemissioner samt beslut om införande av ett nytt optionsprogram till nyckelmedarbetare. 

Finansiell kalender
Delårsrapport Q2 2024 – publiceras den 23:e augusti 2024
Delårsrapport Q3 2024 – publiceras den 8:e november 2024
Bokslutskommunike 2024 – publiceras den 14:e februari 2025

No products in the cart.